Mirastan Mal Kaçırma ve Açılacak Davalar

Mirastan mal kaçırma ve açılacak davalar , miras bırakan kişilerin mallarını mirasçılardan kaçırmak amacıyla bazı mirasçılarına malların devredilmesi diğer mirasçıların mallardan mahrum edilmesidir.

Mirastan Mal Kaçırmanın Hukuki Niteliği

Mirastan mal kaçırma hukuki olarak  muris muvazaası olarak da adlandırılmaktadır. Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapılan, tarafların gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli gibi olan ancak taraflar arasında hüküm ifade etmeyen işlemlerdir . Muvazaa işlemin hiçbir hüküm doğurmaması için yapılabileceği gibi görünüşte yapılan sözleşmeden çok daha farklı hükümler doğurmaya yönelik de yapılabilmektedir.

Muvazaanın mirastan mal kaçırmaya yönelik kısmı muris muvazaası olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir durumda miras bırakan kişinin yasal mirasçıları, onun ölümünden sonra mirastan mal kaçırılması sebebiyle açacakları dava ile söz konusu işlemin geçersizliğini ileri sürebilir ve kendi haklarını talep edebilirler.

Günümüzde kişiler daha çok kız çocuklarının mirastan pay almaması, babanın taşınmazı ikinci eşe devretmesi, malın sadece mirasçılardan birine verilmesi amacıyla muvazaalı işlemler yapılmaktadır. Ancak bu işlemler hukuki olarak bir şey ifade etmemektedir. Miras hakkı bulunan taraflar dava açarak miras paylarına kavuşabilmektedir.

Mirastan Mal Kaçırmanın Unsurları Nelerdir?

Mirastan mal kaçırma, tarafların mirasçıları aldatmak amacıyla aralarında gizli bir

sözleşmeye yönelik gerçek iradelerini yansıtmayan bir işlemdir. Bu tanıma dayanarak mirastan mal kaçırmanın (muris muvazaasının) unsurları:

 • Görünüşteki işlem: Görünüşte geçerli ancak gerçek iradeleri yansıtmayan işlemdir. Muvazaalı işlemlerde bahsettiğimiz gibi geçerli bir işlem mevcut ancak bu işlem mal kaçırmaya yöneliktir. Uygulamada görünüşteki işlem uygulamada genellikle;

-Bağışlama

-Satış

-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi olarak görülmektedir.

 • Muvazaa anlaşması: Görünüşteki işlemin geçersiz olduğuna tarafları bağlamadığına üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapıldığına dair görünüşteki işlemi yapan tarafların anlaşmasıdır. Anlaşmanın sözlü veya yazılı yapılması bakımından önemi yoktur.Taraflar mirasçıları kandırmaya yönelik kendi aralarında anlaşmış olmalıdırlar.
 • Üçüncü kişileri aldatma amacı: Mirasçıları aldatarak mirastan mal kaçırma amacı bulunmalıdır. İşlemler mirasçıları aldatma yoluyla mirastan mal kaçırmaya yönelik olmalıdır.
 • Gizli Sözleşme: Miras bırakının gerçek iradesinin yansıdığı bu esasa dayanılarak oluşturulan sözleşmedir. Örnek verirsek bağışlamak istediği mülkü bazı sebeplerden dolayı görünüşte işlemle satmış gibi gösteren kişinin aslında amaçladığı bağış için yaptığı bağış sözleşmesi gizli sözleşmedir. Gizli sözleşme şekil şartı yoksa geçerlidir. Ancak mesela evin bağışı için tapuda yapılması gibi şekil şartı varsa sözleşme gizli olduğundan bu şekil şartına uyulmadığı sürece gizli sözleşme de görünüşteki işlem gibi geçersiz olur.

Bu unsurların gerçekleşmiş olması halinde mirastan mal kaçırmadan (muris muvazaasından) bahsedilebilir.

Mirastan Mal Kaçırma Yolları

Mirastan mal kaçırma genel olarak şu şekillerde gerçekleşmektedir.

 • Miras bırakan, ölmeden önce gayrimenkul mallarının tamamını onlarla arayı iyi tutan mirasçılarına satış gösterip karşılıksız devreder. (satış görünümünde bağışlama muvazaası)
 • Bazı durumlarda ise mal, daha alınırken diğer mirasçılara kalmasın diye tapuda doğrudan mirasa sahip olması istenen mirasçının üstüne yapılır. Sanki o almış görüntüsü verilir.

Bağış Yaparak Mirastan Mal Kaçırma

Bağış yaparak mirastan mal kaçırma muris muvazaasının sık rastlanan yöntemlerinden biri olup satış sözleşmesinin bağışlama amacıyla yapılması şeklinde gerçekleşmektedir. Görünüşte geçerli bir satış olmakta fakat tarafların amacı mirastan mal kaçırmak amacıyla bağışlama olmaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İle Mirastan Mal Kaçırma

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taraflara karşılıklı hak ve borçlar yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşme ile  sözleşme konusu malın mülkiyetini bakım borçlusuna geçirme, bakım borçlusu da bakım alacaklısına yasanın öngördüğü anlamda ölünceye kadar bakıp gözetleme yükümlülüğü altına girer.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin muvazaalı olduğu, mirastan mal kaçırmak amacıyla yapıldığının ileri sürülmesi her zaman mümkündür. Mirasçılar mal kaçırma düşüncesi ile ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmışlarsa yani amaç kişiye bakmak değil de malını görünüşte bir işlemle bu kişiye geçirilmesiyse asıl olan bağışlama amacıdır.

Mirastan Mal Kaçırma Davasını Kimler Açabilir?

Mirastan mal kaçırma diğer adıyla muris muvazaası davasını mirasçı sıfatına sahip olan kişiler açabilirler. Bu kişiler; 

 • Yasal mirasçılar
 • Atanmış mirasçılar
 • Evlatlıklar ve onun altsoyu

Muvazaa neticesinde mirasa yönelik hak kaybına uğramış mirasçılar bu dava ile haklarının iade edilmesini talep etmektedirler.Miras haklarınıza yönelik hak kaybına uğradığınızı ve mirastan mal kaçırmak suretiyle aldatıldığınızı düşünüyorsanız Farah Hukuk avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Mirastan Mal Kaçırma Davasını Kimler Açamaz?

Mirastan mal kaçırma davası belli kişiler tarafından açılamamaktadır. Bunlar;

 • Mirastan çıkarılan kişiler
 • Reddi miras hali yani mirası reddeden kişiler
 • Miras Hakkından feragat sözleşmesiyle vazgeçen kişiler

Reddi miras ve miras hakkından feragat ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Farah Hukuk internet sayfasındaki ‘Reddi Miras Nedir? Nasıl Yapılır? ve ‘Mirastan Feragat Sözleşmesi’ makalelerine bakabilirsiniz.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Kimlere Karşı Açılır?

Mirastan mal kaçırma sebebiyle açılan tapu iptali ve tescili davalarında kendisine karşı dava açılan yani davalı malı mirasbırakandan devralan kişidir. Bu devralan kişi ölmüş ise onun mirasçılarına karşı da dava açılabilir. Malı mirasbırakandan devralandan alan kötüniyetli 3. kişilere karşı da aynı şekilde dava açılabilir.

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspat Edilir?

Mirastan mal kaçırmada kural olarak ispat yükümlülüğü iddia edene aittir. Mirastan mal kaçırma iddiasında bulunan kişi buna yönelik yürüttüğü davayı kazanabilmek için işlemde muris muvazaası unsurları olduğunu, miras bırakanın mirastan mal kaçırma amacıyla görünüşte geçerli ancak farklı sonuç doğuran işlemi yaptığını ispatlamak zorundadır. İspat külfeti davacı mirasçılara aittir ispatın belge ve şahitler yolu ile de yapılması mümkündür.

Tenkis Davası Nedir?

Miras bırakanın özgür iradesi ile terekeye(miras bırakanın mal varlığı)  konu mallar üzerinde yapacağı tasarruflar, belirli sınırları aşmaması dahilinde hukuk düzenince mümkündür. Bu sınırlara riayet etmek koşuluyla miras bırakan terekeye konu mallar üzerinde tasarruf etme hakkına haizdir.

Miras bırakan; vasiyetname, miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruflar ile ölümünden sonra terekenin paylaşımına ilişkin hususları belirleyebilir. Miras bırakan kişinin yasal mirasçılarının miras hakkı hukuk düzenince koruma altına alınmış ve miras bırakanın tasarrufları dolayısıyla yoksulluğa düşmemeleri dolayısıyla saklı pay belirlenmiştir. Kural olarak miras bırakan, yasal mirasçılarının saklı paylarını aşmayan tasarruflarda bulunmakta özgürdür. Saklı pay hakkı bulunan mirasçılar; saklı pay oranlarını ihlal eden düzeyde olan tasarruflarının mirasçının ölümünden sonra iptal edilmesine ilişkin olarak tenkis davası açma yoluna gidebilmektedirler.

Detaylı bilgi için ‘Tenkis Davası’ konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Mirastan Mal Kaçırmaya Dayalı Tapu Kayıtlarının İptali ve Tescili

Tapu iptal ve tescil davası, haklı bir sebep olmaksızın, kanuna aykırı, usulsüz olarak gerçekleştirilen tapudaki kaydın yanlışlığın düzeltilmesi ve hukuka uygun hale getirilebilmesi için açılan davadır. Mirastan mal kaçırmaya (muris muvazaasına) dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescili davası, yolsuz tescilin önlenmesini, hilenin engellenmesini sağlar. Tapu üzerinde olan kişiye karşı dava açılarak tapu kaydının iptali ile davacının miras hissesi oranında adına tapu tescil edilir.

Yargıtay kararları ışığında bu durumu incelersek mirastan mal kaçırma nedeni ile mirasta hak kaybına uğramış tüm mirasçıların dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve buna dayanarak tapu kaydının iptalini isteme hakkının olduğunu görürüz.

Mirastan mal kaçırma davası açan davacı mirasçıların aynı dava ile söz konusu tapu kayıtlarının iptalini talep etmeleri mümkün olmaktadır. Kişiler hayatı boyunca hukuki olaylara tanıklık etmekle beraber ölümleri de hukuki bir sonuca bağlanmıştır. Kişilerin mülkiyet hakları sonucunda elde etmiş olduklarımalların akıbeti, kişi öldükten sonra nasıl değerlendirileceği miras hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Mirastan mal kaçırma yani muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası ancak mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilen bir davadır. Mirasbırakan hayattayken bu dava açılamaz.

Malların ölüm sonrası akıbetinin belirlenmesi için vasiyetname düzenlenmesi duruma göre iptali, mirastan feragat etme, mirası reddetme gibi başka hukuki yollarda bulunmaktadır. Bu süreç hukuki desteğe ihtiyaç alınan bir süreç olup Farah Hukuk olarak yanınızda yer almaktayız.

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Dava Süreci

Mirastan mal kaçırma davalarında önemli olan nokta muris yani miras bırakan kişinin gerçek iradesidir. Miras bırakanın gizlediği gerçek irade ve amacının ortaya çıkarılmasında toplanan delillerin isabetli biçimde değerlendirilmesi ve aşağıdaki olguların varlığı incelenmelidir;

 • Miras bırakanın devir işlemini yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,
 • Miras bırakanın mali durumu
 • Davalının ekonomik durumu
 • Aile içi ilişkiler
 • Toplumsal gelenekler
 • Miras bırakanın başka taşınmazlarının ve sosyal güvencesinin bulunup bulunmadığı
 • Miras bırakanın ölümünden önce kimle ve nerede yaşadığı
 • Malın satış bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark
 • Miras bırakanın mirası paylaştırma ve denkleştirme kastıyla yapıp yapmadığı incelenir.

Hususların incelenmesi ile miras bırakanın gerçek iradesi tespit edilmeye çalışılır. Satış mı yoksa bağış mı yapıldığına karar verilmesi ile muvazaalı işlem olup olmadığı neticelenir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer?

‘Mirastan mal kaçırma davası ne kadar sürer?’ sorusu mirastan mal kaçırma ile ilgili insanların aklındaki genel ve en çok sorulan sorulardandır. Bu konuda  Biz Farah Hukuk Danışmanlık Şirketi olarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yoğunluğundan dolayı kesin bir şey söyleyememekteyiz. Müvekkillerimizin ’‘Mirastan mal kaçırma davası ne kadar sürer?’ sorusunun aslında tam bir cevabı yoktur ve davanın ne kadar süreceği kesin olarak bilinmemektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Zamanaşımı Süresi

Bu dava bakımından herhangi bir hak düşürücü süre veya zaman aşımı süresi öngörülmemekle birlikte çok uzun süre sonra bu davanın açılması mahkeme tarafından kötü niyet kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Mirastan mal kaçırma davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Birden çok taşınmaz varsa herhangi birinin bulunduğu yer yetkili mahkeme olacaktır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor