Özgürlüğün Engellenmesi Suçları

Özgürlüğün engellenmesi suçları Türk Ceza Kanununun 7.bölümünde düzenlenen suçlardır. Türk Ceza Kanunu 106.maddeden 124.maddeye kadar bu hükümler yer almaktadır. Özgürlüğün engellenmesi suçları; Tehdit Suçu (TCK 106), Şantaj Suçu (TCK 107), Cebir (TCK 108), Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçu (TCK 109), Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi Suçu (TCK 112),Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu (TCK 113), Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK 114), İnanç, Düşünce ve Kanaat Özgürlüğünün Kullanılmasını Engelleme Suçu (TCK 115), Konut Dokunulmazlığının  İhlali Suçu (m. 116), İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçu (TCK 117), Sendikal Hakların Kullanılmasını Engelleme Suçu (TCK 118), Haksız Arama Suçu (TCK 120), Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK 121), Ayrımcılık Suçu (TCK 122), Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK 123) ve Haberleşmenin Engellenmesi Suçu (TCK 124) olarak kanunda belirlenmiştir.

Tehdit Suçu (TCK 106)

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunumuzda  ‘’Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahsetmek ya da malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahsetmek’’ şeklinde nitelendirilmiştir. Buna göre kişinin yalnızca kendisini değil, bir yakının da hayatı mevzu bahis olursa tehdit suçu işlenmiş olur. Tehdit suçu için hayat, vücut bütünlüğü, cinsel dokunulmazlığı dışında malvarlığına yönelik zarar vermekten veya benzer bir kötülük yapılacağından bahsetmek de yeterli olacaktır.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri:

Tehdit suçunun nitelikli halleri kanunda TCK madde 106/2’de belirtilmiştir. Buna göre;

 • Tehdit suçunun silahla işlenmesi,
 • Tehdit eden kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit suçunu gerçekleştirmesi halinde,
 • Tehdit suçunun birden fazla kişiyle işlenmesi halinde,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit edilmesi halinde,

bu suç tipinin nitelikli unsurları işlenmiş olur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da Türk Ceza Kanununda belirtilen hükümler gereği ceza verilir.

Tehdit Suçunun Cezası:

Bir kimsenin, kendisine veya yakınının hayatına, vücut bütünlüğüne ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleşeceğinden bahsederek tehdit suçu işleyen kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

Şayet tehdit suçu malvarlığına verilecek zarar veya benzer bir kötülük üzerinden edilmiş ise mağdurun yani tehdit suçuna uğrayan kişinin şikayeti üzerine bu tehditte bulunan kişiye 6 aya kadar hapis ve adli para cezasına hükmedilecektir.

Tehdit Suçunun nitelikli unsurları gerçekleşmesi halinde verilecek olan ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası şeklinde olacaktır.

Tehdit suçu nedeniyle kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına yönelik suçlar işlenirse ayrıca bu suçların kanunda yazan cezalarına da hükmedilecektir.

Şantaj Suçu (TCK 107)

Şantaj suçunu Türk Ceza Kanunu ‘’Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak’’ şeklinde nitelendirilmiştir. Buna göre bir kişi, başka birini yükümlü olmadığı bir şeyi yaptırarak veya yaptırmayarak şekilde işleyebilecektir. Bu işlemin yaptırılması veya yaptırılmaması şekli kanuna aykırı olmalıdır. Bunun dışında kişi haksız çıkar sağlamak amacıyla da şantaj suçu işleyebilir. Bu görünüş biçiminin yanı sıra şantaj suçu tehdit suçunun özel bir görünüm şeklidir. TCK 107/2’de de şantaj suçuyla ilgili ‘’ Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması hali’’ diyerek de şantaj suçunu nitelendirmiştir.

Şantaj Suçunun Cezası:

Şantaj suçu hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kişiyi kanuna aykırı şekilde veya yükümlü olmadığı bir durumda yapmaya ya da yapmamaya veyahut haksız çıkar sağlamaya yönelik hareket işlenmesi halinde verilecek olan ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Kendisine veya bir başkasına yönelik menfaat sağlamak amacıyla bir kimsenin şeref ve haysiyetine zarar verecek şekilde hususların açıklanacağı tehdidinde bulunulması halinde de  bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Cebir Suçu (TCK 108)

Cebir suçunun oluşması için illa bir şey yapma durumu gerekmez. Öyle haller vardır ki cebirle bir şeyi yaptırmama ile de kişi menfaat sağlayabilecektir. Cebir suçunun oluşması için de  bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması hali oluşması gerekmektedir. Burada cebir başlı başına bir suç değildir. Yalnızca burada sayılan hallerin oluşması ile kasten yaralama suçundan verilecek ceza 1/3’ten 1/2’ye kadar ceza artırılacaktır.

Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçu (TCK 109) 

Herkesin serbestçe ve istediği şekilde bir yere gitme veya bir yerde kalma hakkı vardır. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçu bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak özgürlüğünden yoksun bırakma şeklinde gerçekleşir. Kişinin özgür iradesi dışında bir yere götürülmesi veya yine özgür iradesi dışında bir yerde tutulması şeklinde karşımıza çıkar.

Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçunun Nitelikli Halleri:

Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun nitelikli halleri TCK 109/2-3.. ve devamında belirtilmiştir. Buna göre kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçu;

 • Silah zoruyla işlenmesi halinde yani, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma fiili silah baskısı altında gerçekleşmesi halinde,
 • Birden fazla kişi tarafından bir kimse bir yerde tutuluyorsa veya bir yere götürülüyorsa,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak yani suistimal ederek kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunun işlenmesi halinde,
 • Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunun üstsoy (anne, baba, dede, nine…) , altsoy (çocuk, torun…) veya eşe karşı işlenmesi halinde,
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde,

kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunda verilecek olan ceza 1 kat artırılacaktır.

 Fail, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma fiilini işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanması halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Şayet bu suç nedeniyle kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçuna uğrayan kişi  ekonomik bakımdan önemli bir kayıp yaşaması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Eğer kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçu cinsel amaçla işlenirse verilecek olan cezalar %50 oranında artırılır.

Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçu sırasında kasten yaralama suçu işlenmesi halinde ayrıca kasten yaralama hükümlerine göre de ceza alacaktır.

Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Bırakma Suçunda Etkin Pişmanlık

Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunu işleyen kişi, bu suç nedeniyle hakkında soruşturma başlamadan önce mağdura zarar vermeden bırakması halinde cezası 2/3 oranında azalacaktır. Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunu işleyen kişinin bu etkin pişmanlık halinden yararlanabilmesi için;

 • Soruşturma başlamadan önce mağduru bırakması gerekir,
 • Mağdura herhangi bir zarar vermemiş olması gerekir,
 • Mağduru güvenli bir bölgeye bırakmış olması gerekmektedir.

Aksi halde bu 3 unsurdan biri olmaksızın etkin pişmanlıktan söz edilemez.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbir Uygulanması

Yukarıda belirttiğimiz halleri tüzel kişilerin işlemesi durumunda, yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı Türk Ceza Kanununun 111.maddesinde belirtilmiştir.

Eğitim Öğretim Hakkının Engellenme Suçu (TCK 112)

Anayasamızın 42.maddesinde ‘’Kimse eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz.’’ demektedir. Türk Ceza Kanunuda bu madde gereği özgürlüğün engellenmesi suçu kapsam alanına alarak suç olarak değerlendirmiştir. Buna göre cebir veya tehdit gibi etkenlerle ya da başka herhangi bir davranışla;
-Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

-Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

-Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına neden olunması halinde,

eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçu gerçekleşmiş olur. Eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçunun işlenmesiyle birlikte bu fiili gerçekleştiren fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçunun;

Silah zoruyla,

Kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle işlenmesi durumunda,

Birden fazla kişi tarafından yapılmasıyla,
Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak yapılmasıyla

İşlenmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacaktır.

 Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu (TCK 113)

Kamu hizmetleri toplumun tüm kesiminin yararına yönelik yapılan faaliyettir. Özgürlüğün engellenmesi suçları arasında kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi de yer almıştır. Bir kimsenin kamu faaliyetlerinin yürütülmesine veya kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması Türk Ceza Kanununun 113.maddesinde suç olarak belirlenmiştir. Burada fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

Bunun dışında, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun;

Silah zoruyla,

Kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle işlenmesi durumunda,

Birden fazla kişi tarafından yapılmasıyla,
Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak yapılmasıyla

İşlenmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacaktır.

Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK 114)

Özgürlüğün engellenmesine yönelik suçlar içinde siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu da yer alır.
Bir kimseye karşı;
Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya,
Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Burada kanun başka bir düzenleme daha getirmiş ve; cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur demektedir. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun;

Silah zoruyla,

Kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle işlenmesi durumunda,

Birden fazla kişi tarafından yapılmasıyla,
Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak yapılmasıyla

İşlenmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Ayrıca, bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu da gerçekleştiyse kasten yaralama hükümlerine de dayanılarak bir cezaya hükmedilecektir.

İnanç, Düşünce ve Özgürlüğünün Kullanılmasını Engelleme Suçu (TCK 115)

Özgürlüğün engellenmesi suçu çerçevesinde, Anayasa ve Milletlerarası Anlaşmalarda da inanç, düşünce ve özgürlüğün kullanılması büyük yer sahibidir. Bu sebeple bu suç tipi Ceza Kanununda özgürlüğün engellenmesi suçları arasında yer almıştır. Cebir kullanmak suretiyle veyahut bir kimseyi tehdit ederek, kişinin dini, sosyal, felsefi, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü açıklamasına sebebiyet vermek, değiştirmeye zorlamak, bu faaliyetleri engellemek, dini inancın yerine getirilmesini engellemek, ibadetleri engellemek veya bu düşünce-inanç faaliyetlerini hukuka aykırı bir davranışla yaşam tarzına müdahale etmek suretiyle değiştirilmesiyle, inanç,düşünce ve özgürlüğün kullanılmasını engelleme suçu işlenmiş olacaktır.
Düşüncelerin, inancın açıklanmasını engelleyen bu kişiye Türk Ceza Kanunu madde 115 uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

İnanç, Düşünce ve Özgürlüğünün Kullanılmasını Engelleme Suçunun Nitelikli Halleri

İnanç, Düşünce ve Özgürlüğünün kullanılmasını engelleme suçu,

Silah zoruyla,

Kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle işlenmesi durumunda,

Birden fazla kişi tarafından yapılmasıyla,
Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak yapılmasıyla

İşlenmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Ayrıca, bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu da gerçekleştiyse kasten yaralama hükümlerine de dayanılarak bir cezaya hükmedilecektir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK 116)

Özgürlüğün engellenmesi ne ilişkin suçlarda günlük hayatta belki de en sıkça rastladığımız hallerden birisi konut dokunulmazlığının ihlali suçudur. Kişinin konutu kişilik hakkı çerçevesinde mahrem olan alanlarda gösterilmiştir. Bu mahremiyet alanına yapılacak olan her türlü izinsiz müdahale suç teşil edecektir. Konut Dokunulmazlığının ihlali Türk Ceza Kanununda 116.maddede yer almıştır. Buna göre konut dokunulmazlığı ihlali kişinin şikayeti üzerine, kişinin konutuna veya konutunun eklentilerine konut sahibinin rızası olmaksızın girilmesiyle gerçekleşir. Konut dokunulmazlığının ihlali açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde ise verilecek olan ceza konut dokunulmazlığına göre daha az olacaktır.

Evlilik birliğinde eşlerden birinin izni olması halinde veya konutta birden fazla kişinin söz sahibi olması halinde diğer kişilerin izni olması halinde herhangi bir cezaya hükmedilmeyecektir. Burada bir konut dokunulmazlığı suçunun olması halinde rızanın meşru bir amaca yönelik olmaması gerekir.
Konut dokunulmazlığı suçunun ihlali cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde bu suçun nitelikli hali olacak ve cezada artırım oluşacaktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Nitelikli Halleri:

Özgürlüğün engellenmesine bağlı olan suç konut dokunulmazlığı suçunun şu halleriyle işlenmesi halinde nitelikli hal oluşur:
Silah zoruyla,

Kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle işlenmesi durumunda,

Birden fazla kişi tarafından yapılmasıyla,
Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak yapılmasıyla

İşlenmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Ayrıca, bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu da gerçekleştiyse kasten yaralama hükümlerine de dayanılarak bir cezaya hükmedilecektir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası:

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine, konut sahibinin veya konut üzerinde hak sahibi olan kişinin rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişiye şikayet edilmesi halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Eğer konut dokunulmazlığının ihlali suçu fiilleri, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenirse şikâyeti edilmesi üzerine faile 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmedilecektir.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçu (TCK 117)

İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçu cebir, tehdit veya başka bir hukuka aykırı davranışla kişiyi işinden veya çalışma özgürlüğünden mahrum etmek suretiyle oluşur. İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali, insan onuruna yakışmayacak şekilde çalışma ve konaklama imkanlarına sebep olunmasıyla, çalışanın; çaresizliğini, kimsesizliğini veya emeğini ve iş yerine olan bağlılığını sömürmek maksadıyla yapılması halinde de oluşur ve ceza verme durumları böyle hallerde değişkenlik gösterir.

Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olunması halinde de kişiye TCK 117/4 uyarınca ceza verilecektir.

İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçunun Nitelikli Hali:

İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçunun nitelikli halleri:

Silah zoruyla,

Kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle işlenmesi durumunda,

Birden fazla kişi tarafından yapılmasıyla,
Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak yapılmasıyla

İşlenmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Ayrıca, bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu da gerçekleştiyse kasten yaralama hükümlerine de dayanılarak bir cezaya hükmedilecektir.

İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçunun Cezası:

Cebir, tehdit veya başka bir hareketle iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçu halinde suçu işleyen kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Kişinin çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek maksadıyla yapılan veya çalışma şartlarının insan onuruyla bağdaşmayacak durumda olması halinde verilecek olan ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve yüz günden az olmayacak şekilde adli para cezası şeklinde olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçu durumlarına düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişilere de aynı ceza verilecektir.

Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK 118)

Özgürlüğün engellenmesi suçları arasında sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu da yer almıştır. Bir kimsenin sendikaya üye olmasına veya olmamasına müdahale etmek ya da sendika faaliyetlerine katılmasına-katılmamasına sebep olmak Türk Ceza Kanununda sayılan özgürlüğün kısıtlanması suçları arasında yer almıştır. Sendikada görev almayı engellemek veya sendika yönetimine katılmaya engel olmak da bu özgürlüğün kullanılması engeli suçunu doğuracaktır.

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri:

Özgürlüğün engellenmesi suçları içinde bulunan sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun nitelikli halleri;

Silah zoruyla,

Kişinin kendisini gizleyerek, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle işlenmesi durumunda,

Birden fazla kişi tarafından yapılmasıyla,
Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak yapılmasıyla

İşlenmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Ayrıca, bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu da gerçekleştiyse kasten yaralama hükümlerine de dayanılarak bir cezaya hükmedilecektir.

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunun Cezası:
Bir kişinin bir sendikaya katılması veya katılmamasına yol açmak, sendika içi faaliyetlerini engellemek, sendikadan veya sendika yönetimindeki faaliyetlerini engellemek Türk Ceza Kanununda özgürlüğün ihlali suçları arasında gösterilmiş ve bu suçun işlenmesi halinde faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine bağlı işlenen bu özgürlüğün engeli suçu; cebir, tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi suretiyle oluşması halinde verilecek olan ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Haksız Arama Suçu (TCK 120)

Özgürlüğün engellenmesi suçu arasında yer alan haksız arama suçu, İnsanın vücudunu haksız şekilde arayan kişi Ceza Kanununca suç işlemiş olur. Kanunda bununla ilgili ‘’Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.’’ denmektedir.

Özgürlüğün engellenmesi suçlarından olan haksız arama suçu işlenmesi halinde faile 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK 121)

Özgürlüğün engellenmesi suçları arasında kişilerin bir hakkın kullanılması için yetkili kamu kurumlarına başvurma hakkı vardır. Bu hakkın kullanılmasının hukuki bir nedene dayanmaması halinde özgürlüğün engellenmesi suçunun bu kolu işlenmiş olur ve burada fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nefret ve Ayrımcılık Suçu (TCK 122)

Özgürlüğün engellenmesi suçları arasında yer alan nefret ve ayrımcılık suçu hayatımızda pek çok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

 • Bir kişinin işe alınmasını engelleyen kimse,
 • Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse,
 • Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini engelleyen kimse,
 • Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse,

özgürlüğün engellenmesi suçları arasında yer alan nefret ve ayrımclık suçu işlemiş

olacaktır.

Bu özgürlüğün engellenmesi suçunu işleyen kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK 123)

Özgürlüğün engellenmesine yönelik işlenen suçlar içinde yer alan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu huzur ve sükunu bozmak maksadıyla yapılması halinde, bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde mağdurun şikayeti üzerine kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu (TCK 124):
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımıza giren özgürlüğün engellenmesi suçu tipi olan bu suç kişiler arasında, kamu kurumları arasında veya  Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde oluşabilmektedir.


Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Cezası

Kişilerin haberleşmesinin hukuka aykırı şekilde engellenmesi halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası hükmedilir.

Kamu kurumları arasında olan haberleşmenin hukuka aykırı şekilde engellenmesi halinde, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmedilecektir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.