İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra Takibi Nasıl Başlatılır? Borçların ödenmemesi halinde devlet kuvveti yardımı ile eda edilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Alacaklının icra dairesine yapacağı takip talebi üzerine başlar. İcra takibi başlatma işlemini alıcı bizzat kendisi yapabileceği gibi avukat aracılığıyla da yapabilmektedir. Hak kaybına uğramamak ve problemleri çözmek için avukat aracılığı ile takip etmek tavsiye olunmaktadır.

İcra Takibi Nasıl Açılır?

İcra takibi açma hususunda uygulanacak yasal işlemler takibin türüne göre değişmektedir.

  • İlamsız İcra Takibi

Takip türlerinden biri ilamsız icra takibidir. Adından da anlaşılacağı üzere bu türde, alacaklı herhangi bir mahkeme ilamına dayanmadan icra takibi başlatabilmektedir. Takip ettiği bu alacağını herhangi bir belgeye dayandırma zorunluluğu ve ilama ihtiyacı olmadan doğrudan icra dairesine başvurabilmektedir.

  • Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolu (Çek,Bono,Poliçe)

Yalnızca kambiyo senetlerine mahsus olan özel bir ilamsız icra yolu olup alacaklı olarak bu yola başvurabilmek için muhakkak bir kambiyo senedi bulundurmak gerekmektedir.

  • İlamlı İcra Takibi

İlamlı icra takibinde alacaklının bir mahkemede dava açıp ilam elde etmesi ve bu ilama istinaden dava açması söz konusudur. Alacaklı öncesinde bir mahkemede dava açmış ve mahkeme ilamı elde etmiştir. Açacağı icra takibi de bu ilama istinaden olacaktır.

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri ile borçluya, borcu ödemesi veya borca ilişkin itirazı varsa bildirmesi ve bunları yapmaması halinde mallarının haczedileceği icra dairesi tarafından ihtar edilmektedir.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, alacaklının, borcun ödenmemesini yüksek ihtimal olarak görmesi halinde yüzde 10 ila 15 arasında değişen bir teminat yatırmak kaydıyla ilk önce borçlunun mallarına haciz koydurmak ve para alacağının süresinde ödenmesini garanti altına almak için mahkeme kararına başvurduğu yoldur. Belirtilen teminatın yatırılmaması halinde ihtiyati haciz konulamamaktadır.

Borçlu aleyhine ihtiyati haciz kararı alabilmek için öncelikle alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması gerekir. İhtiyati haciz talep edebilmenin ikinci şartı alacağın vadesinin gelmiş olmasıdır. Alacağın vadesi gelmemişse ihtiyati haciz istenemez. Her alacağa ihtiyati haciz istenememekle beraber belgeye dayanan alacaklarda istenilebilir.

İcra Takibinde Avukatın Önemi

İcra takibi icra dairesine başvurularak yapılmaktadır. Bu işlemi alacaklı kendisi de yapabilmektedir. Her ne kadar alacaklının kendi yapmasının da mümkün olduğunu söylesek de süreç hızlı sonuçlandırılmak istenen ve problemli bir zeminde ilerlemeye müsait bir süreçtir. Bu süreçte ilerleyen aşamalarda problemler ortaya çıkabileceği ve alacaklı tarafın hak kaybına uğramaması, işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması için avukat yardımına başvurulması tavsiye edilir. Bu şekilde hak kaybına uğramadan daha hızlı sonuç almak mümkündür. Hukuki destek ve avukatlık hizmeti için Farah Hukuk avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

İcra Takibine İtiraz Süresi

Ödeme emrine itiraz süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Ancak takibin bir kambiyo senedine istinaden yürütülmesi halinde (çek,bono,poliçe) ödeme emrine itiraz için süreniz 5 gündür

İtiraz bir dilekçe ile icra mahkemesine yapılır. Borçlu ödeme emrine 7 ve 5 günlük süreler  içerisinde itiraz etmez veya itiraz eder de söz konusu itirazı reddedilirse ödeme emri kesinleşir.

Süreler kesin nitelikte olup geçirilmesi halinde borçlu için aleyhe sonuçlar doğacaktır.

İcra Takibine İtiraz Süresinin Kaçırılması

İcra takibine itiraz süresinin kaçırılmasıyla birlikte icra takibi kesinleşmekte ve haciz işlemleri başlamaktadır. Borçlunun kusursuz olarak elinde olağanüstü bir durum sebebiyle gecikmesi dolayısıyla  gecikmiş itiraz yapması mümkündür ancak bu sebeplerin ağır hastalık yahut doğal afet gibi ciddi engeller olması gerekmektedir. Sürelerin geçmesi sonucunda gecikmiş itiraz da yapılamıyorsa menfi tespit ve istirdat davası yollarına başvurulması mümkündür. Bu hususta hak kaybına uğramanız mümkün olduğundan problemlerin çözümü adına profesyonel hukuki destek almanız tavsiye olunmaktadır.

İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

Bu davayı alacaklı, borçluya karşı açar. Söz konusu itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde görevli ve yetkili mahkemede açar. Alacağın türü de görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesinde etkili olmaktadır. ( örneğin iş sözleşmesinden kaynaklanan bir alacağınız söz konusu ise davayı iş mahkemesinde açmanız gerekecektir.) Yetkili mahkeme bakımından icra takibini yönelttiğiniz borçlunun yerleşim yeri genel yetkili mahkemedir.

İtirazın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İlamsız icra takibi borçlunun itirazı ile durmuşsa icra takibine devam edebilmek için alacaklı itirazın iptali davası açabilmektedir. İtirazın iptali davası açmak ve bunun sonuçlanmasını beklemek uzun sürebileceğinden icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvurulabilmektedir. Ancak bunun da İcra İflas Kanunu 68. maddesinde belirtilmiş olduğu üzere bazı belgeleri bulundurma şartı vardır.

İtirazın kaldırılması talebi 6 aylık hak düşürücü süreye tabi olup bu süre itirazın alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Detaylı bilgi ve takip işlemleriniz için Farah Hukuk icra hukuk departmanımız bünyesinde bulunan avukatlarımız  ile iletişime geçebilirsiniz.

İcra Takibinde Zamanaşımı Süresi

Borçlar genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık süreye tabi olup gelen ödeme emrine karşı zamanaşımı defi ileri sürülerek 10 yıl boyunca herhangi bir zamanaşımını kesen işlemle kesintiye uğramamış borçların ödenmesinden kaçınılabilir.

İcra Takibinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli merci icra daireleridir. Yetki hususu takibe konu işlemlerin hangi yerdeki icra dairesi tarafından yapılacağına ilişkindir.

Bu konuda genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Özel yetki kuralları saklıdır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor