Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Ve Cezası

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Ve Cezası ve Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanununda 102-105.maddeleri arasında düzenlenmiştir.
TCK 102.madde de cinsel saldırı suçu hükümlerine yer verilmiştir. 102.maddenin 1.fıkrasında Basit Cinsel Saldırı, 102.maddenin 2.fıkrasında ise nitelikli hali olan tecavüz suçuna yer verilmiştir.
TCK 103.madde, çocukların cinsel istismarı suçuna ve cinsel istismarın nitelikli hallerine yer vermektedir.

TCK 104.madde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu ele almıştır. Aynı maddenin 2. ve 3.fıkralarında da Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun nitelikli halleri ele alınmıştır.

TCK 105.maddede de Cinsel Taciz Suçuna yer verilmiş ve suçun nitelikli hallerine yer verilmiştir.

Cinsel Saldırı (Tecavüz) Suçu ( TCK 102)

Cinsel saldırı TCK 102.maddeye göre ikiye ayrılmaktadır. Basit Cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı (tecavüz) olarak iki halde karşımıza çıkmaktadır.
Basit Cinsel Saldırı: Cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla yapılan, cinsel ilişki boyutuna varmış olmasa dahi mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden davranışların oluşması haline basit cinsel saldırı suçu denir. Basit cinsel saldırıların suç teşkil etmesi için mağdurun yani cinsel saldırıya uğrayanın şikayeti aranır. Aksi halde basit cinsel saldırıya uğrama sonucu savcılık tarafından doğrudan dava açılmayacaktır. Bu gibi basit cinsel saldırı suçlarında şikayet edilmesi mutlak suretle gerekmektedir.

Nitelikli Cinsel Saldırı (Tecavüz): Nitelikli cinsel saldırı suçu toplumumuzda tecavüz suçu olarak bilinmektedir. Cinsel arzuların tatmini amacıyla, mağdurun vücuduna, cinsel organın veya sair bir cismin (parmak, yapay herhangi bir cisim…) sokulmasıyla tecavüz suçu (Nitelikli Cinsel Saldırı) meydana gelir.

 • Cinsel Saldırının Sarkıntılık Boyutunda Kalması

Cinsel saldırının sarkıntılık boyutunda kalması, cinsel saldırı suçlarına nazaran daha az ceza gerektirecek haller arasında belirlenmiştir. Sarkıntılıktan anlaşılması gereken ani hareketli bir davranış olmasıdır. Bir fiilin cinsel saldırı suçu olarak nitelendirilebilmesi için de ‘’vücut dokunulmazlığına yönelik’’ bir hareket olması gerekmektedir. Birleştirecek olursak sarkıntılık hareketi ani şekilde gerçekleşen ve vücut dokunulmazlığını ihlal eden davranışlardır.
Türk Ceza Kanununun 102.maddesinde Sarkıntılık Suçuna: ‘’Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.’’ şeklinde yer verilmiştir.

 • Cinsel Saldırının Nitelikli Halleri

Türk Ceza Kanununda cinsel saldırının nitelikli halleri 102.maddenin 3.fıkrasında verilmiştir. Buna göre;

Cinsel Saldırı bedenen veya ruhen kendini koruyamayacak bir kişiye karşı, örnek verecek olursak akıl sağlığı yerinde olmayan bir kimseye karşı yapılması halinde,

Kamu görevinin, vesayet ilişkisinin veya hizmet ilişkisinde nüfuzun kötüye kullanılması halinde,

Cinsel saldırının üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı yapılması (Örnek verecek olursak; anne,baba, çocuk, dede, nine, amca, hala, torun vb. akrabalara yapılması) ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından yapılması durumunda,

Cinsel saldırının silah zoruyla gerçekleştirilmesi halinde,

Cinsel saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde,

İnsanların toplu olarak bir arada yaşamalarından istifade etmeleri şeklinde gerçekleşen cinsel saldırı halinde,
Cinsel saldırı nedeniyle verilecek olan ceza yarı oranda (%50 oranında) artış gösterecektir.

Cinsel saldırı sırasında mağdura yönelik verilecek fiziksel zararlardan dolayı başvurulan cebir ve şiddet olayları nedeniyle kasten yaralama suçunun hükümleri de ayrıca uygulanacaktır.

Cinsel saldırı suçu nedeniyle mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecektir.  

 • Cinsel Saldırının Cezası 

Türk Ceza Kanununun 102.maddesinde cinsel saldırının cezasına yer verilmiştir. Buna göre cinsel saldırının sarkıntılık boyutunda kalması halinde, yani sadece ani bir hareketle kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesinden dolayı verilecek olan ceza TCK 102/1 gereği 2 yıldan 5 yıla kadar olması şeklinde belirlenmiştir.

Basit şekilde işlenen cinsel saldırı suçunda, yani cinsel tatmin amacıyla bir kimsenin vücut bütünlüğüne yapılan ihlal halinde mağdurun şikayeti üzerine açılacak olan dava sonucu verilecek olan ceza 5 yıl ila 10 yıl arası bir hapis cezası olacaktır.

Nitelikli şekilde işlenen cinsel saldırı suçu olarak bilinen tecavüz suçunda ise, kişinin cinsel amaç doğrultusunda mağdurun vücuduna, cinsel organını veya sair bir cismi sokmasıyla gerçekleşen cinsel saldırı suçunda verilecek olan ceza TCK 102/2 gereği 12 yıldan az olamayacaktır.
Bu suçun evlilik birliği sırasında eşe karşı işlenmesi durumunda eşin şikayeti aranacaktır. Aksi halde gerçekleşen tecavüz suçlarında şikayete gerek duyulmaksızın savcılık tarafından resen dikkate alınacaktır.   

Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK 103)

Çocuğun cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanununda 103.maddede yer almıştır. Çocukların cinsel istismarı için kanun çocuğun 15 yaşını tamamlamamış olmasını veya 15 yaşını tamamlamış olsa dahi fiilin niteliğini fark edip fark edemeyecek durumda olmasını aramaktadır. Bunun dışında çocuk olayın anlamını biliyor olsa dahi fiilin, cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir hal nedeniyle oluşması halinde meydana gelen cinsel davranışlar da çocuğun cinsel istismarı kapsamına girmektedir

 • Çocuğun Cinsel İstismarının Nitelikli Halleri

Çocuğun cinsel istismarının nitelikli halleri kanunda 103.maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6.fıkralarında yer bulmuştur.
Çocuğun cinsel istismarında, cinsel istismarın çocuğun vücuduna cinsel organ veya sair bir cisim (parmak, kalem vs.) sokulması suçun nitelikli halini oluşturur ve bu gibi durumlarda faile verilecek olan ceza  on altı yıldan aşağı olamayacaktır. Şayet cinsel istismara uğrayan çocuk 12 yaşından küçükse verilecek olan ceza 18 yıldan az olamayacaktır.

Çocuğun cinsel istismarı suçunda diğer haller Türk Ceza Kanununda 103.maddenin 3.fıkrasında verilmiştir. Buna göre;

Çocuğun cinsel istismarı suçu birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilirse,

Çocuğun cinsel istismarı suçu insanların toplu şekilde bir arada yaşamak zorunda oldukları yerin şartlarını, çocuğun menfaatleri dışında aleyhine kullanarak gerçekleşmesi halinde,

Çocuğun cinsel istismarı suçu, üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından yapılırsa,

Çocuğun cinsel istismarı suçu, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından gerçekleştirilirse,

Çocuğun cinsel istismarı suçu, kamu görevlerinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanması halinde,

çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle verilecek olan cezada %50 oranında artırım olacaktır.

Cinsel istismarın, çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek ceza %50 oranında artırılır.

Cinsel istismar suçu nedeniyle başvurulan cebir ve şiddet olayları nedeniyle oluşan durumlarda bu suçun yanı sıra kasten insan yaralama suçuna yönelik hükümler de uygulanacaktır.
Cinsel istismar suçu nedeniyle çocuğun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecektir.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Cezası

Çocuğun cinsel istismarı suçunun cezası 8 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir. 12 yaşından küçük olan çocuklara karşı yapılan cinsel istismar suçunda verilecek olan ceza 10 yıldan aşağı olamayacaktır.

Çocuğun cinsel istismarı hareketi sarkıntılık boyutunda kalması halinde verilecek olan ceza 3 yıl ile 8 yıl arasında olacaktır. Şayet mağdur 12 yaşından küçükse sarkıntılık durumunda verilecek olan ceza 5 yıldan az olamayacaktır.

Çocuğa cinsel istismar suçu, çocuğun vücuduna cinsel organ veya sair bir cisim sokulması şeklinde gerçekleştiyse faile verilecek olan ceza 16 yıldan az olamaz. Şayet çocuğun cinsel istismar suçu 12 yaşından küçük bir çocuğa karşı yapıldıysa verilecek olan ceza 18 yıldan az olamaz.

Suçun nitelikli sayılan haller ile gerçekleşmesi halinde verilecek olan cezalarda %50 oranında artış olacaktır.
Çocuğa cinsel istismar suçu sırasında çocuğa yönelik yaralama durumlarında, fail ayrıca kasten yaralama hükümlerine göre de ceza alacaktır.

Çocuğa cinsel istismar suçu sebebiyle mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 104)

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlenebilmesi için cinsel ilişkiye girilen çocuğun 15 yaşını tamamlamış olması ve yapılan fiilin sonuçlarını biliyor olması gerekmektedir. Bunun dışında reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için cinsel ilişkiyi etkileyen herhangi bir cebir, şiddet, tehdit ve hile olmaması gerekir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşabilmesi için ilgililerin şikayeti gerekmektedir. Aksi halde savcı reşit olmayanla cinsel ilişki suçu altında bir durumu resen dikkate almayacaktır.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri:

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Burada kan

un ensest ilişkinin soruşturulması ve kovuşturulmasını resen yapılacak olan bir suç olarak düzenlenmiştir. TCK 104/1’de belirtilen hüküm dışında suçun failinin, çocuğun evlenme yasağı bulunan kişiler tarafından yapılması halinde savcı şikayet aramayacak, durumu resen dikkate alacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda bir diğer nitelikli hal; suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halidir. Burada da evlenme engeli bulunan kişilerde olduğu gibi savcı durumu resen dikkate alacaktır yani herhangi bir şikayete ihtiyaç bulunmaksızın dava açılacaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun bu nitelikli halinde de verilecek olan ceza 10 yıl ile 15 yıl arasında olacaktır.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit halinin işlenmesi ve şikayete bağlı olarak verilecek olan ceza 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası olacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda nitelikli hallerin işlenmesi halinde verilecek olan ceza 10 yıl ile 15 yıl arasında olacaktır.

 • Reşit Olmayan Kişiyle Evlilik Halinin Suç Teşkil Ettiği Durumlar

Türk Medeni Kanununa göre kişi 17 yaşını doldurması ile birlikte reşit olur. Bunun dışında yine Türk Medeni Kanununda kişilerin hakim kararı ile birlikte 16 yaşını doldurmalarıyla birlikte hakim izni ile evlenebilecekleri söylenmiştir.
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenebilmesi için 15 yaşında olan çocuğun cinsel durumu bilmesi ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olması gerekir. Tabii ki reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun gerçekleşmesi için bir de bu cinsel ilişkinin çocuğun hukuka uygun iradesiyle vermiş olduğu karar doğrultusunda gerçekleşmiş olması gerekir. İradesini etkileyen hallerin oluşması halinde(tehdit, cebir, şiddet ve hile) ve çocuğun 15 yaşından küçük olması ya da 15 yaşını doldurmuş olmasına rağmen cinsel ilişkinin sonuçlarını kavrayamayacak durumda olması halinde reşit olmayanla cinsel ilişki hükümlerine göre değil, çocuğun cinsel istismarı hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

CİNSEL TACİZ (TCK 105)

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununun 105.maddesinde yer alan ve , cinsel özgürlüğe karşı suçların en hafif halini oluşturan suç tipidir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenebilen bu suç tipi kanunda, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kimseye mağdurun şikayeti üzerine cinsel taciz hükümlerine göre ceza verilecektir.
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar birbirleriyle pekçok noktada benzeştiği için bunları ayırmak zaman zaman çok güçleşmektedir. Örnek verecek olursak cinsel taciz ile çocuğun cinsel istismarı arasında Yargıtay, bedensel teması içermeyen cinsel nitelikli davranışların çocuğun cinsel istismarı suçunu değil, cinsel taciz suçunu oluşturacağı yönünde karar vermiştir. Cinsel taciz suçu ile alakalı olarak Farah Hukuk sitemizde yer alan Cinsel Taciz Suçu ve Cezası adlı makaleyi okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 • Cinsel Tacizin Nitelikli Halleri

Cinsel tacizin nitelikli halleri Türk Ceza Kanununun 105.maddesinin 2.fıkrasında verilmiştir.Cinsel tacizin nitelikli halleri:

Cinsel taciz suçunun kamu görevi veya hizmet ilişkisinin kötüye kullanılarak yapılması halinde,

Cinsel tacizin vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından yapılması durumunda,

Aynı işyerinde çalışan kişilerin bu durumdan istifade etmek suretiyle gerçekleştirdikleri fiil halinde,

Cinsel tacizin posta veya elektronik haberleşme araçlarının(bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs.) sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle yapılması halinde,

Cinsel teşhir suretiyle işlenmesi halinde,

bu suçun nitelikli unsurları gerçekleşmiş olur ve cinsel taciz nedeniyle verilecek olan ceza %50 oranında artırılır.

Şayet cinsel taciz suçu nedeniyle mağdur; işini kaybederse, okulu bırakmak durumunda kalırsa veya ailesinin yanından alınmasına yol açılırsa burada cinsel taciz nedeniyle verilecek olan ceza 1 yıldan az olamayacaktır.

 • Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz suçunun cezası Türk Ceza Kanununun 105.maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;

Cinsel taciz suçu işlenmesi ve mağdurun bu durumdan dolayı şikayetçi olduğunu bildirmesi halinde faile, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmedilecektir. Şayet fiil çocuğa karşı işlenirse cinsel taciz suçundan dolayı verilecek olan ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri işlenmesi halinde verilecek olan ceza %50 oranında artırılacaktır.

Mağdurun cinsel taciz suçu sebebiyle işini kaybetmesi, okulunu bırakması veya ailesinin yanından ayrılması gibi durumlarda ise verilecek olan ceza 1 yıldan az olmayacaktır.

 • Öğretmenin Cinsel Tacizi (İstismarı)

Günümüzde sıkça haberlerde karşılaştığımız durumlardan birisi de öğretmenlerin öğrencilere yönelik uyguladığı taciz haberleridir. Öğretmenlerin öğrencilerine karşı yapmış oldukları her türlü cinsel dokunulmazlığa karşı yapılacak olan hareket ayrı ayrı değerlendirilip cezalandırılacaktır. Örnek verecek olursak 5 çocuğu istismar eden öğretmen bu 5 durumdan tek tek cezalandırılacaktır. Çocuğun cinsel istismarı oluşabilmesi için her türlü cinsel hareket kabul edilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı oluşması için failin hareketi dışında bu cinsel hareketleri çocuğa da yaptırarak çocuğun cinsel istismarı hareketini oluşturabilmektedir. Öğretmenin cinsel istismarı durumları ise sınıfta veya okul yönetimindeki nüfuzun kötüye kullanılmasıyla ve çocuğun cinsel istismarı suçunun işlenişine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hakim burada olayın detaylı şekilde araştırılmasını isteyecek buna göre gerekli kararı verecektir. Öğretmenin cinsel tacizi suçu birden fazla öğrenciye yapıldıysa buradaki durumlara göre ayrı ayrı değerlendirilecek ve her biri için farklı ceza verilecektir. Örneğin öğretmenin cinsel istismarı suçu 10 öğrenciye etki etmiş bunlardan 7’si çocuğun cinsel istismarı 3’ü cinsel taciz hallerinde kalıyor olabilir. Hakim burada olayın tüm şartlarını göz önünde bulundurarak ceza verecektir.

 • Şiddet veya Silah Zoruyla Cinsel İlişkiye Girme (Tecavüz) Suçu

Cinsel ilişkiye girme suçu (Tecavüz Suçu) Türk Ceza Kanununun 102.maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre bir kimsenin vücuduna cinsel organın veya sair bir cismin sokulması ile ortaya çıkan bu suç tipine cinsel saldırının nitelikli hali halk tarafından bilinen adıyla tecavüz suçu oluşmuş olacaktır. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bu suç, şiddet veya silah zoruyla işlenmesi halinde nitelikli haller altında sayılan sebeplerden olacak ve verilecek cezada artırıma gidilecektir.
Öyle ki cinsel saldırının nitelikli hali olan tecavüz suçunda verilecek olan ceza 12 yıldan az olmayacağı kanun tarafından belirlenmiştir. Bir de cinsel saldırının nitelikli hali olan cebir ve şiddet kullanılması halinde kanun:
TCK 102/3 Cinsel saldırı suçu:

d.) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte yapılması halinde

verilecek olan ceza yarı oranında (%50 oranında) artırılacaktır demektedir.

Ayrıca aynı maddenin 4.fıkrası: ‘’Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.’’ demektedir. Buradan anlaşılacağı üzere cinsel saldırı sırasında meydana getirilen yaralamalardan dolayı, cinsel saldırı suçu dışında oluşması halinde kasten yaralama suçundan da ceza verilmesi mümkündür.

 • Birden Fazla Kişinin Tecavüz Etmesi

Birden fazla kişinin tecavüzü de cinsel saldırı suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan olan bu suç tipinde birden fazla kişi mağdura karşı cinsel harekette bulunmuş olması gerekir. Burada kişilerin durumları birlikte değil hakim tarafından ayrı ayrı tespit edilecek ve buna göre cezalandırılacaktır. Birden fazla kişinin cinsel saldırı suçunun nitelikli halini (tecavüz suçunu) oluşturması halinde ise verilecek olan cinsel saldırı suçu %50 oranında artırılacaktır. Burada hakimin belirlemesi gereken unsur olaydaki kişilerin fiilleridir. Fiil cinsel saldırı boyutunda mı kaldı yoksa cinsel saldırının nitelikli hali (tecavüz suçu) mu oluştu bunu belirlemelidir. Örnek verecek olursak mağdurun vücuduna cinsel organ veya sair bir cismin sokulmasıyla birlikte cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (tecavüz suçu) oluşmuş olacaktır. Ancak fail yalnızca cinsel saldırı boyutunda kaldıysa (mağduru okşaması, öpmesi örnek olarak verilebilir) burada hakim bu fail ile ilgili cinsel saldırı suçunun nitelikli hali olarak ceza verecektir.
Cinsel saldırı suçunun cezası kanunda 5 yıldan 10 yıla kadar olarak belirlenmiştir. Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde verilecek olan ceza %50 oranında artırılacaktır.

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (tecavüz suçu) oluşması halinde ise verilecek olan ceza 12 yıldan aşağı olamayacaktır. Burada tecavüz suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde verilecek olan ceza %50 oranında artırılacaktır.

 • Aile İçi Cinsel İstismar

Aile içi cinsel istismar haberlerde sıkça rastladığımız durumlardan biridir. Türk Ceza Kanunu aile içi cinsel istismar suçunu, cinsel istismarın nitelikli halleri arasında ele almıştır. Buna göre inceleyecek olursak çocuğun cinsel istismarı, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımları tarafından yapılması halinde örneğin, (anne,baba, dede, nine, amca, dayı, hala, teyze) cinsel istismarın nitelikli hali oluşmuş olacak ve çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı verilecek olan ceza %50 oranında artırım olacaktır. Kan veya kayın hısımı dışında Türk Ceza Kanunu; üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından yapılacak olan çocuğun cinsel istismarını da nitelikli hal olarak saymıştır. Yani evlat edinen, evlatlık, üvey kardeş veya üvey ananın çocuğun cinsel istismarı suçu işlemesi halinde de aile içi cinsel istismar suçu olarak ele alınacak ve verilecek olan ceza %50 oranında artırılır.
Çocuğun cinsel istismarı 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktayken, çocuğun vücuduna cinsel organ veya sair bir cisim sokulması halinde verilecek ceza 16 yıldan az olamayacaktır. Çocuk 12 yaşından küçükse bu 16 yıllık azami hapis cezası 18 yıl olacaktır. Yani 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçunda çocuğun vücuduna cinsel organ veya sair cisim sokulması halinde verilecek olan hapis cezası en az 18 yıl olacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi aile içi cinsel istismar suçu olması halinde verilecek olan bu cezalara %50 oranında artırım uygulanacaktır.

 • Eşe Karşı Cinsel Saldırı Suçu

Eşe karşı cinsel saldırı suçu oluşabilmesi için öncelikle gereken unsur eşin şikayetidir. Savcının bunu resen dikkate alıp eşe karşı cinsel saldırı suçu işlenmiştir gibi bir soruşturma başlatması mümkün değildir. Eşin cinsel saldırıya uğramasından anlamamız gereken şey, cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan bir müdahaledir. Kanunda bu mağdurun vücuduna cinsel organ veya sair bir cisim sokulması şeklinde yer almıştır. Evlilik birliği sırasında eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü olduğu gibi cinsel arzuların tatmini gibi yükümlülükler de tanınmıştır. Bu durum da göz önüne alındığında eşe karşı işlenecek cinsel suçun ancak sınırların aşılması halinde doğacağı muhakkaktır. Örnek verecek olursak boşanma arifesinde olan ve ayrı yaşayan eşlerden birinin diğerinin rızası olmaksızın ona karşı cinsel saldırıda bulunarak birlikte olmaları ve eşin daha sonra şikayette bulunmasıyla birlikte savcılık soruşturma ve kovuşturma yapılmasını isteyebilecektir.  

 • Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel Suçlar

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların sarkıntılık düzeyinde kalması hali daha az cezayı gerektiren bir hal olarak ele alınmıştır. Sarkıntılıktan söz edilebilmesi için öncelikli olarak yine cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı bulunması gerekir. Yapılan bu saldırının ani hareketle yapılması da sarkıntılık hali için aranan bir durumdur.
Sarkıntılığın cinsel dokunulmazlığa karşı hallerdeki cezasını yazacak olursak;

Cinsel saldırının sarkıntılık boyutunda kalması halinde faile, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Çocuğun cinsel istismarı suçunun sarkıntılık boyutunda kalması halinde ise fail, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Çocuğun cinsel istismarı suçunun 12 yaşından küçük bir çocuğa karşı işlenerek sarkıntılık boyutunda kalması halinde ise verilecek olan ceza 5 yıldan az olmayacaktır.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Şikayet

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda şikayet kanunda durumlara göre farklılık göstermiştir. Kanuna göre;

-Basit cinsel saldırılar ve basit cinsel davranışın sarkıntılık boyutunda kalması şikayete bağlıyken nitelikli cinsel saldırı olan tecavüz suçu şikayete bağlı olmaksızın durumun anlaşılması üzerine savcılık tarafından doğrudan soruşturma açılmalıdır.
-Çocuğun cinsel istismarı suçunda da savcılık durumu fark etmesi üzerine resen durumu dikkate alacaktır. Ancak çocuğun cinsel istismarı suçu sarkıntılık düzeyinde kalmış ve suçun failinin de çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlı olacaktır.
– Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu da kanunda şikayete bağlanmıştır. Yani kişinin reşit olmayanla cinsel ilişki suçu alabilmesi için şikayete ihtiyaç vardır.
– Cinsel taciz suçunda da bir kişinin cinsel taciz suçu nedeniyle yargılanması için mağdurun şikayeti gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki bu suçun da nitelikli halleri şikayete tabii değildir.

Cinsel Saldırı Suçlarında Zamanaşımı Süresi

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda verilebilecek cezalara göre zamanaşımı süresi belirlenmektedir. Cinsel Saldırı Suçlarında Zamanaşımı süresi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 66.maddesine bakacak olursak;
Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,
Geçmesiyle birlikte düşer. Buradan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda belirtilen ceza durumlarına bakılarak zamanaşımı süresini hesaplamamız mümkündür.
Bir örnekle açıklayacak olursak; nitelikli cinsel saldırı suçu yani tecavüz suçuyla birlikte mağdurun bitkisel hayata girmesine neden olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılancak ve bu dava açılması için belirlenen zamanaşımı süresi 30 yıl olarak belirlenmiştir.

Cinsel Dokunulmazlık Suçlarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Cinsel saldırı suçlarında görevli ve yetkili mahkemeleri suçlara göre inceleyecek olursak;
Cinsel saldırılarda yetkili ve görevli mahkeme olayın işlendiği yerde bulunan ağır ceza mahkemesidir. Şayet cinsel saldırı suçu sarkıntılık boyutunda kaldıysa dava asliye ceza mahkemelerinde de açılabilir.
Çocuğun cinsel istismarı yetlili ve görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan ağır ceza mahkemesidir. Şayet çocuğun cinsel istismarı suçu sarkıntılık boyutunda kaldıysa dava asliye ceza mahkemesinde de açılabilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için başvurulacak olan yetkili ve görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan asliye ceza mahkemesidir.

Cinsel taciz suçu için yetkili ve görevli olan mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan asliye ceza mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.