İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? genellikle avukatsız işlem yapmak isteyen çalışanların araştırdığı ve teknik bilgi olarak sürelere ve tanımlara dikkat etmeleri gereken bir konudur.

İş Mahkemesi Nedir?

İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli özel mahkeme niteliğinde olan bir ilk derece mahkemesidir.

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

İş Mahkemeleri’nde dava işçi ve işveren arasında çözülemeyen ihtilaflar yahut İş Kanunu’ndan kaynaklı hak ve taleplere ilişkin olarak açılmaktadır.

 • İşçinin ödenmeyen maaşlarına ilişkin talepleri,
 • Kıdem tazminatın ilişkin alacakları,
 • İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sebepsiz veyahut geçersiz bir sebebe istinaden fesih edilmesi durumunda işe iade davası yada haksız fesihe ilişkin tazminat talepleri,
 • Sürelere uyulmaması durumunda ihbar tazminatı talepleri ve benzeri sair birçok hak ve talep davacı işçi ve/veya işveren tarafından İş Mahkemeleri’ nde ileri sürülmektedir.

Ayrıca Ocak ayında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemine geçilmiştir. İş mahkemeleri ihtilafların çözümü için son çare durumuna gelmiştir. Bu da dosya yoğunluğunun hafiflemesine ve dava sürelerinin gecikmeden çözülmesine olanak sağlamıştır.

İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise iş davalarına bakmakla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli kılınmıştır.

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür?

İş Mahkemesi’ nde işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinden yada İş Kanunu’ nda belirtilen hususlardan birine giren tüm hususlardan kaynaklanan hak ve taleplere ilişkin davalar görülmektedir. Bu uyuşmazlıklar başlıca aşağıdaki gibi olabilmektedir.

 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • İşe iade
 • Genel tatil alacakları
 • Hafta tatili alacakları
 • Ücret alacakları
 • Fazla mesai alacakları
 • Yıllık izin ücreti

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası, iş sözleşmesi sebepsiz yere veya geçersiz bir sebebe dayanarak fesih edilen, belirli süreli iş sözleşmesi ile ve İş Kanunu’na yada Basın İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçinin açma hakkına haiz olduğu bir davadır. İşe iade davası iş güvencesini sağlamaktadır. Fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını iddia ederek mahkemeye başvurabilmektedir.
Detaylı bilgi için İşe İade Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Hizmet tespit davası sigorta bildirimi yapılmaksızın ve primleri yatırılmaksızın çalıştırılan işçinin, sigortasız çalıştığı bu süreyi sigortalı çalışmış gibi telafi etmek maksadı ile açmış olduğu bir davadır.

Detaylı bilgi için Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı; en az bir yıl süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, kanunda sayılı gösterilen nedenlerden herhangi biri ile iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işveren tarafından kendisine ödenmesi gereken bedeli ifade etmektedir. Kıdem tazminatı ödenmeyen işçi,  İş Mahkemeleri nezdinde bir dava açmak sureti ile tazminat bedelini işverenden talep edebilme hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İhbar Tazminatı Davası

İhbar tazminatı; belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayanmaksızın feshi halinde söz konusu olmaktadır. Buna göre belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından feshi halinde iş sözleşmesi feshedilen işçi, işçi tarafından haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesinin feshi halinde işveren ihbar tazminatı talep etmeye hak kazanır. Nitekim işçi veya işveren açacakları bir dava ile ihbar tazminatını talep edebilirler.

Detaylı bilgi için İhbar Tazminatı Davası Nasıl Açılır başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İş Mahkemesinde Açılacak Davalarda İhtarnamenin Önemi

İş uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda dava öncesinde ihtar çekilerek karşı tarafın temerrüde düşürülmesi davacı taraf için avantaj sağlayacaktır. Dava konusu durumun iyi niyetle karşı tarafa bildirilip uzlaşı yanlısı olunduğuna dair delil teşkil etmektedir.

İş Mahkemesinde Açılan Dava Ne Kadar Sürer?

Bazı iş davalarının sonuçlanması için süreler kanunda belirtilmiş olsa bile bu konu mahkemenin dosya yoğunluğuna göre değişmekte olup ortalama süre dokuz-on ay olarak ifade edilebilir.

İş Mahkemesinde Açılacak Davalarda Avukat Zorunluluğu

İş Mahkemeleri’nde açılacak davalarda avukat tutmak zorunlu olmayıp dilekçenizi usule uygun olarak İş Mahkemesi’ne sunmak koşulu ile davanızı açabilmeniz mümkün olmakla beraber dava sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramamak ve karşınıza çıkması muhtemel problemlerin üstesinden gelmek adına hukuki destek almanız yararınıza olacaktır. Farah Hukuk, iş davalarınıza yönelik uyuşmazlıklarınızın hızlı bir şekilde yararınıza sonuçlanması adına etkin hizmet sunmaktadır.

İş Kazası Halinde Açılacak Davalar Nelerdir?

Bir iş kazası meydana gelmiş olması halinde;

 • Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak olayın sorumluları aleyhine ceza davası,
 • Bunun yanı sıra işçi veya kanuni mirasçıları (işçinin ölümü halinde) tarafından da hukuk davaları açılabilecek, tazminata yönelik talepler bu davalarla ileri sürülebilecektir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak rücu davaları da mevcuttur. Bu davalarda da kusurun kime ait olduğu önem arz etmektedir.

İş kazaları sonucunda hukuk davalarına başvurarak tazminat talebinde bulunmak istemeniz halinde Farah Hukuk olarak hukuki destek sunmaktayız.

İş Mahkemesinde Dava Açmada Harç Ücreti?

Bir iş davasında karşılaşılabilecek masraflar aşağıdaki gibidir;

 • Başvuru harcı (2017 yılı için 35,90 TL)
 • Peşin harç ( Dava konusu alacağın binde 68,31’inin dörtte biridir. Ama en az 35,90 TL alınır.)
 • Dosya ücreti (0,60 TL)
 • Keşif gider avansı ( 306,80 TL)
 • Tebligat gider avansı (Her bir taraf sayısı için 45 TL)
 • Bilirkişi gider avansı ( 220 TL)
 • Tanık gider avansı ( Bunu mahkeme belirler ama ortalama 29 TL)
 • Diğer gider avansı (55 TL)

İş Davalarında Zaman Aşımı

İş davalarında zaman aşımı ve geçerli süreler ayrı ayrı belirtilmiş olup yukarıda vermiş olduğumuz bağlantılar aracılığıyla öğrenmek istediğiniz davaya ilişkin sürelere ulaşabilirsiniz.

İş Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İş davalarında görevli mahkemeler iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli özel mahkeme niteliğinde olan İş Mahkemeleridir. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor