Sözleşme Nedir ve Sözleşme Çeşitleri

Çeşitli ihtiyaçları gidermek için başkalarıyla görüşür ve hukuksal sonuçlar elde etmek için anlaşmaya varırız.Sözleşme, günlük hayatta sıkça yer alan ve hukuki sonuçlar doğuran anlaşmalardır. Genel olarak sözleşmeyi tanımlarsak, sözleşme, iki veya daha çok tarafın, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuksal işlemdir. Sözleşme kavramı Türk Borçlar Kanununda da düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanununa göre ‘Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.

Sözleşmeler hayatımızda geniş bir yer kapsar. Sözleşme ile tarafların haklarını savunma ve oluşabilecek her türlü sorunda hukuki yollara başvurulabilir. Sözleşmelerle ilgili hukuki olarak destek almak yani danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, sözleşmelerin daha düzgün, profesyonelce, sağlıklı, çözüm odaklı kurulmasını; bir zarar doğmasının engellenmesi,  oluşan bir zarar varsa bunun en az seviyeye indirilmesini sağlayabilir, hak kaybına uğramanızın önüne geçebilir. Sözleşme ile ilgili davalarınızda sözleşme hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukata başvurmak ve özellikle bir sözleşme avukatı ile dava sürecini takip etmek davanızın daha kısa sürede ve olumlu sonuçlanmasını sağlayabilir.

Sözleşmenin Kurulması

Sözleşmenin kurulması için iki temel süreç bulunmalıdır;

 • Sözleşme Yapma Önerisi (İcap): Bir tarafın sözleşme yapma isteğini ve yapılmak istenen sözleşmenin temel koşullarını içeren irade açıklamasıdır.
 • Kabul: Sözleşme yapma önerisi kendisine yöneltilen tarafın, bu önerideki koşullarla sözleşmeyi yapmayı kabul ettiğini bildiren irade açıklamasıdır. Sözleşme önerisinin karşı tarafça kabulü ile sözleşme kurulur.Sözleşme bu süreçlerin olumlu sonuçlanması ile kurulur.

Sözleşme yazılı veya sözlü olarak kurulabilir. Sözleşmenin yazılı olması zorunlu değilse sözlü olarak da kurulabilir. Ancak bir sorunla karşılaşıldığında ispat bakımından sözleşmenin yazılı olmasında fayda vardır.

Sözleşmenin Geçerliliği İçin Aranan Şartlar

Sözleşmenin tarafları, sözleşmenin konusunu, sözleşmenin hükümlerini kanunun belirlediği sınırları belirleyebilirler. Ancak bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için sağlanması gereken şartlar vardır. Bunlar genel olarak;

 • Sağlıklı irade beyanı: Sözleşme taraflarının irade beyanları sağlıklı olmalıdır. Mesela hukuki olarak latife beyanı olarak bilinen genel anlamda şaka diye tabir ettiğimiz yolla kurulmuş sözleşme sağlıklı irade beyanıyla kurulmamış sayılır. Eğer ki taraflar iradenin gerçek olmadığını anlayabiliyorlarsa sözleşme geçersizdir.
 • Kanunun Emredici Kuralları: Kanunlardaki kuralların bazıları tarafların irade açıklamalarını tamamlayıcı ya da yorumlayıcı niteliktedir. Bazı kurallar ise emredici niteliktedir. Sözleşme ile ilgili kanunlarda yer alan emredici kurallara sözleşme çerçevesinde kesinlikle uymak gerekir. Emredici kurallara aykırı sözleşme yapılamaz.
 • Kamu Düzeni: Sözleşmenin konusu kamu düzenine aykırı olamaz. Kamu düzeni, devletin ve toplumun yüksek yararını korumak üzere yürürlüğe konulmuş kuralların tümünü kapsar. Sözleşme konusunun bu kurallara aykırı düşmemesi gerekir.
 • Genel Ahlak: Sözleşmenin konusunun genel ahlaka aykırı olmaması gerekir. Örnek olarak bir babanın kızının evlenmesi için başlık parası için yapılan sözleşme ahlaka aykırıdır ve geçersiz olur.
 • İmkansızlık Unsuru: Sözleşmenin konusu yerine getirilmesi olanaksız bir şey olmamalıdır.
 • Kişilik Hakları: Sözleşmenin konusu kişilik haklarına aykırı olamaz.

Sözleşmenin tarafları, konuyu belirlerken kanunun çizdiği sınırları aşarlarsa bunun sonucu, sözleşmenin geçersizliğidir.

Sözleşmenin geçersizlik halleri hata, hile, korkutma gibi hallerdir. Bu durumların varlığı halinde Türk Borçlar Kanunundaki koşullar gerçekleşmiş ise sözleşme geçersiz olur. Sözleşmelerde muvazaa ve gabin ( aşırı yararlanma) de bulunmaması gerekir.

Sözleşme Çeşitleri

Sözleşmelerin kendi içinde birçok çeşidi vardır. Her sözleşmenin kendi koşullarına göre sonuçları vardır. Bu sözleşme çeşitlerini genel olarak bahsedersek;

Satış Sözleşmesi

Satış sözleşmesi, en sık karşılaşılan sözleşme türlerindendir. Satış sözleşmesi alıcının borçlandığı bir bedel karşılığında satıcının bir malın mülkiyetini veya ekonomik değer taşıyan bir hakkı alıcıya geçirmeyi borçlandığı sözleşme çeşididir. Satış ile bir mal veya ekonomik değer taşıyan hak bir miktar para karşılığında diğer kişiye geçer.

Satış sözleşmesinin iki ana türü vardır. Bunlar taşınır mal satışı ve taşınmaz mal satışıdır. Satışın taşınır mal veya taşınmaz mal için yapılmasına göre satış sözleşmesinin düzenlenme biçimi, sözleşmenin koşulları değişmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Günlük hayatımıza internetin dahil olması ve internet kullanımının artmasıyla birlikte çoğu işimizi internetten yapabilir hale geldik. Mesafeli satış sözleşmesi internetten yapılan alışverişlerde bir hukuki ilişki olması bakımından alıcı ve satıcıyı koruyan bir nevi satış sözleşmesinin internet ortamındaki halidir.

Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir.

Mesafeli satış sözleşmesi e-ticaret sitelerinin yapmış olduğu sözleşmelerdir. Mesafeli satış sözleşmesi ile internet üzerindeki alışverişlerde, alışveriş yaparken ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları önlemek amaçlanırken aynı zamanda mesafeli satış sözleşmesi mal ve hizmetle ilgili detaylı bilgi ve iade ile cayma koşulları hakkında bilgiler içerir. İnternet ortamında e-ticarette satış ancak mesafeli satış sözleşmesinin alıcı tarafından onaylanması ile yani okudum, onaylıyorum bölümünü işaretlemesi ile tamamlanabilir.

Trampa (Takas) Sözleşmesi

Trampa, bir malın başka bir mal ile değiştirilmesidir. Trampa sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşmenin iki tarafı da bir şey vermeyi borçlanır. Trampa sözleşmesinin konusunun mal olması gerekir. Yani trampanın para üzerinden olması mümkün değildir. Ancak değiş tokuş edilecek  mallar arasındaki değer farkı varsa bu fark değerinde karşı tarafa bir miktar para verilir.

Trampa konusu mal taşınır veya taşınmaz olabilir. Trampa konusu mal taşınır ise malların zilyetliğinin teslimi ile, trampa konusu mal taşınmaz ise trampa sözleşmesinin resmi senet biçiminde Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılması gerekir.

Bağışlama Sözleşmesi

Bağışlama sözleşmesi, bir kimsenin bir şeyin mülkiyetini karşılıksız olarak öbür tarafa geçirmesini öngören sözleşmedir. Bağışlanacak şey, bağışlamaya konu olan şey taşınır veya taşınmaz mal ya da ekonomik değer taşıyan bir hak da olabilir.

Bağışlanan şey taşınırsa teslim işlemiyle, bağışlanan şey taşınmazsa karşı taraf için tapu kütüğüne malik olarak yazılmasıyla veya bağışlanan şey bir haksa devir işlemiyle bağışlama gerçekleşir.

Bağışlama elden bağışlama veya bağışlama vaadi ile yapılabilir.

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi bir bedel karşılığında bir malı veya bir hakkı kullanma imkanı sağlayan sözleşme çeşididir. Günlük hayatımızda sıkça kira sözleşmeleriyle karşılaşmaktayız. Bir malın satışı gibi kiralanması da sıkça gerçekleşen hukuki işlemlerdendir.

Kira sözleşmesinin temel unsurları;

 • Kiralanacak mal veya hakkın bulunması. (Mal taşınır veya taşınmaz olabilir. Kiralanacak olan bir haksa bu hak kullanmaya veya kazanç elde etmeye uygun bir hak olmalıdır.)
 • Kiralayanın kira konusu malı veya hakkı devretmeyi borçlanması
 • Kiracının bedel ödemeyi borçlanması

Kira sözleşmelerinin de kendi içinde çeşitleri vardır.

 1. Adi Kira Sözleşmesi; Adi kira sözleşmesiyle kiralayan belli bir malın kullanılmasını bedel karşılığında kiracıya bırakmayı borçlanır.Adi kira sözleşmesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. İspat kolaylığı bakımından adi kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması daha uygundur.Adi kira sözleşmesine örnek olarak bir kişinin iki yıllığına bir mağazayı kiralaması, intifa hakkının kiraya verilmesi gibi.
 2. Hasılat Kirası Sözleşmesi; Hasılat kirası sözleşmesi, kiralayanın işletilerek ürün veya kazanç elde edilmesine elverişli bir malın ya da bir miktar paranın veya ekonomik değer taşıyan bir hakkın kullanımı ile işletimini ve işletme sonucu elde edilecek ürünü veya kazancı hasılat kiracısına bırakmayı, bunun karşılığı olarak da kiracını bir bedel ödemeyi borçlandığı kira sözleşmesidir.Hasılat kirası sözleşmesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Hasılat kirasına örnek olarak bir otel işletmesinin bir ticari işletmenin kiraya verilmesi gibi.

Kullanım Ödüncü Sözleşmesi

Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir.

Ödünç alan, ödünç konusunu ancak sözleşmede kararlaştırılan şekilde, sözleşmede hüküm yoksa niteliğine veya özgülendiği amaca göre kullanabilir. Ödünç alan, ödünç konusunu başkasına kullandıramaz. Ödünç alan, bu hükümlere aykırı davrandığı durumlarda, beklenmedik hâllerden doğan zararlardan da sorumludur. Ancak, bu hükümlere uymuş olsaydı bile zararın doğacağını ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Tüketim Ödüncü Sözleşmesi

Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir.

Ticari olmayan tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmış olmadıkça faiz istenemez. Ticari tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmamış olsa bile faiz istenebilir.

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet sözleşmesi birinin göreceği hizmet karşılığında diğer tarafında ücret ödemeyi borçlandığı sözleşme çeşididir. Genel olarak hizmet sözleşmesi ücret ödeyerek başkasını çalıştıran ile ücret karşılığı çalışan arasındaki hukuksal ilişkidir. Hizmet görmeyi borçlanana işçi, çalıştırana da iş sahibi denir.

Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı değildir.

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur.

Evde Hizmet Sözleşmesi

Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşme çeşididir.

İşveren, işçiye her yeni iş verişinde genel çalışma koşulları dışında kalan ve o işe özgü özellikleri bildirir; gerekiyorsa işçi tarafından sağlanacak malzemeyi, bu malzemenin sağlanması için kendisine ne miktarda ödemede bulunacağını ve iş için ödeyeceği ücreti de işçiye yazılı olarak bildirir.

Eser Sözleşmesi (İstisna Sözleşmesi)

Eser, bedensel veya düşünsel yanı ağır basan türden emek harcayarak, gerekli araç ve malzemeyi de kullanarak meydana getirilen somut bir neticedir.  Eseri meydana getirene yüklenici, bedel ödemeyi borçlanan tarafa da iş sahibi denir.

Eser sözleşmesi, bir bedel karşılığında eser meydana getirmeyi borçlanan yüklenici ile bunun karşılığında bir bedel ödemeyi borçlanan iş sahibi arasındaki sözleşme çeşididir. Eser sözleşmesi şekle bağlı değildir.

Yayım Sözleşmesi

Yayım sözleşmesi, bir fikir ve sanat eseri sahibinin veya halefinin, o eseri yayımlanmak üzere yayımcıya bırakmayı, yayımcının da onu çoğaltarak yayımlamayı üstlendiği sözleşmedir.  Yayım sözleşmesi ile eser sahibinin hakları, sözleşmenin ifasının gerektirdiği ölçüde ve süreyle yayımcıya geçer.

Yayım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.

Çeviri hakkının yayımcıya geçebilmesi, bunun sözleşmede açıkça belirtilmiş olmasına bağlıdır.

Vekalet Sözleşmesi

Kişiler bir işin yönetimini, işlemin yapılmasını, bir hizmetin görülmesini hizmet sözleşmesiyle bağlı olmayan bir kimseye bırakabilirler. İşin yönetimini, yapılmasını, görülmesini başkasına bırakan ile bu işi görmeyi üzerine alan kişi arasındaki ilişki vekalet sözleşmesidir.

Vekalet sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir.

Vekaletin kapsamı sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir. Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar. Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz.Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.

Emanet Sözleşmesi (Vedia Sözleşmesi)

Bir şeyi saklamak ve korumak üzere bırakanla onu teslim arasında kurulan hukuki ilişki emanet sözleşmesidir. Emanet sözleşmesi şekle bağlı değildir, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Emanet sözleşmesinde süre kararlaştırıldı ise emanet alan o süre bitmeden emaneti geri veremez. Fakat emanet veren bu süreyle bağlı olmadan istediği zaman emaneti geri isteyebilir. Sözleşmede saklama süresi belirtilmediyse iki taraftan her biri dilediği zaman sözleşmeyi bozabilir.

Kefalet Sözleşmesi

Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesi bir borcun ödenmesini güvenceye almak amacıyla kurulan gerektiğinde üçüncü kişinin yani asıl borçlu dışında kefil olan kişinin borcu ödemeyi yüklendiği sözleşmedir. Kefil sözleşmesinin geçerli olabilmesi için önemli unsurlar vardır;

 • Kefalete konu olan para borcu geçerli bir borç ilişkisine dayanmalıdır.
 • Kefil, kefil olmayı kabul ettiğine irade açıklamasında bulunmalı. Bu irade açıklaması yazılı biçimde olmalı ve kefil tarafından imzalanmalıdır.
 • Kefilin imzaladığı metinde kefaletin hangi borç için verildiği, borçlunun kim olduğu ve kefilin sorumlu olacağı azami miktarın ne olduğu açıkça düzenlenmiş olmalıdır.

Kefil, alacaklıya ödediği borç tutarı kadar asıl borçludan alacaklı duruma gelir, böylelikle kefil de alacaklıya ödediklerini borçludan isteyebilir.

Kredi Sözleşmesi

Kredi sözleşmesi, kredi açan tarafın kredi alana belli bir sınırı aşmamak şartıyla sürekli olarak kredi vermeyi borçlandığı ve karşılığında faizle komisyon aldığı sözleşme çeşididir. Kredi sözleşmeleri genellikle bir banka ile tacir arasında yapılır. Kredi sözleşmesi yazılı biçimde yapılır.

Tek Satıcılık Sözleşmesi

Tek satıcılık sözleşmesi, seri halde mal üreten bir üretici ile onun mallarını sürekli satın alıp belirli bir bölgede kendi adına ve hesabına satmayı kabul eden tek satıcı arasında kurulan sözleşme çeşididir. Tek satıcılık sözleşmesi ürünleri üretenin, ürünlerin bir kısmını veya tamamını belirli bir bölgede tekele sahip olarak satmak üzere tek satıcıya bedeli karşılığında gönderilmesini, tek satıcının da ürünleri kendi adına ve hesabına satarak malların sürümünü arttırmak için faaliyette bulunmayı yüklendiği sözleşmedir.

Tek satıcılık sözleşmesi belli bir süre için yapılabileceği gibi belirsiz bir süre için de yapılabilir.

Satım İçin Bırakma Sözleşmesi

Satım için bırakma sözleşmesinde, satım için bırakan kararlaştırılan bedel karşılığında bir malı öteki tarafa kendi adına ve hesabına satması için teslim etmeyi borçlanırken, kendisine mal bırakılan taraf belirlenen bedeli ödemeyi ve satılmayan malı geri vermeyi üstlenir. Yani bir mal birine direkt olarak satılmaz satım için birine bırakılır, kendisine mal bırakılan kişi bu malın satabildiği kadarını satar ve satılanların parasını kararlaştırdıkları oranda malı bırakana öder, kalan malları da malı bırakana geri verir.

Franchising (Françaysing) Sözleşmesi (Pazarlama İmtiyazı Sözleşmesi)

Son yıllarda adı sıkça duyulan bir sektör olarak ‘franchising’ ile üretim, pazarlama ve dağıtım süreçlerini kapsayan ve işin yönetim ve yürütülmesine destek sağlayarak, belli bir bedel karşılığında kalitesini kanıtlamış, ismi duyulmuş, başarılı firmalarla gerçekleştirilen iş ilişkisidir. Franchising sözleşmesi, franchise (françays) veren ile franchise alanlar arasında oluşur.

Simsarlık Sözleşmesi

Simsar, karşılıklı çıkarları olan kişileri bir araya getiren, bu kişilere aracılık eden kişidir. Simsarlar bu işten komisyon alır.

Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması helinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekalete ilişkin hükümler uygulanır. Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır. Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmış ise ücret, koşulun gerçekleşmesi halinde ödenir.

Komisyon Sözleşmesi

Alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşme çeşididir.

Komisyoncu, yaptığı iş hakkında vekâlet vereni bilgilendirmek ve özellikle talimatının yerine getirildiğini kendisine hemen bildirmekle yükümlüdür.

Komisyoncu, ücretinin ödenmesini kendisine verilen işi yapınca isteyebileceği gibi, işin yapılmaması vekâlet verene yükletilebilen bir sebepten kaynaklanması hâlinde de isteyebilir.

Komisyoncu, vekâlet verene karşı dürüstlük kurallarına aykırı davranır, özellikle ona satın aldığından fazla veya sattığından eksik bir bedel bildirirse, ücret alma hakkını kaybeder.

Adi Ortaklık Sözleşmesi

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme çeşididir. Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır.

Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaşmakla yükümlüdürler.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iki taraflı borç doğuran bir sözleşme çeşididir. Bir taraf öbür tarafa  ölünceye kadar bakmayı borçlanırken, kendisine bakılan taraf da malvarlığından belirli bir kısmı ölünceye kadar bakana devretmeyi borçlanır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmış ise, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi

Ömür boyu gelir sözleşmesi, gelir borçlusunun gelir alacaklısına, içlerinden birinin veya üçüncü bir kişinin ömrü boyunca belirli dönemsel edimlerde bulunmayı üstlendiği sözleşme çeşididir. Sözleşme, aksine açık bir hüküm yoksa, gelir alacaklısının ömrü boyunca yapılmış sayılır. Gelir borçlusunun veya üçüncü bir kişinin ömrüyle sınırlı olarak bağlanmış olan gelir, aksi kararlaştırılmamışsa gelir alacaklısının mirasçılarına geçer.

Ömür boyu gelir sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi son yıllarda sıkça kurulan bir sözleşme çeşididir. Ama arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda düzenlenmemiştir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin arsasını inşaatı yapacak olan tarafa inşaatın yapılması için elverişli bir şekilde teslim etmesi, inşaatı yapan tarafın yani genel olarak müteahhidin de arsa üzerinde inşaatı yapıp arsa sahibine arsa payı karşılığı düşen bölümü teslim etme borcu altına girdiği sözleşmedir.

Faktoring Sözleşmesi

Faktoring, iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulan bir finansman yöntemidir. Faktoring hizmeti veren kuruluşlara da faktoring şirketi denir. Faktoring sözleşmesi, faktoring şirketi  (faktor) ile yurt içi ve dışındaki alıcılarına vadeli mal satan veya hizmet sunan tacir yani satıcı arasında yapılır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.