İpoteğin Kaldırılması Fekki Davası Nasıl Açılır?

İpoteğin Kaldırılması Fekki Davası Nasıl Açılır? konusunu merak etmekte ve araştırmaktadır.İpotek verenlerin Fekki için yapılması gerekenleri ipoteği tanımlayarak başlayalım.

İpotek Nedir?

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağın güvence altına alınmasını sağlamaktadır. İpotek bir nevi taşınmazın rehnedilme yollarından biridir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmemektedir. Mevcut bir alacağı güvenceye almak için ana para ipoteği kurulmaktayken, ileride doğacak bir alacağı güvenceye almak için üst sınır ipoteği oluşturulmaktadır.

Bir de kanuni ipotek hakları vardır ki bunların doğumu, aksi kanunda öngörülmüş olmadıkça, tapu kütüğüne tescil edilmelerine bağlı değildir. Ancak kanunda belirtilmiş olan şu durumlarda kanuni ipoteğin de tescili gerekmektedir. Bu durumlar ise, satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı, elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda paylaşmadan doğan alacakları için birlikte mirasçı olanlar veya diğer elbirliği ortakları, bir taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkârların kural olarak kanuni ipotek hakkının tescilini talep edebileceklerinden ortaya çıkmaktadır.

İpoteğin Kaldırılması Fekki Nedir?

İpoteğin amacı borca yönelik bir güvence oluşturmak olduğundan borç ödendiği takdirde ipoteğin durmasının bir anlamı olmayacağından borcun ödenmesine dair belgelerin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ibrazının ardından Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından kaldırılmalıdır. Ancak borç ödenmiş olduğu halde ipotek kaldırılmamış olabilmektedir. Bu durum ipoteğe konu taşınmaz satış gibi herhangi bir işleme uğrayacağı zaman sıkıntı oluşturabilmektedir. İpotek bulunması, malın satışına engel değildir ancak malda değer düşüşüne sebep olmaktadır. İpoteğin kaldırılması talepli dava bu noktada gündeme gelmektedir. Bu işlem, İpoteğin terkini ve ipoteğin fekki olarak da nitelendirilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Fekki Davası Açılma Sebebi

İpoteğin kaldırılması davası, ipotekli taşınmazın, ipoteği gerektirecek borç ortadan kalkmış olduğu halde hala ipotekli olmaya devam etmesi sonucu ipoteğin kaldırılmasına yönelik açılır. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından, borcun ödendiğine yönelik belgelerin ibrazı üzerine kaldırılmamış ipotek bu yolla kaldırılabilecektir.

İpoteğin kaldırılması için borcun tamamının ödenmiş olması ve alacaklı kurumdan borcun tamamının ödendiğine ve ipoteğin kaldırılmasına yönelik fek yazısı ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. İpoteğin kaldırılması davası işlemi bundan sonra gündeme gelmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Davası İspatı

İpoteğin kaldırılması bahsettiğimiz üzere borcun tamamının ödendiğine dair belgeler ve borçlu olunan kurumdan alınan fek yazısı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurularak ve ilgili belgelerin Tapu Sicil Müdürlüğü’nce incelenip uygun görülmesi üzerine gerçekleşmektedir. Bu işlemler yapılmış ancak hala taşınmaz ipotekli gözüküyorsa, borcun ortadan kalktığı ve ipotekli kalması için bir sebep kalmadığı yapılan ödemeler ve fek yazısı gibi gerekli belgelerle ispatlanabilmektedir. Bu belgeler mahkemece incelenmekte, ipoteğin kaldırılması için hiçbir engel bulunmamaktaysa ipotek kaldırılabilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Süreci Nasıl İşler?

Dava esnasında, ilgili mahkeme tarafından borç ödendiğine dair belgelerin incelenmesi yapılmakta ve ilgili kurumlardan durum araştırılmasında bulunulmaktadır. İpotek, iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğer mevcut bir alacak güvence altına almak için bir ipotek kuruluyor ise anapara ipoteği, ileride doğacak bir alacak için ipotek kuruluyor ise üst sınır ipoteği mevcuttur. İpoteğin kaldırılması için gecikme faizi de dahil olmak üzere gerekli ödemelerin yapılması ve borcun kapatılmış olması gerekmektedir. Gerekli işlem ve incelemelerin tamamlanması halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilebilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Davasında Vekalet Ücreti

İpoteğin kaldırılmasını konu edinen bir davayı açmak içim malik, kural olarak avukat tutmak zorunda değildir. Ancak bir taşınmazın ipotekli kalması, değerinde ciddi oranda azalmaya sebep olacağından bu durum maliki kötü etkilemekte ve ciddi oranda maddi kayba yol açabilmektedir. Hak kaybına uğramamanız adına Farah Hukuk olarak sizlere bu konuda profesyonel hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Vekalet ücretlerine gelince İpoteğin kaldırılması davalarında, taşınmazın mülkiyeti dava konusu olduğundan, dava konusu olan taşınmazın değerine göre nisbi vekalet ücretine hükmedilir.

İpoteğin Kaldırılması Davasını Kimler Açabilir?

Kural olarak ipoteğe konu taşınmazın maliki ve/veya malikleri tarafından açılabilir. Birden çok malik bulunuyorsa tüm malikler tarafından açılabilmektedir. Şayet ipoteğe konu taşınmaz ipotekli şekilde satılmış ise ve söz konusu borçtan taşınmazın yeni maliki  şahsen sorumlu değil ise bu halde alacaklının kendisinden ödeme talep ettiği yeni maliki de ipoteğin kaldırılması davasını açabilir.

İpoteğin Kaldırılması Davası Zaman Aşımı

İpoteğin kaldırılması davası borç ödenmiş olduğu halde durmakta olan ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olduğundan herhangi bir zaman aşımına tabi olmayıp şartlar oluştuğu takdirde her zaman açılabilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Süreci Görevli ve Yetkili Mahkeme

İpoteğin kaldırılması davası bakımından görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri iken yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.