İcra Taahhüdünü İhlal ve Taahhüdü İhlal Cezası

İcra Taahhüdünü İhlal ve Taahhüdü İhlal Cezası  icrai işlemlerin icra ceza mahkemesinde cezai boyutta değerlendirilmesidir. İcra Taahhüdü; İcra, borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması halinde alacaklının başvurduğu Devlet gücü ile borçlunun borcunu yerine getirmesi zorunluluğudur. Borcun giderilmesi amacıyla İcra Müdürlüğü bünyesinde icra takibi başlatılır. İcra takibinin durdurulması amacıyla alacaklı ve borçlu arasında yapılan sözleşme ödeme taahhüdü sözleşmesi diğer bilinen adıyla icra taahhüdüdür. İcra taahhüdüyle borçlu borcunu ödemeyi belli şekil şartlarıyla üstlenir.

Borcun taksitle ödenmesi, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra veya haczedilmiş malların satışından önce gerçekleştirilir.

Borçlunun borcunu taksitle ödemesi iki şekilde gerçekleşebilir;

 • Hacizden Önce Taksitle Ödeme   
 • Hacizden Sonra Taksitle Ödeme

İcra Taahhüdünde Hacizden Önce Taksitle Ödeme

Hacizden önce taksitle ödeme kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. Hacizden önceki bir dönemde yani ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra icra dairesinde icra müdürünün önünde borcun taksitle ödeneceğine dair bir anlaşma yapılabilir. Bu iki durumda olabilmektedir.

 • Haciz için borçlununn konutuna veya işyerine gidildiğinde borçlu taksitle ödeme teklifinde bulunur ve alacaklı bu teklifi kabul ederse icra müdürü bu durumu tutanağa geçirir ve tutanağa imzalar atılarak borçlunun malları haczedilmez.
 • Hacze gidilmeden önce de icra dairesine borçlu başvurarak borcunu taksitle ödemek istediğini bildirebilir ve alacaklı bu teklifi kabul edebilir. Burada da iki ihtimal ortaya çıkar;

-Alacaklı ve borçlu icra dairesinde hazır iseler, borcun taksitle ödenmesi anlaşması icra tutanağına yazılır ve tutanağın altı borçlu, alacaklı ve icra müdürü tarafından imzalanır.

-Alacaklı icra dairesinde hazır değilse, borçlu tarafından yapılan taksitle ödeme teklifi, icra dairesince alacaklıya bir yazı ile bildirirse, icra dairesi de bunu bir yazı ile borçluya gönderilir. Böylece taksitle ödeme anlaşması yapılmış olur.

Taraflar taksitlerin miktarını ve ödeme zamanına istedikleri gibi karar verebilirler. Ancak taksitlerin miktarının belirli olması gerekir. Taksit tarihlerinin de açıkça belirtilmiş olması gerekir.

İcra Taahhüdünde Hacizden Sonra Taksitle Ödeme

İcra taahhüdü İcra ve İflas Kanununun 111. maddesinde düzenlenmiştir. ‘Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.’ Kanunda da belirtildiği gibi icra taahhüdü ile icra takibi durur, hacizden sonra ancak haczedilmiş malların satışından önce olmak üzere borçlu alacaklıya olan borcunu belli taksitlerle ödemeyi taahhüd eder.

Hacizden Sonra Yapılan İcra Taahhüdü Geçerlilik Şartları

Hacizden sonra yapılan icra taahhüdünün geçerli olabilmesi için belli şartlar bulunmalıdır. Bu şartlar;

 • Borçlunun borcunun ödenmesine yetecek kadar malının haczedilmiş olmalıdır.
 • Borçlu alacaklının satış talebinden önce borcunu ödemeyi üstlenmesi gerekir. Sonraki teklifler alacaklıyı bağlamaz.
 • Borçlu taahhüd için borcunun ilk taksidini derhal ödemelidir.
 • Her taksidin borcun dörtte biri miktarından az olmaması, taksitlerin aydan aya verilmesi ve taksit sürelerinin üç aydan fazla olmaması gerekir.  Buna örnek olarak mesela borç 40.000 TL’ dir. Borçlunun taksitle ödeme teklif ettiği tarih de 03.03.2018 ise borçlu 03.03.2018 tarihinde borcun 10.000 TL’sini derhal ödeyerek 03.04.2018, 03.05.2018, 03.06.2018 tarihlerinde de her seferinde 10.000 TL taksit ödeyeceğini taahhüt edebilir.
 • Alacak kalemlerinin detaylı olarak yazılması gerekir.

İcra taahhüdü için şartlar gerçekleşirse, alacaklının kabulüne gerek kalmadan, icra takibi kendiliğinden durur. İcra dairesi bu süreçte borçlunun hacizli mallarını satamaz.

Borçlu taahhüt ettiği taksitlerden birini zamanında ödemezse, icra takibine kaldığı yerden devam edilir. Alacaklının talebi üzerine hacizli mallar satılır. Böyle durumlarda yalnız ödenmeyen taksit için değil, borcun tamamı için icra takibine devam edilir.

Hacizden sonra malların satışından önce borçlunun taksitle ödeme teklifi İcra İflas Kanununun 111. maddesindeki şartlara uygun değilse teklifin alacaklı tarafından kabul edilmesi halinde, alacaklı ile borçlu arasında bir taksit sözleşmesi yapılmış olur ve hacizli mallar satılamaz. Alacaklı taksitle ödeme teklifini kabul etmez ise hacizli mallar satılır.

İcra Taahhüdü İptal etme

İcra taahhüdünü iptal etmek mümkün değildir. Zaten ortada bir borç vardır bu borç taahhüd edilmiş bunun da ödenmemesi halinde taahhüdü ihlal suçu oluşur.

İcra Taahhüdünü İhlal Suçu

Hacizden önce veya hacizden sonra ödeme taahhüdünde bulunan borçlu farketmeksizin herhangi mazeret nedeni olmadığı takdirde borcunu ödemezse icra taahhüdü ihlal suçu oluşur. Alacaklının şikayeti üzerine dava açılır.

İcra taahhüdünün ihlali suçunda müşteki yani şikayette bulunan kişiler alacaklı veya alacaklılardır.

Taahhüdü ihlal suçunda sanık ise icra taahhüdü nedeniyle borçlu olan kişidir.

İcra Taahhüdü İhlal Suçunun Unsurları

 • Borçlu haklı bir sebep olmaksızın taahhüdünü yerine getirmemişse
 • Ödeme taahhüdü para alacağına ilişkin ise,
 • Borçlu, borcunu bir defada ödeyeceğini bildirmiş ancak belirlenen tarihte ödememiş ise,
 • Borçlu borcunu taksitle ödeyecekse vadesini ödemediği ilk taksitin süresi geçmişse,
 • Borçlunun ödeme şartını ihlal etmesinden dolayı alacaklı zarara uğramışsa Taahhüdü ihlal suçu oluşur.

İcra Taahhüdünü İhlal Suçunun Cezası

İcra taahhüdünü ihlal suçunda alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

Tazyik hapsi bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için uygulanan yaptırımdır. Tazyik hapsi ertelenemez ve para cezasına çevrilemez.

İcra Taahhüdü İhlal Suçunda Zamanaşımı Süresi

İcra taahhüdünün ihlali suçunda şikayet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde ihlal suçunun işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

İcra taahhüdünün ihlali halinde alacaklı suçun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay ihlal suçunun işlenmesinden itibaren bir yıl içinde İcra Tetkik Merciine yazılı veya sözlü olarak başvurarak dava açar. İcra taahhüdünün ihlali nedeniyle şikayette bulunan alacaklı ihlal suçuyla ilgili dilekçesini icra mahkemesine vermeli veya mahkeme kalemine sözlü olarak beyanda bulunmalıdır.

İcra Taahhüdü İhlal Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Taahhüdü ihlal suçunda görevli mahkeme İcra Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor