Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğü davası günümüzde sunulan ürün veya hizmetlerin başka bir kişi veya teşebbüs tarafından kullanılması ve bu kullanımın şartlarının oluşması ile açılan bir dava türü olup gelişen dünyada markalaşma yolunda firmaların çok fazla kullandığı bir dava türüdür.

Marka Nedir?

Bir teşebbüs tarafından sunulan benzer ürünleri ya da hizmetleri diğerlerinin ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ayırt edilmeyi sağlayan işaret marka olarak tanımlanmaktadır.

Marka marka sahibine sağlanan korumanın açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olmalıdır.

Marka;

 • Kişi adları dahil sözcükler,
 • Şekiller,
 • Renkler,
 • Harfler,
 • Sayılar,
 • Sesler,
 • Malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka Hükümsüzlüğü Nedir?

Markanın tescili esnasında red sebepleri mevcut olmasına rağmen marka tescil edilmiş ise mahkeme kararıyla marka hakkının ortadan kaldırılmasına marka hükümsüzlüğü denmektedir.

Markanın Hükümsüzlüğü Sebepleri Nelerdir?

Markanın hükümsüzlük sebepleri, ilgili KHK’da düzenlenmiş olup şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Mutlak ret sebepleri
 • Nısbi ret sebepleri
 • Marka sahibinin davranışları nedeniyle, markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş olması
 • Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimalinin olması
 • Markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması

Markanın Mutlak Red Sebepleri

Aşağıda belirtilmiş olan sebepler, mutlak ret sebepleri olup bu markalar tescil edilememektedir.

 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar.
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
 • Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış markalar,
 • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Markanın Nisbi Red Sebepleri

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda ise aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez

 • Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
 • Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.
 • Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

Markanın Mal ve Hizmetlerde Yaygın Hale Gelmesi

Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş olması durumunu ifade eder.

Markanın Yanıltıcı Biçimde Yanlış Anlamaya Neden Olması

Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali olması durumunu ifade eder.

Markanın Yönetmeliğe Aykırı Kullanılması

Marka sahibi, garanti markasının veya ortak markanın belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanmasına göz yumar ve taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde, söz konusu aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde, marka, tanınan süre sonunda mahkeme tarafından iptal edilir olma durumunu ifade etmektedir.

Markanın Hükümsüz Kılınamayacağı Haller

Marka sahibi, markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak kullanımına, markanın tescil edildiğinin Gazetede yalımlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan başlamamış veya bu kullanıma kesintisiz beş yıl ara vermiş ise, Beş yıllık sürenin dolması ile davanın açıldığı tarih arasınada markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak kullanımına başlandığı hallerde markanın hükümsüzlüğü istenemez. Beş yıllık sürenin dolmasından sonra, ancak hükümsüzlük başvurusunun yapılmasından önceki üç ay içinde başlayan kullanma, marka sahibinin dava açılacağını öğrenmesinden sonra gerçekleşmişse dikkate alınmaz

Markanın Hükümsüzlüğüne Kim Karar Verir?

556 sayılı KHK uyarınca marka hükümsüzlüğü yalnızca mahkeme kararıyla uygulanacak olup Türk Patent Enstitüsü’ne bu yetki verilmemiştir.

Markanın İptali

Markanın hükümsüzlüğü ve markanın iptali birbirine karıştırılması muhtemel olan kavramlardır.

Aralarındaki farka değinecek olursak;

Markanın iptali, ret sebebinin tescil esnasında bulunmayıp sonradan ortaya çıkmasıyla markanın ortadan kaldırılması işlemidir. Markanın hükümsüzlüğünün ise tescil esnasında ret sebepleri bulunduğu halde tescili gerçekleştirilen markaların sonradan hükümsüz kılınmasına yönelik olduğunu belirtmiştik.

Marka hükümsüzlüğü ve iptaline yönelik talepleriniz, sorularınız ve davalarınıza yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Farah Hukuk avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Zamanaşımı Süresi

Kural olarak hükümsüzlük davası açılması için esas itibariyle ne bir hak düşürücü süre ne de bir zamanaşımı süresi istisnai bent dışında bulunmamaktadır. Şu vardır ki tanınmış marka sahibinin izni alınmadan tescil gerçekleşmişse, tanınmış marka sahibinin tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde markanın hükümsüzlüğü davası açması gerekecektir. Aynı bende göre 5 yıllık bu süre sadece haksız tescil sahibinin iyi niyetli olması ihtimali için geçerlidir. Yani kötü niyetin bulunması halinde bu davanın açılması herhangi bir süreye tabi olmayacaktır

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Marka hükümsüzlüğü davalarında görevli mahkemeler Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’dir. Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Hükümsüzlük davalarında yetkili mahkeme ise davalının ikametgahı mahkemesidir.

 

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor