Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Halleri

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Halleri ile suç tamamlandıktan sonra kişinin pişmanlık göstermesi durumunda suç tiplerine uygulanacak indirim durumları düzenlenmiştir. Kanun burada yalnızca sayılan suçlarla ilgili etkin pişmanlık hallerini ele almıştır. Bunun dışında diğer suçlarla ilgili etkin pişmanlık hali oluşması için kanunda öngörülmesi gerekir. TCK 168 ile ele alınan suç tipleri: Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli İflas, Taksirli İflas, Yağma, Karşılıksız Yararlanma suçlarıdır.

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Hallerinin Oluşması

Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık hallerinin oluşması için öncelikle failin veya azmettirenin bu pişmanlık durumunu bizzat üstlenmesi, kovuşturma başlamadan önce ya da kovuşturma yapılması sırasında (ancak hüküm verilmeden önce) pişmanlık halinin oluşması gerekir. Aksi halde hüküm verildikten sonra etkin pişmanlık hükmü yani TCK 168 uygulanamayacaktır. Bunun dışında TCK 168’de belirtilen etkin pişmanlık halinin oluşması için belirtilen suç tiplerinin oluşmuş olması gerekir. Bunlar dışında suçlar da etkin pişmanlık hali oluşmuş olması için kanunda etkin pişmanlık halinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. TCK 168’de belirtilen etkin pişmanlıktan yararlanılabilen suçlar: Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas, yağma, karşılıksız yararlanma suçlarıdır.

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Hallerinde Ceza İndirimi

Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık hallerinde ceza indirimi durumları şu hallerde ortaya çıkar: mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlıkta ceza hallerinde indirime gidilmesi için ancak kanunda yazılan nedenler itibariyle indirim uygulanabilir. TCK 168’de belirtildiği üzere kovuşturma başladıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce etkin pişmanlık gösterildiğinde cezada yarıya kadar indirim uygulanabilir.

Bunun dışında etkin pişmanlık hallerinde ceza indirimi yine TCK 168’e bakıldığında Hırsızlık,mala zarar verme,güveni kötüye kullanma,dolandırıcılık gibi benzeri suçlara fail olan,bu suçları azmettiren ve ya yardım eden kişilerin suçu tamamladıktan sonra bizzat pişman olmaları durumlarında etkin pişmanlıkta indirim uygulanabilir.Suç tamamladıktan sonra bizzat pişman olunması durumunda etkin pişmanlığa gidebilmek için birinci olarak suç tamamlandıktan sonra suçun kovuşturmasına başlanmamış olması ikinci olarak da bizzat pişman olan kişinin zarara uğrayanın uğradığı zararın aynen geri verilmesi veya zararın tamamen karşılanması gerekmektedir.Bu halde TCK 168 hükmü gereğince etkin pişmanlık görülüp cezanın üçte ikisine kadar etkin pişmanlık hükmü çerçevesinde ceza indirimi uygulanabilir.

Etkin pişmanlık halinin uygulanabildiği bir diğer suç tipi olan yağma halinde ise etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek olan ceza suç tamamlandıktan sonra fakat kovuşturmadan önce etkin pişmanlığın gösterilmesi halinde %50 oranında cezada azalma veya kovuşturma başladıktan sonra ancak karar verilmeden önce etkin pişmanlık meydana gelmesi durumunda 1/3 oranında ceza indirimi meydana gelecektir. Kanun TCK 168/4’te kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için mağdurun rızasının olmasının gerektiğini belirtmiştir. Karşılıksız yararlanma suçunda fail yani suçu işleyen, ya da suçun işlenmesi için azmettiren veya yardım eden pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişilerinin uğramış oldukları zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise verilecek olan ceza 1/3 oranına kadar indirilebilir. Ancak bir kişi etkin pişmanlık hükmü olan bu TCK 168/5 hükmünden 2 defadan fazla yararlanamayacaktır.

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Hangi Suç Tiplerinde Uygulanır

Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık hangi suç tiplerinde uygulanır sorusuna TCK 168 çerçevesinde bakacağız. Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık halleri hırsızlık suçu, mala zarar verme suçu, güveni kötüye kullanma suçu, dolandırıcılık suçu, hileli iflas suçu, taksirli iflas suçu, yağma suçu ve karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlık durumundan yararlanılabilir.

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Hangi Suçlarda Uygulanmaz

Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık hangi suçlarda uygulanmaz sorusuna yine TCK 168 çerçevesinde cevap veririz. Mala karşı işlenen suçlar açısından baktığımızda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağı durumlar, ibadethanelere veya mezarlıklara zarar verme suçu, hakkı olmayan yere tecavüz etme suçu, bedelsiz senedi kullanma suçu, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf etme, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme suçu, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, bilgi vermeme suçu TCK 168’de sayılmayan ve bunun neticesinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağı suç tipleridir.

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Halleri ile ilgili Yargıtay Kararları

Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık halleri ile ilgili yargıtay kararlarını inceleyecek olursak öncelikle hırsızlık ve kamu malına zarar verme ile ilgili şöyle bir karar vardır:

T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2011/5998 K. 2011/2899 T. 16.5.2011

HIRSIZLIK ( Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanırken TCK 168/2 Yerine TCK 168/1 Yazılmasının Mahallinde Düzeltilebilir Yazım Hatası Olduğunun Dikkate Alınacağı )

• MADDİ HATA ( Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanırken TCK 168/2 Yerine TCK 168/1 Yazılmasının Mahallinde Düzeltilebilir Yazım Hatası Olduğunun Dikkate Alınacağı )

KAMU MALINA ZARAR VERME ( Sanığın Aynı Anda İki Dolaba Zarar Vermesi Eyleminin Tek Suç Olduğu ) TCK 168

ÖZET : Hırsızlık suçunda, mağdurların zararının kovuşturma aşamasında karşılandığının kabul edilmesi karşısında, etkin pişmanlık nedeniyle sanığın cezasından indirim yapılması sırasında, uygulama maddesinin TCK 168/2 yerine TCK 168/1 olarak yazılmasının, mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olduğu dikkate alınmalıdır.

Kamu malına zarar verme suçunda, sanığın iki dolaba aynı anda zarar vermesi eyleminin tek suç olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Hırsızlık suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Mağdurlar Aziz ve Bülent’in zararının kovuşturma aşamasında karşılandığının kabul edilmesi karşısında, etkin pişmanlık nedeniyle sanığın cezasından indirim yapılması sırasında, uygulama maddesinin TCK 168/2 yerine, TCK 168/1 olarak yazılması, mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak değerlendirilmiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

2- Kamu malına zarar verme suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanığın E… Üniversitesi Hastanesi’ne ait iki dolaba aynı anda zarar vermesi eyleminin tek suç olduğu gözetilmeksizin, yazılı gerekçe ile iki ayrı kamu malına zarar verme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 16.05.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ E. 2016/17731 K. 2018/205 T. 9.1.2018

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)Müştekinin üzerinden 30,00 TL para ve cüzdanının çalınması şeklinde gerçekleşen olay sebebiyle çalınanan 30,00 TL paranın soruşturma aşamasında ödenmesi sebebiyle müştekiye iadesi sağlandığından, 5237 Sayılı TCK 168/4. maddesi uyarınca müştekiden kısmi geri vermeye rızası bulunup bulunmadığı sorularak sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında TCK 168/1. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-)Ceza uygulaması sırasında, 5237 Sayılı TCK 168. maddesinin, aynı Kanun’un 31. maddesinden önce uygulanması suretiyle, TCK’nın 61/4-5. maddesine aykırı davranılması,

3-)Kabul ve uygulamaya göre de; kovuşturma öncesi müştekinin çalınan parası verilerek zararının giderildiği kabul edildiği halde, suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 Sayılı TCK 168/1. maddesi uygulanarak, bu madde gereğince indirim oranının TCK 168/2. maddesinde belirtilen 1/2  indirim oranından fazla olması gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde 5237 Sayılı TCK 168/2. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı’nın ve suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz istemleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 Sayılı CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 09.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a commentG**** G****

2 sene Önce

Ben bi evde çalışıyordum ve ordan altın takı çaldım ama ihtiyacım vardı sonra uzlaşmak istedim ödeme çok istedim kabul etmediler şikayetçi olmuşlar benim çok pişmanım ben bu olayda bana ne olur daha önce hiç bir sabıka bişeyim de yok ne olur yardımcı olun bana bilmiyorum ben

farahhukuk

2 sene Önce

Merhaba, uzlaşma iki tarafın da rızası dahilinde olan bir hukuki çözüm yoludur. Burada karşı tarafın yargı yoluna başvurmak istemesi nedeniyle olay yargıya taşınacaktır. Mahkemenin olayı hırsızlık veya nitelikli hırsızlık suçu olarak değerlendirilmesine göre bir ceza belirlenecektir.

O**** S****

2 sene Önce

mrhba bi işyerinden televizyon çaldım ama pişman olduğum için eşyalarını geri vardim hiç bir mal zararları yok şikayetide geri aldılar dosya kapandı ama yeniden açıldı şikayetçi deyiler dosyayı yeniden kamu açtı bişey olurmu cezaevi falan söz konusu olmaz dimi

farahhukuk

2 sene Önce

Merhaba, hırsızlık suçu şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Yani burada bir hırsızlık vakası olmasının tespitinin ardından ilgili makamlar soruşturma ve kovuşturma yapmak durumundadır. Sizin de burada televizyonu geri vermiş olsanız dahi hakkınızda bir soruşturma ve kovuşturma evresi olacak olup mahkeme televizyonu geri verdiğinizi ve karşı tarafın şikayetçi olmadığını göz önünde bulunduracaktır.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.