ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU VE CEZASI

çocuğun cinsel istismarı suçu ve cezası incelenmeden önce hangi davranışların cinsel istismar olarak nitelendirileceğini, cinsel istismar tabirinden ne anlamamız gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. TCK’ya göre cinsel istismar ifadesinden anlaşılması gereken:

 • On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
 • Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlardır.

Basit Cinsel İstismar Suçu ne demektir?

Basit cinsel istismar suçundan anlaşılması gereken; Cinselliğe yönelik davranışlarla mağdur çocuğun vücut dokunulmazlığının,

cinsel ilişkiye, organ ve cisim sokmaya varmayan derecede ihlal edilmesidir. Bu şekilde basit cinsel istismar suçu oluşmuş olur.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Cezası nedir?

Cinsel istismar suçunun cezası TCK’da belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir:

 • Çocuğu cinsel istismar eden kişi, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, cinsel  istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.
 • Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Yani cinsel istismar suçunun sarkıntılık boyutunda kalan hallerinde şikayet etmek gerekmektedir. Savcı burada doğrudan cinsel istismar suçuna yönelik iddianame oluşturmayacaktır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Halleri ve Cezaları nedir?

 • Cinsel istismar suçunun bazı halleri de vardır ki bu hallerde hükmedilecek ceza oranı artar. Bu nitelikli haller aşağıda belirtildiği gibidir.Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere şayet (mağdur on iki yaşını tamamlamamış ise on sekiz yıldan az olmamak üzere) hapis cezasına hükmolunur.
 • Cinsel istismarın birden fazla kişi tarafından birlikte yapılması,
 • Cinsel istismarın, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle yapılması,
 • Cinsel istismarıni üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından yapılması,
 • Cinsel istismarın, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Cinsel istismarın kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Çocuğa cinsel istismar on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehditle işlenmesi, Diğer çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

 • Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

 

 • Cinsel istismar suçu sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Bir hapis cezasının paraya çevrilmesi hususunda kısa süreli hapis cezası (kanunda belirtildiği üzere 1 yıl ve aşağı süreli hapis cezalarıdır.), suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilmektedir. Adi taksirle işlenen suçlarda ceza miktarına bakılmaksızın cezaların adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Nitekim bilinçli taksirle işlenen suçlarda, tıpkı kasten işlenen suçlar gibi fail hakkında hükmolunacak ceza 1 yıl ve/veya daha az ise mahkemece adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Cinsel istismar suçunda hükmedilecek cezalar 1 yıldan uzun süreli cezalar olduğundan dolayı bu suçtan hüküm giyildiğinde adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmamaktadır.

Çocuğa Cinsel İstismar Suçunun Sarkıntılık Boyutunda Kalması

Yargıtayımız sarkıntılığı, belirli bir kimseye karşı işlenen, o şahsın edep ve iffetine dokunan, ani ve hareketler yönünden kesiklik gösteren, şehvet kastıyla işlenen edepsizce davranışlar olarak nitelendirmiştir. Çocuğa cinsel istismar suçunun sarkıntılık boyutunda kalması işlemi için sarkıntılık şartlarından biri mağdurun yani çocuğun vücuduna bir temas içeren hareket olması gerekmektedir. Bunun dışında cinsel istismar suçunun sarkıntılık boyutunda kalması işleminde fiilin ani bir hareketle yapılmış olması gerekmektedir.
Cinsel istismar suçunda sarkıntılığın herhangi bir araçla gerçekleştirilmesi de mümkündür.Örneğin çocuğun (mağdurun) vücuduna şemsiyeyle veya başka bir maddeyle temas edilmesi de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun sarkıntılık boyutunu oluşturacaktır.
Cinsel istismar suçunda değinilmesi gereken başka bir hususta temas olmayan hallerdir. Failin, mağdura yani çocuğa cinsel organını göstermesi, cinsel içerikli şeyler söyleyip, izletmesi cinsel istismar suçunu değil cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.

Failin, çocuğu zorlayarak, kendisine temas sağlaması halinde de çocuğa yönelik cinsel istismarın sarkıntılık boyutu oluşacaktır. Örneğin failin çocuğa kendisini zorla öptürmesi halinde de cinsel istismar suçunun sarkıntılık boyutunda kalması suçunu oluşturur.

Failin teması çocuğun vücuduna yapması gerekmez, kıyafetlerine veya protez bacağına dahi yapmış olsa cinsel istismar suçu çerçevesine girmektedir.

Failin, mağdura temas etmeksizin menilerini mağdura boşaltması halinde cinsel istismar suçu oluşacaktır. Örneğin otobüs seyahati sırasında mağdurun uyumasından faydalanarak menilerini mağdurun kıyafetine atması halinde cinsel istismarın sarkıntılık suçu halinden ceza alacaktır.

Cinsel istismar suçunun sarkıntılık boyutunda kalma hallerine birkaç örnek verecek olursak;
-Failin, mağdurun cinsel organını sıkması,

-Failin, mağduru çekerek yanağından öpmesi,

-Failin, mağduru takip ederek arkasından beline sarılması,

-Failin, mağduru kendisine çekerken düşürmesi daha sonra mağdur yerdeyken ağzını kapatması,

-Fail, mağdurun cinsel organını kalabalıktan yararlanarak okşaması

Çocuğun Cinsel İstismarında Çocuğun Yaşı

Cinsel istismar suçunun kapsamı çocuğun yaşına göre değişim göstermektedir. Cinsel istismar suçunda kanun çocuğun 15 yaşından büyük olması ile 15 yaşından küçük olması arasında ayrım yapmaktadır.

Cinsel İstismar Suçunda Çocuğun 15 yaşından küçük olması

Cinsel istismar suçunda çocuğun 15 yaş sınırı konulması yapılan fiili çocuğun kavrayabilecek veya kavrayamayacak durumda olmasıdır. 8 yaşında bir çocuğa soyunmak veya öpmek oyun gibi gelebileceği için yani çocuk yaptıklarının farkında olamayacak durumda olduğu için kanun 15 yaşından küçükleri şartsız şekilde koruma altına gitmiştir. Kanun; cinsel istismar deyiminden; 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış olarak ele almıştır. Ayrıca 12 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar suçunu da nitelikli hal olarak saymış ve ‘’Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan az olamaz’’ hükmünü getirmiştir.

Cinsel İstismar Suçunda Çocuğun 15 Yaşından Büyük Olması:

Kanun 15-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hareketin cinsel istismar suçu sayılması için birtakım şartlar getirmiştir. Kanun burada 15 yaşını tamamlamış ve yapılan fiilin, yani cinsel istismarın nedenini anlayabilecek durumda olmayan çocuklara karşı cinsel istismar suçunun işlenebileceğini söylemiştir. Çocuk burada cinsel istismar suçunu kavrayabilecek durumda değilse veya tehdit, cebir, hile gibi baskı altında fiili gerçekleştiriyorsa cinsel istismar suçu gerçekleşir.

Çocuğa Cinsel İstismarın İspatı

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ispat önem taşımaktadır. Bu tip suçlarda mağdur ağır psikolojik travmalar geçirebilmekte kimi zaman bu sebeplerle olaydan kimseye bahsedememekte ispata ve şikayete yönelik bir girişimde bulunamamaktadır. Bu durumun ispatı olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Çocuğa yönelik cinsel istismar suçunda ispat için şu durumlardan yararlanılmaktadır:

 • Cinsel dokunulmazlığın ihlaline yönelik suçlarda ispat açısından mağdurun beyanı önem taşımaktadır. Yani cinsel istismarın ispatı için öncelikli olarak mağdur olan taraf yaşananları ilgili kamu görevlilerine bildirmelidir.
 • Cinsel istismar suçu için yalnızca mağdurun ifadeleri yeterli olmamakta suçun işlendiğine dair deliller de aranmaktadır. Cinsel dokunulmazlığını ihlal eden bir suça maruz kalan bireyler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna giderek yaşamış oldukları olayın raporlanmasını sağlamalıdırlar. Bu çocuğun cinsel istismara uğradığı durumlarda çok büyük önem taşır. Böy
 • Söz konusu suç cinsel istismar suçuysa çocuğun velisi bu işlemlerin yapılmasında yardımcı olmalı ve psikolojisi olumsuz etkilenen çocuğu rehabilite etmeye yönelik davranışlar sergilemelidir. Olay üzerine bir sağlık kurumuna gidilmesi neticesinde kişi üzerinde yapılacak inceleme sonucunda saldırıya uğrayıp uğramadığı belirlenerek sağlık kurumu bir rapor hazırlayacak olup suçun ispatını sağlayacak olan bu rapor mağdurlar açısından büyük önem arz etmektedir. Cinsel istismar suçu sonrası çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişimi için uzmanlardan yardım alınması, cinsel istismara uğrayan çocuk adına büyük önem arz etmektedir böyle bir şeyle karşılaşılması halinde uzmanlardan yardım alınması gerekmektedir.
 • Ayrıca cinsel istismar suçunda varsa tanıkların da ifadesi cinsel istismar suçunun ispatını kolaylaştırmaktadır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Çocuğun basit ve nitelikli cinsel istismarı suçu şikayete bağlı bir suç değildir; yani mağdur ve ailesi şikayetçi olmasa da suçu bir şekilde öğrenen savcılık, kendiliğinden soruşturma açar ve yargılama sırasında mağdur ve ailesi şikayetten vazgeçse bile davanın düşmesi söz konusu olmaz. Mağdur taraf şikayetten vazgeçse bile bu, suçlunun hüküm giymesine engel olmayacaktır.

Cinsel istismar bağlamında, kanunda şikayet unsuruna değinilen nokta: “Cinsel istismar suçu sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.” hususudur. Suçun bu noktası şikayete tabidir.   

 

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Nereye Müracaat Edilir?

Bir çocuğun cinsel istismara uğraması durumunda yapılması gerekenler zaman kaybedilmeden ve deliller etkisiz hale gelmeden yapılmalıdır. Hukuken işlenmiş yahut işlenmekte olan bir cinsel istismar vakasından haberdar olduktan sonra en yakın Polis Merkezine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması gerekir. Özellikle çocuğun vücuduna organ sokmak suretiyle istismar edilmesi halinde ilk 24 saat çok önemlidir. Bu süre geçtikten sonra ve zaman geçtikçe, genital bulguların birçoğu kaybolacağından vakit kaybedilmemelidir. Ardından çocuğun, Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kendi rızasını da alarak muayenesinin yapılması gereklidir. Bir cinsel istismar olayıyla karşı karşıya kalmışsanız ve buna yönelik haklarınızı öğrenmek istiyorsanız yahut cinsel istismar suçuyla suçlanıyorsanız bu hususta hukuki sürecin nasıl işleyeceği ve haklarınızın neler olduğu hakkında bilgi almak için Farah Hukuk avukatlarıyla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Zamanaşımı Süresi

Cinsel istismar suçu kural olarak şikayete bağlı bir suç olmadığından kamu davası şeklinde görülmektedir. TCK’da ise kamu davalarında zamanaşımı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
 • Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
 • Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
 • Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
 • Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, geçmesiyle düşer.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu kapsamdaki suçlarda  görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir.

Suçun 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren hallerinde ise görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor