Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nasıl Açılır? konusu miras hakları zayi olan kişilerce araştırılan kanunda sınırları ve şartları olan bir dava türüdür.Öncelikle istihkak davasının tanımını yapalım.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir?

Miras sebebiyle istihkak davası, üstün hak sahibi olan mirasçının, mirasa ilişkin haklarının tesisine yönelik olarak bu amaçla terekenin tamamını veya bir kısmını elinde bulunduranlara karşı açmış olduğu bir eda davasını ifade eder. Bu davalarda yasal olarak mirasçı tayin edilen yasal mirasçılar veya vasiyetname yahut miras sözleşmesi ile mirasa hak kazanmış atanan mirasçılar, hakları olduğu miras paylarının bir başkasının elinde bulunduğu iddiasıyla bunları geri almak talebiyle mahkemeye başvurmaktadırlar.

İstihkak Nedir?

İstihkak iddia edilen mallar çekişmeli mallardır. İstihkak davası ise zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyete haklı bir nedene dayanmadığından dolayı açabileceği bir dava türüdür. İstihkak davası koruyucu bir müessesedir uygulamada:

  • Eşya Hukukunda “adi istihkak davası”,
  • Miras Hukukunda “miras nedeniyle istihkak davası”
  • İcra Hukukunda  “haciz ve iflas nedeniyle istihkak davası” olarak isimlendirilmiştir.

İstihkak Davasında Taraflar Kimlerdir?

Bu davayı yalnızca yasal ve atanmış mirasçılar açabilmekte yasal mirasçılar ise miras bırakanın kan hısımlarını ifade eder.

Atanmış mirasçı ise tereke üzerinden kendisine belirli bir mal veya hak bırakılan bir vasiyet alacaklısıdır.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Yasal mirasçılar aşağıdaki gibidir:

  • Ölenin eşi, çocukları ve torunlarıdır.
  • Ölenin ana ve babası ve bunların çocuklarıdır.(ana,baba,kardeşler,yeğenler..)
  • Ölenin büyük anne ve büyük babası ve bunların çocuklarıdır. (hala,teyze,dayı,amca..)

Atanmış Mirasçılar Kimlerdir?

Mirasçıları, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak inceleyebileceğimizi belirtmiştik. Yasal mirasçılar kanunen miras almaya hakları olduğu belirtilmiş kimselerken, atanmış mirasçılar ise vasiyetname yahut miras sözleşmesiyle mirasçı durumuna gelmiş olan kişilerdir.

İstihkak Davasında Korunma Önlemleri

Miras sebebiyle istihkak davası, belirtmiş olduğumuz gibi mirası hak etmiş olan mirasçının hakkı olan mirasın bir başkasının elinde olması durumunda hakkı olan payını alabilmek için açmış olduğu davayı ifade etmektedir. Önemli hak ve menfaatlere ilişkin olabilen bu davalarda davacı taraf davaya konu olan payının korunmasına yönelik önlemler alınmasını, dava sonuçlanana kadar olan sürede hakkı olan mallar konusunda hak ve menfaat kaybına uğramamak amacıyla talep edebilmektedir. Dolayısıyla davacı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen koruma önlemlerini mahkemeden talep etme hakkını elinde bulundurur. Davacının lehine bir karar verilmesini muhtemel gören ve davacının iddialarını ciddi bulan mahkeme davacının talebi üzerine davacı lehine terekeye konu mallar üzerine teminat sağlanması veya durumun tapuya şerhine yönelik hüküm tesis edebilir. Bu önlemler de istihkak davasında korunma önlemleri olarak adlandırılmaktadır

Miras Hukukunda doğan uyuşmazlıklarınızın çözümünde destek ve yasal haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Farah Hukuk avukatları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

İstihkak Davalarının Kabulünün Sonuçları

İstihkak davasından, miras sebebiyle istihkak davasından, davacı ve davalı taraftan, davacı tarafların taleplerinden bahsettik. Talepler mahkeme tarafından değerlendirilip bir karara varılacak ve bu karar belirli hukuki sonuçlar doğuracaktır. Peki bu iddiaların doğru bulunması ve istihkak davasının kabulü halinde nasıl bir yol izlenecektir?

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olduğu üzere, miras sebebiyle istihkak davasının kabulü hâlinde, tereke veya terekeye dahil malın, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilmesine hükmedilmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki miras sebebiyle istihkak davasında davalı, tereke malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri sürememektedir.

İstihkak Davasında Zamanaşımı Süresi

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyi niyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde miras bırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. İyi niyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

İlgili kanun hükmünden de anlaşıldığı üzere davalının iyi niyetli olmasına yahut olmamasına göre zamanaşımı süresi şekillenmektedir. Davalı iyi niyetli ise, davacı kendisinin mirasçı olduğu halde bu kişinin terekeyi yahut tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde ve her halükarda 10 yıl içerisinde zamanaşımına uğrarken iyi niyetli olmayanlara karşı ise bu süre 20 yıl olmaktadır.

İstihkak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Miras sebebi ile istihkak davası bakımından görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Yetkili mahkemenin tespiti hususuna gelince, tereke mallarının bulunduğu yerlere bağlı olmadan, dava miras bırakanın son ikametgah yeri mahkemesinde açılmalıdır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.