Şirketler Hukuku

Şirket; iki veya ikiden fazla bireylerin bir araya gelerek, emek veya mallarını ortak bir gayeye eriştirmek üzere sözleşme yoluyla birleştirmeleridir. Böylece şirket; kişi, sözleşme, sermaye, müşterek amaç ve müşterek çaba unsurlarından oluşur. Adi şirket haricindeki diğer tüm şirketlerin kurulabilmesi için şirket sözleşmelerinin yazılı olması, imzaların noter tasdikli olması ve ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku kapsamında bulunmaktadır ve şirketlerin ticari faaliyetleri esnasındaki tüm hukuki süreçleri sağlamaktadır. Bununla birlikte Şirketler Hukuku; ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri de incelemektedir. Şirketler, hukuki yapılarına göre türlere ayrılmaktadır.

Şahıs Şirketleri: Şirketler Hukuku kapsamında ortaklık sözleşmesinin imzalanmasının ardından, imzaları noterde onaylanmasından sonra 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu konum ticaret siciline tescil edilir ve ardından ticaret sicili gazetesinde ilan edilmektedirler. Tescil ile tüzel kişilik olmaya hak kazanırlar ve tacir sıfatıyla nitelendirilirler.

Kollektif Şirket: İki kişiden fazla bireyler ile kurulur ve tüzel kişilerin bu şirkete ortak olması söz konusu olmamaktadır. Şirketin tüm ortakları, şirketin bütün borçlarından sorumludurlar. Şirket alacaklıları, alacaklarını şirket mal varlığından karşılayamamaktadırlar. Şirkete para ile ölçülebilen her şey sermaye olarak getirilmektedir. Şirkete yeni giren kişi; girme tarihinden daha önce doğmuş olsa dahi, şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte bütün malvarlığı ile sorumludur. Tüm bu düzenlemeler Şirketler Hukuku kapsamında yapılmakta ve devam ettirilmektedir.

Adi Komandit Şirket: En az iki kişi ile kurulan bu tür şirketlerin iki tip ortağı bulunmaktadır. Bunlardan biri sadece gerçek kişiden oluşmaktadır ve şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu sayılmakta, komandite ortak diye nitelendirilmektedirler. Komandite ortak olarak nitelendirilen kişier şirkete para ile ölçülebilen her şeyi sermaye niteliğinde getirebilmektedirler. Diğer ortak tipi de hem gerçek hem tüzel kişilerden oluşmaktadır. Şirket borçlarından ötürü, koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarıyla sınırlı sorumlu olan, şahsi itibar hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilen ortaklardır.

Sermaye Şirketleri: Şirketler Hukuku kapsamında ortaklık sözleşmesinin imzalanmasıyla, imzaların noter tarafından onaylanması ile 30 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve gazeteye ilan edilirler.

Anonim Şirket: Minimum 1 kişi ile kurulabilmektedir ve ortakları tüzel kişiler veya gerçek kişiler olabilmektedir. Sermayesi belirlidir ve sermayesi karşılığında nama ya da hamiline yazılı pay senedi çıkartabilmektedir. Bu pay senetleri kıymetli evrak niteliği taşımaktadır. Ortakları şirket borçlarından dolayı sorumlu değildir ancak kendi mal varlığı ile borçlarından sorumlu olmaktadır.

Limited Şirket: Şirketler Hukuku kapsamında 2012 yılı değişikliği ile en fazla 50 kişi ile kurulabilmektedir. Ortakları tüzel veya gerçek kişi olabilmektedir. Sermayesi belirlidir ve paylara bölünmüştür. Her sermaye payı en az 25,00 TL ve katları şeklinde olabilir. Sermayesi karşılığında nama yazılı pay senedi çıkarabilir fakat bu pay senetleri kıymetli evrak değildir. Ortakları şirket borçlarından dolayı sorumlu değildir, şirket kendi mal varlığı ile kendi borçlarından sorumludur. Ortaklar şirkete kişisel emek, şahsi itibar ve vadesi gelmemiş alacak hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilmektedir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket: Şirketler Hukuku kapsamında en az 5 kişi ile kurulmaktadır. Şirketin iki tip ortağı vardır; bunlardan biri sadece gerçek kişilerden oluşmaktadır. Şirkete para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilmektedirler. Diğer ortak tipi ise hem gerçek hem tüzel kişilerden oluşabilmektedir. Şirket borçlarından dolayı koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlı sorumlu olan, şirkete kişisel emek, şahsi itibar hariç para değeri ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilen komanditer ortaklardır.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.