Hisseli Arsa Tarla Satışı Nasıl Yapılır?

Hisseli Arsa/Tarla Satışı Nasıl Yapılır? sorusu Hisseli arsa/tarla satışının nasıl yapılacağı, hisselerin paylı mülkiyet ya da elbirliğiyle mülkiyete dayandığına göre değişik şekilde olacaktır. Hisseli Arsa/Tarla satışı nasıl yapılır sorusu üzerinde duracağımız makalemizde birden fazla arsa ya da tarla malikinin mallarını nasıl satacağını aydınlatmaya çalışacağız

Hisseli Arsa Tarla Ne Demektir?

Hisseli arsa/tarla birden fazla malikin belirli hisselerle veya paylarla birlikte sahip olduğu arsa/tarlaya denir. Bu hisse veya pay sahiplerine ise hissedar/paydaş denmektedir. Payların niteliği elbirliği ve paylı mülkiyette farklı özellik göstermektedir. Paylı mülkiyette paydaşların belirli payları bulunur ve hisseli arsa/tarla üzerinde bu paylara göre karar alırlar ancak elbirliğiyle mülkiyette bölünmüş belirli paylar olmayıp bir bütün halinde hisseli arsa/tarla üzerinde hak sahipliği söz konusu olur. Özetle, elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır.

Hisseli Arsa Tarla Kimlere Satılabilir?

Hisseli arsa/tarla kimlere satılabilir sorusuna iki farklı cevap verebiliriz. İlk olarak paylı mülkiyette paydaşlar arasında tek bir hissedar kendi hissesini hisseye paydaş olan yani hissedar olanlardan birine satabilir. İkinci olarak da hissedar olmayan herhangi bir üçüncü kişiye de satış mümkün olabilmektedir.

Hisseli Arsada Tarlada Paydaşlar Arasında Satış Nasıl Yapılır?

Hisseli arsada/tarlada paydaşlar arasında satışı bir araya gelerek rahatlıkla yapabilirler. Bunun önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak hisseli arsada/tarlada paydaşlar arasında satış yapılmayıp da bir paydaş üçüncü bir kişiye payını satarsa özellikli bir durum söz konusu olacaktır. Paylı mülkiyette bir paydaşın arsa ya da tarla üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını yani öncelikli satın alma hakkını kullanabilirler. ‘’Önalım Hakkı (Şufa Hakkı) Davası Nedir?’’ başlıklı makalemizden bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Elbirliğiyle mülkiyette ise arsa/tarla üzerinde belirgin paylar olmadığı için ancak elbirliğiyle mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülürse ondan sonra oluşacak pay üzerinde bir tasarrufta bulunabilmek söz konusu olacaktır. Hisseli arsa satışında yapılması gereken işlemler doğrultusunda ve önalım hakkı davası varsa bunun sonucunda oluşacak dava sürecinde bir avukat yardımı alarak bu süreci yürütmek faydalı olacaktır.

Hisseli Arsada Tarlada Üçüncü Kişilerle Satış Nasıl Yapılır?

Hisseli arsada/tarlada üçüncü kişilerle satış, paylı mülkiyette de elbirliğiyle mülkiyette de oybirliğiyle gerçekleşebilmektedir. Bu konuda bütün paydaşların uzlaşması doğrultusunda bir karar alınması gerekir. Ancak asıl sorun uzlaşma halinde değil uzlaşamama halinde çıkmaktadır. Böyle bir durumda çeşitli ihtimaller gündeme gelebilir. Hisseli arsada/tarlada üçüncü kişilerle satışta çıkabilecek sorunları aşağıda daha detaylı olarak inceleyeceğiz.

Hisseli Arsa/Tarla Satışında Satışa Yanaşmayan Paydaş Paydaşlıktan Çıkarılabilir Mi?

Hisseli arsa/tarla satışında satışa yanaşmayan paydaş paydaşlıktan çıkarılabilir ancak bunun belirli şartlar dahilinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş, bu yüzden onlar için paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmişse, mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir. Davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesine bağlıdır. Hakim, çıkarma istemini haklı gördüğü takdirde, çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmı arsa/tarladan ayırmaya olanak varsa, bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın paylı mülkiyetten çıkarılana özgülenmesine karar verir.

Hisseli Arsa/Tarla Satışında Satışa Yanaşmayan Paydaş Yüzünden Paydaşlığın Sona Erdirilmesi Mümkün Müdür?

Hisseli arsa/tarla satışında satışa yanaşmayan paydaş yüzünden paydaşlığın sona erdirilmesi de mümkündür. Bu sayede paydaşlık sona erdirilecek ve isteyen istediği gibi arsa/tarla paylaşımından sonra satışta bulunabilecektir. Böyle bir durumda paydaşlardan her biri arsanın/tarlanın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşma, arsanın/tarlanın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hakim, arsanın/tarlanın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı arsanın/tarlanın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.

Hisseli Arsa/Tarla Satışı Nerede Yapılır?

Hisseli arsa/tarla satışı, hissedar ile alıcı olan kişiyle birlikte anlaşma yapılarak Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılır. Burada Tapu Sicil Müdürlüğünce hisse devrinde istenecek evraklar belirlenecektir. Hisseli arsa satışı yapılacaksa sonradan bir sorun yaşamamak için, hisse sınırlarının noter ve Tapu Müdürlüğü tarafından belirlenmesi sorun çıkmaması açısından iyi olacaktır. Hisseli arsa/tarla satışı hakkında hak ve maddi kayıplarını en aza indirmek için avukatınızla bu süreci yürütmekte fayda vardır.

Hisseli Arsa/Tarla Satışı Hakkında Yargıtay Kararları

‘’…Taşınmaz elbirliği mülkiyet rejiminden paylı mülkiyet rejimine dönüştürülmedikçe satış vaadi sözleşmesi ifa olanağı kazanmaz. Ancak mevcut durum satış vaadi sözleşmesinin geçersizliğini de gerektirmez. Bir taahhüdü işlem olarak sözleşme geçerlidir. Mahkemece yanılgıya düşülerek hüküm gerekçesinde sözleşmenin geçersizliğinin yazılması açıklanan nedenle doğru olmamıştır. Ne var ki, az önce söylendiği üzere taşınmazdaki mülkiyet rejimi paylı mülkiyete dönüştürülmeden sözleşmenin ifa olanağının bulunmaması nedeniyle bu aşamada açılan davanın reddi sonuçta doğrudur…’(YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2006/8419 K. 2006/10289 T. 2.10.2006)

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.