Son dönemde suç oranlarının artışı ve af kapsamında şartlı tahliyeler gibi birçok unsur Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nasıl Silinir? sorusunu ve suç teşkil eden sicil kaydından dolayı insanların hoşnutsuzluğu sebebi ile merak konusu olmuştur.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbiri mahkumiyetlerinin toplanması ve sınıflandırılması adli sicil kaydını oluşturmaktadır. Kesinleşmiş ifadesinden de anlaşılacağı üzere bir suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmolunan hapis cezasına karşı, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulmuş ise bu halde alınan ceza adli sicil kaydında yer almaz. Fakat Yargıtay’ın mahkeme hükmünü onaması durumunda karar kesinleşir ve adli sicil kaydına kaydedilir.

Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka kaydı, adli sicil kaydının halk arasında yaygınlık kazanmış adıdır. Açıklamış olduğumuz gibi kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbiri mahkumiyetlerinin kaydını ifade eder.

Adli Sicil (Sabıka) Kaydına İşlenmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirleri mahkumiyetler sabıka kaydına işlenmesi gereken bilgiler arasında yer alırken, istinaf ve temyiz yollarına başvurulmuş ise ilgili hüküm sabıka kaydında yer almaz. Ancak Yargıtay, mahkemenin hükmünü onarsa, mahkumiyet sabıka kaydına işlenir. Ayrıca, hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri; bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde tutulur. Hapis cezaları ile ilgili olarak;
 • Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
 • Koşullu salıverilme kararı,
 • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair ve hapis cezasının İnfazının tamamlandığı hususu hakkındaki kararlar adli sicile kaydedilmelidir.
Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
 • Denetim süresi,
 • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
 • Şayet varsa ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar, adli sicile kaydedilmelidir.
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak,
 • Adli para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması yönünde mahkeme hükmü,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar, sicilde yer alır.
 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak; Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,  sicilde yer alır.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar, Adlî sicile kaydedilir.

Adli Sicil Kaydında Yer Almayacak Kararlar Hangileridir?

Aşağıdaki kararlara ilişkin hususlar adli sicil kaydında yer almamaktadır.
 • Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar.
Adli sicil kaydında yer almayan kararlardır.

Adli Para Cezası Sabıka Kaydına İşlenir Mi?

Kişi hakkında adlî para cezasına hükmedilmesi halinde adli para cezasına hükmolunduğuna dair karar da adli sicile kaydedilir. Peki adli para cezasına ilişkin yer alması gereken hususlar nelerdir:
 • Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
 • Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 • Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu
 • Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, sicilde yer almalıdır.

Adli Arşiv Kaydı Nedir?

Adli arşiv kaydı genel olarak, adli sicile işlenen ve yukarıda detaylı açıklanan bilgilerin belirli bir süre ve şartların gerçekleşmesi ile birlikte taşındığı kaydı ifade etmektedir. Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin mahkeme hükümleri bu arşivde tutulmaktadır. Peki bu kaydın silinmesi mümkün müdür? Bu kayıtların silinmesi mümkün olup belirli hususların gerçekleşmesine yahut belirli sürelerin geçmesine bağlıdır.

Adli Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli arşiv kaydı, ilgilinin ölümü üzerine silinebileceği gibi suça konu fiilin, kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, herhangi bir talep aranmaksızın tamamen silinir. Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla arşivden tamamen silinir.  

Adli Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir? Silinmeye İlişkin Süreler

Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlardan dolayı bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın adli arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
 1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yıl geçmesiyle,
 2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle de silinebilmektedir.
Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

Sabıka Kaydımın Silinmesi İçin Dava Açmam Gerekir Mi?

Adli sicil kaydının silinmesi için bir davaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yukarıda, arşiv kaydının silinmesi hususunda  açıklamış olduğumuz durumların gerçekleşmesi yahut kanunda belirlenen sürelerin geçmesi halinde Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış ve adli sicil kaydınızda yer alan sabıkanızın silinmesi talepli bir dilekçe ile kuruma başvurmanız gerekli ve yeterlidir. Adli arşiv kayıtlarınız ve silinmesi ile ilgili problem yaşıyorsanız Farah Hukuk olarak sizlere danışmanlık ve hukuki destek hizmeti sunmaktayız.