Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası konulu makalemizde öncelikle kast ve yaralama unsurunu anlatacağız.Kastın tanımı ve yaralama unsuru olayların gelişimine göre değişmektedir.her vakıa içerisinde ayrı değerlendirilmelidir.

Kasten Adam Yaralama Suçu Nedir?

Kasten adam yaralama suçu, kişinin hukuk düzenince koruma altına alınan vücut sağlığı ve bütünlüğü hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Kasten adam yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde düzenlenmiştir.  Bu suçun işlenmiş olması için kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan bir davranış bulunmalıdır. Kasten adam yaralama suçunun faili herkes olabilir. Kasten yaralama suçunun fiili unsurunu, kişide bu zararların meydana gelmiş olmasını sağlayan davranışlar oluşturmaktadır. Kasten adam yaralama suçunun bıçak, silah ve benzeri kesici ve delici aletlerle işlenmesi mümkün olduğu gibi aletsiz de işlenmesi de olasıdır.

Basit Yaralama Suçu Nedir?

Yaralama eylemleri kimi zaman çok ağır etkilere yol açabilirken, bu eylemlerin kimi zaman da basit tıbbi müdahaleler ile giderilebilen etkileri olmaktadır. Basit yaralama suçunda esasen, kişinin vücut bütünlüğüne, sağlığına veya algılama yeteneğine yönelmiş bir fiil söz konusudur. Fakat anılan suçta bu fiil neticesinde meydana gelen hasar basit bir tıbbi müdahale yapılmak suretiyle giderilmektedir. Herhangi bir kesici ve delici alet kullanmadan karşı tarafta krem sürme, ağrı kesici ilaç verme gibi kolay ve kısa sürede iyileşebilecek yaralanmalar genel olarak basit yaralama kapsamında değerlendirilmektedir.

Basit Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten adam yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde cezası, mağdurun şikayeti üzerine, fail hakkında dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Basit yaralama suçunda şikayet hakkı, fiili ve faili öğrenme tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.

Basit yaralama suçlarında eşe karşı basit yaralama suçu ve cezası sıkça sorulan sorulardandır. Yaralama suçlarının üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi nitelikli yani cezayı belli oranda arttıran hallerdir. Bu konularda daha detaylı bilgi ve dava süreci için bir ceza avukatına başvurmak gerekir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten adam yaralama suçunun cezası kanunda aşağıdaki gibi belirtilmiş olup özel haller durumunda ayrı ayrı belirtildiği üzere cezalar farklılaşmaktadır.

Türk Ceza Kanunu 86.madde; Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten adam öldürme suçu nun nitelikli hallerinde cezalar farklılaşmaktır. Aşağıda nitelikli haller ve nitelikli hallerin cezaları daha detaylı biçimde incelenmiştir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunun 86. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silâhla,

İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Silahla Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

‘Silahla kasten adam yaralama suçu ve cezası nedir?’ sık sorulan sorulardandır ve bu sebeple silahla kasten yaralamaya ayrıca değinmek gerekir. Kasten yaralama suçunda cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hallerden birisi de suçun silahla işlenmesidir.

Silah, saldırmak ya da savunmak amacıyla kullanılan her türlü araçtır.Bu araçlar ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alettir.. Yargıtay uygulamalarında yaralayıcı ve bereleyici özelliği olan şeyler, kemer, terlik, televizyon kumandası, çamaşır teli gibi cisimler dahi silah mahiyetinde kabul edilebilmektedir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Netice Sebebiyle Ağırlaşması ve Ölümle Neticelenmesi

Kasten adam yaralama suçunda failin gerçekleştirdiği kasten yaralamadan daha ağır yaralanmalar veya ölüm neticesi meydana gelebilmekte, bu durumlarda netice itibariyle ağırlaşmış suç oluşmaktadır. Kasten adam yaralama fiili, mağdurun;

  • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
  • Konuşmasında sürekli zorluğa,
  • Yüzünde sabit ize,
  • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

  • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
  • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
  • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
  • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse işlenen suçta ceza 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır. Fakat kasten adam yaralama suçu nitelikli halleri ile işlenmiş ise bu suçun cezası 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

İhmali davranış, kişiden beklenenin yapılmamış olması ve bunun neticesinde olumsuz sonuçlar meydana getirmesidir. Kasten adam yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen neticeden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekmektedir. Bu da kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması ya da önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturmasına bağlıdır.

Kasten adam yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten adam öldürme nin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulacaktır.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Kemik Kırılması

Kasten yaralama suçlarında çeşitli zararlar meydana gelebilmektedir. Kemik kırılması da bu zararlardan biridir.

Kasten adam yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, suçun temel şekline göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Meşru Müdafaa (Savunma)

Meşru müdafaa halk arasındaki genelde kullanılan adıyla nefsi müdafaa  kişinin kendisine ya da bir başkasına yönelen saldırıyı ölçülü ve saldırıya karşı orantılı bir şekilde güç kullanarak kendini savunmasıdır.Kişiler bir saldırı altında kaldıklarında kendini veya bir başkasını koruma hakkına sahiptir. Ölçülü, orantılı ve saldırıyı etkisiz hale getirmeye yönelik olarak gerçekleştirilecek eylemlerden kişiler, hukuk düzenince sorumlu tutulmamıştır.

Kasten adam yaralama suçunda da gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmemektedir.

Zorunluluk halinde de fail işlediği fiilden ve tabi ki konumuz kapsamındaki kasten adam yaralama suçundan da sorumlu tutulmamaktadır.  Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmemektedir.

Kasten Adam Yaralama Suçu Cezasının Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, mahkemece hükmedilen cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesidir. İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilmektedir.

Kasten adam yaralama suçunda da kişi iki yıldan az süreyle hapis cezasına mahkum olmuşsa hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

Detaylı bilgi için Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi makalemize bakmanızı tavsiye ederiz.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Kısa süreli hapis cezası (kanunda belirtildiği üzere 1 yıl ve aşağı süreli hapis cezalarıdır.) suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilmektedir.

Kasten adam yaralama suçu bakımından basit yaralama suçlarında 1 yıl ve aşağıya hükmedildiğinden adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmaktadır.

Taksirle işlenmesi halinde ise ceza miktarına bakılmaksızın cezaların adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Detaylı bilgi için Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi makalemize bakmanızı tavsiye ederiz.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Haksız Tahrik

Haksız tahrik sonucunda suç işleyen kimse kanunda belirtilen ceza indirimden yararlanmaktadır. Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Kasten adam yaralama suçunda haksız tahrik indirimden yararlanabilmek için kasten yaralama suçunu işleyen kişinin, haksız bir fiil sonunda meydana gelen hiddet veya şiddetli elemin etkisi altından bu eylemi gerçekleştirmiş olması gerekmektedir ki bu indirimden yararlanabilsin.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Zaman Aşımı

Kasten adam yaralama suçları nitelikli olup olmamasına göre şikayete bağlı olma durumları değişmektedir. Basit yaralama suçları açıkladığımız üzere basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek suçlar olup şikayete bağlıdırlar. Bu şikayetin süresi ise 6 aydır. Altı ay içinde dava açılmazsa dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Nitelikli yaralama yani basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek yaralama suçlarında ise şikayete bağlılık söz konusu olmayıp savcı resen soruşturma yürütmektedir. Bu hallerde dava açabilmek için süre ise 8 yıldır. Sekiz yıl içinde dava açılmazsa kasten adam yaralama suçu bakımından dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten adam yaralama suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Leave a commentTaksirle Adam Öldürme Suçu ve Para Cezası | Farah Hukuk

2 sene Önce

[…] işlenebilen bir suç olmalı. Suç kasten adam yaralama yani bilerek ve istenerek işlenmemiş […]

N**** Ö****

2 sene Önce

Merhaba. 16 yaşında bir yiğenim var ve 3 ay önce kendisine dayak atan bir kişiyi 8 yerinden bıçakla yaraladı. Mağdur şahıs 1 ay kadar hastanede yattıktan sonra tamamen iyileşti. Yiğenimin yanındaki bir çocuk da tanıklık yaparak suçu, dayak yediği den dolayı işlediğini belirterek yiğenimin lehine tanıklık yaptı. Yiğenim 3 aydır ceza evinde ve en son mahkemesinde mahkeme davayı ağır ceza mahkemesine havale etti. Acaba çocuk ne kadar ceza alır?

farahhukuk

2 sene Önce

Merhaba, olayın öncesi veya dosyanın içeriği hakkında bilgi sahibi olmamamızdan dolayı genel olarak bilgi verecek olursak, kişinin kendisine yapılan saldırılara karşı meşru müdafaa hakkı bulunmaktadır. Ama bu meşru müdafaanın o an gerçekleşmesinin yanında ölçülü de olması gerekmektedir. Olayda böyle bir ölçü olduğu görülmemektedir. Bu bakımdan meşru müdafaa yoluna gidilmeyecektir. Davanın asliye ceza mahkemesindeyken ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin anlamı ise şudur: Dava insan yaralama suçu kapsamında değil insan öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmeye alınması gerektiği için asliye ceza mahkemesi kendini yetkisiz görüp dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiştir. Ağır ceza mahkemesi buradan sonra detaylı incelemeyi yapıp yaralama veya insan öldürmeye teşebbüs kapsamında bir değerlendirme yapabilecektir. Ayrıca olayda yeğeninizin yaş küçüklüğü durumu da mahkemece dikkate alınacak ve görüşülecektir.

Eyup sahin

7 ay Önce

Slm emniyet mensubuyum 2012 ocak ayında görevli olduğum halde aranan bir şahsi kovalamaca esnasında şahsın bıçakla mukavemet etmesi neticesinde şahsi beylik tabancamla ayağından vurdum.sahsin ayağından çıkan yorgun mermi 50 m uzakta bir kız çocuğunun kasigina isabet etti.kiz çocuğu bir gece müşahade de kaldı ve taburcu oldu.acilan davada şahsi yaralamaktan 10 ay kız cocugunun yaralanmasından 7 ay 15 gün hapis cezası aldım ve hagb alıp dosya kapandı.2014 yılında alt kat komsumla münakaşa yaşadık ve acılan dava sonucunda basit yaralamaktan 2 bin lira ve tehditten 3 ay hapis cezası aldım.adli para cezası kesin karar olup tehdit konusu itiraza tabi.basit yaralamaktan ceza aldığım için mahkeme ilgili ihbarda bulundu.hagb aldığım mahkeme son savunmamı almadan giyabimda karar verdi ve dosya istinafa gitmesi gerekirken yargıtaya gitti.yargitay 1 sonra 2017 yılında hakkımda yerel mahkemeye ceza artırım karari vererek geri gonderdi.sormak istediğim soru zaman aşımı ne kadar.hagb süresi zaman asimini kesermi

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.