Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi takip yolu icra iflas kanununda açıkça belirlenmiştir.icra iflas kanunumuz taşınır rehnine ilişkin ayrıntılı bilgi vermiştir.

Rehin Hakkı Nedir?

Taşınırların rehnine yönelik olarak rehin hakkı, kanunda tanımlanmış olduğu üzere, taşınır varlığın türünden, rehin verenin veya rehinli alacaklının durumundan, rehinle güvence altına alınan borcun niteliğinden veya tarafların onu rehin hakkı olarak adlandırmasından bağımsız olarak bir borcun ödenmesini veya ifa edilmesini güvence altına almak amacıyla alacağın devrinde devralanın alacak hakkı da dâhil olmak üzere, taşınır varlık üzerinde zilyetliğin devrine gerek olmaksızın tesis edilen sınırlı ayni haktır.

Rehin hususunda malik mülkiyet hakkından doğan tasarruf yetkisini rehin hakkı sahibine tahsis etmiş bulunmaktadır.

Taşınır Rehni Nedir?

Rehin hakkının, hak sahibi alacaklının alacağını alamaması halinde, rehinli bir taşınırı veya bir başka hakkı paraya çevirterek, elde edilen meblağdan alacağını alma yetkisi veren bir hak olduğunu belirtmiştik.

Taşınır rehni, bir alacağı güvence altına almaya yarayan bir haktır. Alacaklının, alacağın tahsil edilememesi durumunda rehinli taşınırın paraya çevrilerek değeri üzerinden alacağını tahsil etmesini sağlar.

Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınırlar

Rehin hakkı muhtelif kanunlarda belirtildiği üzere örnek kabilinden aşağıdaki taşınırlarda kurulabilir:

Ticaret unvanı ve işletme adı, hayvanlar, her türlü kazanç ve iratlar, tarımsal ürünler, lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka, iş makineleri ve teçhizatları ile araç, alet, elektronik haberleşme cihazları da dahil olmak üzere her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatları, üçüncü kişilerin zilyetliğindeki taşınır varlıklarınız, sair alacaklar ve diğer kanunlarda rehine konu edilmesi mümkün olduğu belirtilen tüm taşınırlar varlıklarınız üzerinde taşınır rehni kurulması mümkündür.

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

Genel haciz yolu prosedürü doğrultusunda, alacaklının alacağını tahsil edememesi durumunda, söz konusu alacağına yönelik kendisi lehine bir rehin hakkı bulunmakta ise öncelikle bu rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurup rehin konusu taşınır veya taşınmaz malın satışını talep etmeli ve rehin konusu şeyin satımından elde edilen bedelinden alacağını tahsil etme yoluna gitmelidir.

Bu husus taşınır rehni bakımından da geçerlidir. Buna göre taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip rehin  alacaklısı tarafından gerçekleştirilecek olan bir takip talebi ile başlar. Bu takip talebinde;

  • Rehin hakkı konusu olan taşınır malın ne olduğu,
  • Şayet üçüncü kişide bulunuyor ise bu kişiye ilişkin ve taşınıra ilişkin olan sair bilgiler
  • Rehin hakkı sahibi alacaklı ile rehin hakkını tesis eden kişinin isim, soy isim ve adresleri yer almalıdır.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi ile takip hususunu ilamlı veya ilamsız takip olarak incelemekteyiz:

İlamlı Takip

İlamlı takip bir mahkemede dava açılıp mahkeme hükmü ve ilama dayanarak başlatılan takiptir. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte de alacaklının bir mahkemede dava açıp bir ilam elde etmesi ve bu ilama istinaden de alacağını icra takibine konu etmesi söz konusudur.

İlamsız Takip

İlamsız takip, öncesinde bir mahkemede dava açılıp ilam edilmek zorunda olunmayan takiptir. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip hususunda alacaklı doğrudan icra dairesine başvurur. Alacaklı söz konusu takip yoluna başvurmak için daha önce bir mahkemede dava açıp bir ilam elde etmek zorunda değildir. Bu durumdaki alacaklının talep ettiği alacağını herhangi bir belgeye dayandırması da zorunlu değildir.

Dolayısı ile rehin alacaklısı ilamsız takip yolu ile rehin konusu şeyin paraya çevrilmesini ve bu paradan da  kendi alacağının tahsil edilmesi talep edebilir.

Rehinli alacaklarınızın rehnin paraya çevrilmesi suretiyle tahsiline ilişkin Farah Hukuk avukatlarından profesyonel hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takibe İtiraz

Rehin hakkı sahibi olan alacaklının, taşınır rehninin paraya çevrilmesine yönelik talebini alan İcra Dairesi, borçluya ya da mevcut ise rehin konusu şeyin bulunduğu üçüncü kişiye gönderilmek üzere bir ödeme emri düzenler.

Ödeme emrine kural olarak 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir. Borçlu ya da mevcut ise rehin konusu şeyi elinde bulunduran üçüncü kişinin ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmemesi durumunda ödeme emri kesinleşir ve rehin konusu şey satılarak paraya çevrilir.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesine yönelik başlatılan takibe itiraz hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Farah Hukuk ile iletişime geçiniz.

Taşınır Rehninde Zamanaşımı

Alacağın sona ermesi ile rehin hakkı da sona ermektedir. Ancak alacağın zaman aşımına uğraması ile rehin sona ermemekte, alacaklı, alacak zamanaşımına uğramış olsa bile alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi suretiyle alacağını alma yoluna gidebilmektedir.

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Yetkili İcra Dairesi

İlamlı takipte: İlamlı takip bir mahkemede dava açılıp mahkeme hükmü ve ilama dayanarak başlatılan takiptir. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip işlemleri herhangi bir icra dairesinden yapılabilir.

İlamsız takipte: İlamsız takip, öncesinde bir mahkemede dava açılıp ilam edilmek zorunda olunmayan takiptir. İlamsız takipler genel hükümler uyarınca borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir. Ancak İcra İflas Kanunu’nda öngörülen hususlardan herhangi birinin söz konusu olması halinde süresi içerisinde (7 gün) borçlunun yapacağı itirazla beraber dosya yetkili icra dairesine gönderilir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.