Dava açmak, hukuksal bir sonuç elde etmek, bir hüküm sağlamak için bir yargı organına başvurmak, Dava Nasıl Açılır? sorusu ise bunun sonucu olarak yargı organınca çözümü, hükme bağlanması gereken konudur. Bir şahıs, hak kaybına uğradığını düşünüyorsa, mahkemeler aracılığıyla, dava yoluyla, hukuki olarak hakkını aramaya yönelecek ve adalet bu şekilde tesis edilecektir.

Nasıl Dava Açarım?

Dava, görevli ve yetkili mahkemeye verilecek dava dilekçesi ile açılır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtildiği üzere harca tabi davalarda harç ve gider avansının, harca tabi olmayan davalarda yalnızca gider avansının tahsilinden sonra mahkeme esasına kayıt olunup bu tarihte dava açılmış olur. Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Dava dilekçesinde bulunması gerekenler Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 119 uyarınca aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
  1. a) Mahkemenin adı.
  2. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  3. c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  1. d) Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
  2. e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  3. f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  4. g) Dayanılan hukuki sebepler.
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
  1. h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
Dilekçe, bir davada yüksek önem taşır. İlgili kanunda da belirtilmiş olduğu üzere davacının iddia ettiği vakıalar ve bunların hukuki dayanakları açık bir şekilde ifade edilmeli gereksiz ayrıntılarla boğup uzatmadan ya da temas edilmesi gereken noktaları atlayıp kısaltmadan, özlü ve anlaşılır bir dille durum yazıya dökülmelidir.

Dava Açmanın Ücreti Nedir?

 Dava açarken harca tabi davalar için harç ücreti ve her yıl adliyece belirlenip yayınlanan, dava sürecinde yargılama masraflarının karşılanmasını sağlayan gider avansı mahkemeye yatırılmalıdır. Davanın kazanılması halinde, açarken ödenen bu giderlerin karşı taraftan talebi mümkün olacaktır.

Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Kural olarak avukat tutmanın zorunlu olmadığını söyleyebilirsek de hukukta haklı olmaktan ziyade haklı bulunmak önemli olduğundan, dava sürecinin takibi, karşılaşılacak muhtemel problemlerin çözümü ve uğranılabilecek hak kayıplarının önlenmesi için davanın bir avukat gözetiminde ilerlemesi yararlı olacaktır. Farah Hukuk olarak dava sürecinizde en iyi sonuçları alabilmeniz için yanınızda olmaktayız.

Davayı Hangi Mahkemede Açacağım?

Bu konuda yetkili ve görevli mahkemenin tespiti önem arz etmektedir. Önce hangi tür mahkemenin sizin davanıza bakmakla görevli olduğunu sonrasında ise konum olarak hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu belirlemeniz gerekir. Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemeye başvurmak yetkisizlik sebebiyle davanızın görülmemesine, hak ve para kayıplarına yol açabileceğinden bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir.

Dava Açmalı Mıyım?

Dava açmadan önce bir durum değerlendirmesi yapmak yararınıza olacaktır. Dava açmak, davayı kazanmak değildir. Dava kazanıldığında nasıl getirilere sebep olacağını hesaba kattığınız gibi kaybedildiğinde de ne kadar zaman ve ne kadar masrafa sebep olabileceğini göz önünde bulundurmak yararınıza olacaktır. Tabii ki bütün bunlar sizi hukuki yollarla hakkınızı aramaktan caydırmamalıdır. Şayet ki bir hak kaybına uğradığınızı düşünüyorsanız ve bu kaybın olumsuz etkilerini gidermek hakkınızı almak, mahkemeler aracılığı ile adil bir sonuca ulaşmak en doğal hakkınızdır. Dikkat etmeniz gereken nokta, dilekçenizde belirtilecek olan vakıalar, sunacağınız belgeler, talepleriniz ve bunların hukuki dayanaklarını hazırlamak, mümkünse bu konuda ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceğine, nasıl sonuçlanacağına dair profesyonel bir hukukçudan danışmanlık hizmeti almak, bunların sonucunda düşünüp davanın açılıp açılmayacağına karar vermek olacaktır. Davayı kazanmanız ve kaybetmeniz durumunda karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi sahibi olup sonrasında dava açmanız yararınızadır.

Dava Ne Kadar Sürer?

2010 yılında bir dava ortalama olarak; Fikri Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde 544 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 455 günde, İş Mahkemesinde 446 günde, Aile Mahkemesinde 165 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 109 günde karara bağlanmıştır.

Dava Sürecinde Mahkemenin Rolü

Mahkemeler, dava açma aşaması ve ilerleyen süreçte size danışmanlık yapmakla görevli değildirler. Mahkeme çalışanları size hukuki olmayan, prosedür ile alakalı işlemlerde yardımcı olabilmekte ise de dilekçenizi içeriği ve hukuki konular hakkında size danışmanlık etmemektedirler. Onlardan böyle bir şey beklemeyip bu gibi konular için bir hukukçudan yardım almanız gerekmektedir.

Dava Açarken Dikkat Edilecek Hususlar

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere davanın açılışı bir dilekçe ve gerekli ücretlerin ödenmesiyle mümkün olabilmektedir. Ancak dilekçe içeriği, delillerin ortaya konulması, sürecin takibi için hukuki bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Hukuki bilgi eksikliği nedeniyle davanın kaybı halinde tekrar açılması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle gelecekte karşılaşılabilecek durumlar, muhtemel sonuçlar, dava sürecinde karşılaşılabilecek problemler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar göz önünde bulundurulmadan ve gerekli hukuki destek de alınmamış olarak dava sürecine girilmesi halinde kendini haklı gören davacı, hukuki bilgi yetersizliği, usul ve esas kurallarına uymamaktan davayı kaybedebilmekte ve maddi zarara girebilmektedir.