İcra Satışlarında İhalenin Feshi Davası

İcra Satışlarında İhalenin Feshi Davası konusundan evvel ihalenin tanımı yapılmalıdır.İhale, bir işi ya da bir malı birçok isteyen kişi arasından en uygun koşullarda almayı ya da yapmayı kabul edene vermektir. Ancak ihale için icra yoluyla satışı yapılan gayrimenkul ya da menkulun yani taşınır veya taşınmazın usule uygun bir satışa tabi olmadığı yönünde yapılacak şikayet ile ihale iptal edilebilir. Bu durum ihalenin feshidir. İhalenin feshi İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir. İhalenin feshi için gerekli sebeplere dayanarak ihalenin feshi davası açılması gerekir.

İcra Satışlarında İhalenin Feshinin Sebepleri

İhalenin feshi için bazı sebeplerin olması gerekir. İhalenin feshinin sebepleri şunlardır;

İcra Satışlarında İhaleye Hazırlık Aşamasındaki İhalenin Fesih Sebepleri

 • Satış ilanının ilgili kişilere tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz bir tebliğ gerçekleşmesi ya da ilanın vekil varken asile tebliğ edilmesi
 • Satışa esas alınan kıymet takdirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 • Satışın süresinde istenmemesi nedeniyle haczin kalkmış olması ya da takibin düşmesi
 • Taşınmazlara ilişkin satışlarda ilan tarihi ve satış tarihi arasında 1 aydan kısa süre olması

İcra Satışlarında İhalenin Yapıldığı Zaman Oluşan İhalenin Fesih Sebepleri

 • İhalenin satış ilanında belirtilen yerden başka yerde yapılması
 • İhalenin belirtilen gün ve saat dışında başka zamanda yapılması
 • İhalede satış işlemi yapılırken tellal bulunmaması
 • İhalede satış bedelinin muhammen bedelin (ihale ile satışı yapılacak olan taşınır veya taşınmaz malın piyasa koşullarına göre belirlenen piyasa değeri) %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamaması

İcra Satışlarında İhaleye Fesat Karıştırılması

İhalenin yapılması için dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan ihaleye katılımın engellenmesi, ihalenin normal değerinde satılmasını engelleyen her türlü hareketle ihaleye fesat karıştırılmış olur.Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması

Satılan malın ilanda gösterilen nitelikleri taşımaması halinde alıcı yanıltılmış olur. Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olmasına örnek olarak ihale ile satışa çıkarılan ev satış ilanında 110 m²(metrekare) gösterilirken evin gerçekte 90 m² olması gibi.

İcra Satışlarında İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?

İhalenin feshi davası, ihalesi yapılan taşınır veya taşınmaz mal için şikayet yolu ile ihalenin feshinin istenmesi halinde açılır.  Davayı açmaya yetkili kişiler şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 içinde ihalenin feshini isteyebilirler. Ancak bazı istisnai hallerde şikayet süresi usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlar. Bu haller;

 • Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması
 • Satılan malın esaslı vasıflarında hata olması
 • İhalede fesat bulunması

hallerinde şikayet süresi için 7 gün sınırlaması yoktur. Ancak şikayet süresi, ihlalden itibaren 1 yılı da geçemez. Bu belirlenen sürelerin geçmesiyle ihalenin feshi istenemez.İhalenin feshi talebi üzerine 20 gün içerisinde duruşma yapılarak karar verilir. İhalenin feshi davasının tarafları ihalenin feshi sebeplerini her türlü delille ispat edebilirler.

İcra Satışlarında İhalenin Feshi Davasını Kimler Açabilir?

Taşınır ve taşınmazlar için ihalenin feshi davasını açabilecek kişileri ayrı ayrı belirtmek gerekir;

İcra Satışlarında Taşınmaz satışlarında ihalenin feshi davasını açabilecekler;

 • Satış isteyen alacaklı
 • Borçlu
 • Tapu sicilindeki ilgililer
 • Pey sürmek (ihale ile satılan mal için önceden bir miktar para vermek ya da önermek) suretiyle ihaleye katılanlar

İcra Satışlarında Taşınır satışlarında ihalenin feshi davasını açabilecekler;

 • Satış isteyen alacaklı
 • Borçlu
 • Pey sürmek suretiyle ihaleye katılan

Yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler.

İcra Satışlarında İhalenin Feshi Davası Ne Kadar Sürer?

‘İhalenin Feshi Davası Ne Kadar Sürer?’ sorusu ihalenin feshi davası ile ilgili en sık sorulan sorulardandır. İhalenin feshini talep etme süresi ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gündür. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü öğrendiği kabul edilir. Bu 7 günün sonunda ihalenin feshi talep edilmemiş ise ihale kesinleşir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bazı istisnai hallerde bu süre 1 yıl olabilmektedir.

İhalenin feshi talebi üzerine tetkik icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve mahkemenin yetkisizliği gibi herhangi bir sorun olmadığı takdirde taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak ihalenin feshi davasının ne kadar süreceği ile ilgili öngörülemeyen hallerde ‘ihalenin feshi davası ne kadar sürer?’ sorusunun cevabı için kesin bir şey söylenememektedir.

İcra Satışlarında İhalenin Feshi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İhalenin feshi davasında görevli mahkeme İcra Mahkemesidir. Yetkili mahkeme şikayete konu olan ihaleyi yapan icra dairesinin bulunduğu yerdeki İcra Mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışta ise ortaklığın giderilmesi kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir.

İcra Satışlarında İhalenin Feshinin Reddedilmesi

Hakim tarafından ihalenin feshi istemi reddedilirse, icra mahkemesi ihalenin feshini isteyen tarafa feshi istenilen ihale bedelinin %10’u oranında adli para cezasına mahkum eder. Konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, oran %20 olarak uygulanır

Ancak her halükarda işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi halinde para cezasına hükmolunamaz.

İcra Satışlarında İhalenin Feshinin Sonuçları

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez.

İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

İhalenin feshi kararı kesinleştiği takdirde ihaleye konu olan mal talep üzerine icra dairesi tarafından yeniden satışa çıkarılır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.