Doktor Hatası (Malpraktis) Durumunda Ceza Davaları ve Tazminat

Doktor Hatası (Malpraktis) Durumunda Ceza Davaları ve Tazminat konusunu tanımlar yaparak inceleyelim ardından kişilerin bu yöndeki haklarını değerlendirelim.

Malpraktis Nedir?

Malpraktis, “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” Halk arasındaki deyimiyle doktor hatasıdır.

Dünya Tabipler Birliğine göre ise malpraktis “hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasardır”.  

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Hasta hekim ilişkisi bir sözleşmesel ilişki olduğundan TBK’nın haksız fiile ilişkin hükümlerinin sözleşmeden doğan hasta-hekim arasındaki sorumluluk hususunda uygulanması söz konusu olacaktır.

Hekimin kusurundan dolayı hastanın;

Hayatının akışı içerisinde kazanacağı veya kazanması muhtemel kazançlar,

Hastane/ameliyat masrafları hatalı tedavi uygulayan hekimden maddi tazminat yoluyla talep edilebilecektir. Bu dava maddi tazminat davası şartlarını taşımakta olup açılması bu yolla olmaktadır.

Ayrıca hastanın veya ailesinin hatalı tıbbi müdahaleden doğan acı, elem, ızdırap çekmesine sebep olabilecek hallerden dolayı hekimden manevi tazminat talep etmek mümkün olacaktır. Bu dava manevi tazminat davası şartlarını taşımakta olup açılması bu yolla olmaktadır.

Hatalı hekim uygulamasından kaynaklanan hak kayıplarınız ve uğradığınız zararların tazmini gerekçesiyle açmak istediğiniz davalar hususunda Farah Hukuk avukatlarından hukuki destek alabilirsiniz.

Malpraktisin Özel Hastanede Olması
Hastanın uğradığı zararlar, hem hata yapan doktordan hem de özel hastaneden talep edilebilmekte olup özel hastanelerin hata doktorun, bizim sorumluluğumuz yok şeklindeki savunması geçerli bir savunma değildir.
Hasta, doktor hatası nedeniyle zarara uğradığında doktoru çalıştıran özel hastane adam çalıştıran ve işleten sıfatıyla doktor ile birlikte zarardan sorumludur. Tazminat davası, doktor ve özel hastane aleyhine açılmalıdır.

Doktorun Hastaya Karşı Sorumlulukları

Doktorun hastaya karşı bakım ve tedavi görevi bulunmaktadır. Doktor hafif kusuru da dahil olmak üzere her türlü kusurundan dolayı sorumludur. Bu sebeple, doktor bu görevini en iyi şekilde yerine getirmelidir aksi takdirde hastanın veya yakınlarının açacağı tazminat davası sonucunda tazminat ödemek zorunda kalabileceği gibi şayet eylemler suç oluşturuyorsa cezai sorumluluk da söz konusu olabilir.

Hastanın ve Hasta Yakınlarının Mağduriyeti Nasıl Giderilir?

Doktorun hatası söz konusu olduğunda genellikle hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetini gidermek tam anlamıyla mümkün olamamakta bu hatalar kişinin sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelik olduğundan hata sonucu kalıcı sakatlıklara ve ölüme uzanan sonuçlara yol açabilmektedir. Hasta ve hasta yakınları doktor hatasından kaynaklanan mağduriyetlerini ve maddi-manevi uğradıkları zararları tazminat davası açarak doktordan ve/veya hastaneden tazmin edebilmektedir.

Doktor hatası nedeniyle maddi ve manevi zararlara uğramışsanız hak kaybına uğramadan zararınızı tazmin etmek için Farah Hukuk’tan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Malpraktis Davaları Kimler Tarafından Açılır?

Malpraktis davası açma hakkı öncelikle doktorun hatası sonucu zarar gören hastadır. Şayet hasta küçük veya kısıtlı ise, bu davanın veli veya vasi tarafından açılması mümkündür.

Doktor hastası neticesinde hastanın ölmüş olma durumunda ise bu dava, hastanın desteğinden yoksun kalan yakınları tarafından açılabilmektedir.

Malpraktis Davaları Kime Karşı Açılır?

Malpraktis davaları, şayet hata, özel hastanede meydana gelmiş ise hem doktor hem hastaneye davalı gösterilebilmek üzere hasta ve hasta yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilmektedir. Şayet hata kamu hastanesinde meydana gelmişse kamu hastanesi (kurum) davalı gösterilmek suretiyle dava açılacak, şartlara göre devlet, doktora rücu ederek zararın tazminini isteyebilecektir. Şayet doktorun cezai sorumluluğu söz konusuysa işlenilen suçun kişinin kendisini etkilemesi prensibinden dolayı doktor adına suç duyurusunda bulunulacak ve doktorun cezai sorumluluğuna gidilecektir.

Yanlış Tedavi Sonucunda Maddi ve Manevi Tazminat

Yanlış tedavi sonucunda, yanlış tedavi uygulanan kişinin sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelik ciddi zararlar meydana gelebilmekte ve bu durum kişinin ilerde iş görmesi dahil sonraki yaşantısını derinden etkilemekte, kişi psikolojik olarak ağır acı, üzüntü ve elem duyabilmektedir. Bunun sonucu olarak uğradığı bütün bu maddi ve manevi zararların, hasta ve hasta yakınları tarafından talep edilmesi mümkün olmakta, zararlarının tazmini için maddi ve manevi tazminat davalarıyla doktora ve hastaneye yönelik talepte bulunulabilmektedir.

Malpraktis Davalarında Zamanaşımı Süresi

Estetik ameliyatı dışındaki tıbbi müdahalelerde hasta ile hekim arasındaki ilişki vekalet ilişkisi olup bu süre 5 yıldır.Estetik ameliyatı durumunda ise hasta ile hekim arasında eser sözleşmesi söz konusu olduğundan bu süre yine 5 yıldır. Şayet eser sözleşmesinde hekimin ağır ihmali olması halinde zamanaşımı süresi 20 yıldır.

Vekaletsiz iş görme halinde ise genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık süre zamanaşımı süresi olarak geçerli olmaktadır.

Eğer hekimin cezai sorumluluğuna gidilecek ise bu durumda bir ceza davası söz konusu olduğundan ceza davalarındaki zamanaşımı söz konusu olacaktır.

Malpraktis Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme: Özel hastanede veya özel muayenehanede gerçekleştirilen bir müdahaleden zarar doğmuşsa; tazminat davası adli yargıda açılmakta iken kamu hastanelerinde meydana gelen hizmet kusuru nedeniyle oluşan zararlara ilişkin açılacak tam yargı davaları idare mahkemesinde açılacaktır.

Yetkili mahkeme: Özel hastaneye veya özel muayenehane sahibi hekime karşı açılacak davalarda, davalının  davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi iken haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor