Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Soybağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi hususu soybağı davalarına yönelik diğer bir husustur. Soybağı kurulmasının maddi ve manevi birtakım sonuçları ve babaya getirdiği yükümlülükler olduğundan babalık davası suretiyle soybağının tespiti yoluna başvurulabilmektedir. Ayrıca, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun soybağının düzeltilmesi için nüfus kaydının düzeltilmesi yoluna gidilmesi de gündeme gelmektedir. Soybağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi, soybağının getirdiği yükümlülükler dolayısıyla önem arz etmektedir.

Soybağının Tespiti

Çocuğun biyolojik babasıyla arasında soybağı kurulması, babayı hukuki olarak birtakım yükümlülükler altına sokar. Bu sebeple yukarıda değindiğimiz babalık davası yoluyla ana ve çocuk, soybağının tespiti talebiyle mahkemeye başvurabilirler. Soybağının tespiti hususunda dikkat edilmesi gereken noktalar davalı erkeğin ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olup olmadığı ve çocuğun bu ilişki sonucunda dünyaya gelip gelmediğidir. Medeni Kanunumuz bunun ispatı için bir babalık karinesi öngörmüştür:

“Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.”

Ancak bu karinenin de davalı tarafından çürütülmesi mümkündür:

“Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.”

Babalık davasında ispata ilişkin olarak belirteceğimiz diğer bir husus ise teknolojinin gelişmesiyle çocuğun babası kesine yakın bir ihtimalle saptanabilmektedir. Soybağına ilişkin davalarda taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere (örneğin DNA testine) rıza göstermekle yükümlü kılınmışlardır. Baba ile soybağının tespiti hususunda detaylı bilgi için Babalık Davası ve Şartları konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Anne İle Soybağının Tespiti

Medeni Kanununun 282. maddesine göre “çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur” hükmü gereğince çocuğu doğuran kadının anne olduğunun tespiti istemi ile açılan dava soybağı değil, doğuran kadının tespitine ilişkindir. Soybağının tespiti hususunda baba ile soybağı söz konusuysa davalı erkeğin ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olup olmadığı ve çocuğun bu ilişki sonucunda dünyaya gelip gelmediğine dikkat edilmektedir. Ancak anne ile soybağının tespiti hususunda bakılması gereken husus doğuran kadının tespitine ilişkin olmaktadır. Anne ile çocuk arasında soybağı doğum ile kurulmaktadır.

Soybağının Tespiti Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının tespitinin, soybağı kurulmasının maddi ve manevi birtakım sonuçlar doğurduğunun ve ebeveynlere yükümlülükler getirdiğinden dolayı önem arz ettiğine değinmiştik. Peki soybağının tespiti talebinde bulunabilecek taraflar kimlerdir? Kimler soybağının tespiti davası açabilir? Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece tespitini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Soybağının Tespiti Davası Zamanaşımı

Soybağının tespiti ve soybağı kurulmasının ebeveynlere birtakım yükümlülükler getirdiğini ve çeşitli sonuçları olduğunu belirtmiştik. Peki soybağının tespiti için zamanaşımı süreleri mevcut mudur? Soybağının tespiti hangi hak düşürücü sürelere tabidir?

Soybağının tespitine yönelik olarak babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Soybağının tespitinin çocuk tarafından açılabileceğini de belirtmiştik. Eski kanunda çocuk için de kanunda zamanaşımı süresi öngörülmekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla 86 yıldır uygulanan, soybağının tespitini çocuğun istemesine yönelik zamanaşımı süresi uygulaması kaldırılmıştır.

Soybağının Tespiti Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Soybağı hususunda diğer merak edilen nokta da soybağı davalarının nerede açılacağıdır. Babalık davalarında, görevli mahkeme Aile Mahkemeleri iken Aile Mahkemelerinin olmadığı adli birimlerde Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Babalık Davasında yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Buna göre babalık davası, davalı babanın yerleşim yeri mahkemesinde görülecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına gelince kişisel durumlardaki değişikliklerin nüfus kaydında belirtilmesi ve doğru olmayan kayıtların düzeltilmesi, “nüfus kayıtlarının düzeltilmesi’’ davalarının konusunu oluşturur. “Kayıt düzeltilmesi”, aile kütüğüne düşürülmüş nüfus kaydının bir kısmının “düzeltilmesi” veya “değiştirilmesi” dir.

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddî hata söz konusu değil ise aile kütüğünün herhangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik ancak mahkeme kararı ile yapılabilecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesinde “kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez.” ibaresi yer aldığından, herhangi bir sınırlama olmaksızın nüfus kütüğünde mevcut her kaydın düzeltilmesinin istenebileceği kuşkusuzdur.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası hakkında bilgilendirmede bulunduk. Bu dava hakkında merak edilen diğer bir husus ise nüfus kaydının düzeltilmesi davasının kimler tarafından açılabileceğidir. Nüfus müdürlüklerindeki kayıtlarında yanlışlık iddiasında bulunan herkes nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için gerekli işlemleri gerçekleştirerek nüfus kaydının düzeltilmesi davası açmaya yetkilidir. Genel olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına örnek olarak biyolojik anneye yada biyolojik anne olduğunu iddia eden kadına ve/veya biyolojik anne olmadığı halde düzeltilmesini istediği nüfus kaydında anne olarak yer alan kadına ve/veya anne adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş olan, nüfus kaydının düzeltilmesi talebi olarak çıkmaktadır. Ayrıca gerekli görülmesi üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından da açılması mümkündür.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar bahsettiğimiz üzere bir hukuki yararın bulunduğu durumlarda açılabilmekte olup herhangi bir süre ve zaman aşımına tabi değildir. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası her zaman açılabilir. Ancak nüfus kaydının düzeltilmesi davası sadece bir kere açılabilen bir davadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası bir kere açılıp sonuçlandığı takdirde daha sonra tekrar nüfus kaydını düzeltilmesi davası açılamaz.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarının nerede açılacağı hususuna gelince, nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davacının ikametgah yeri mahkemesidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi hususunda detaylı bilgi için Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası ve Gerekli Bilgiler konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Düzeltilmesi Davası

Soybağının Düzeltilmesi Davası kanunda ayrıntılı olarak ele alınarak şartları belirlenmiştir.bu davada soybağı kaydının düzeltilmesi istemi ile açan kişinin hakları ve karşı tarafın hakları gözetilmiştir.

Soybağının (Nesebin) Düzeltilmesi Nedir?

Soybağı ile ilgili diğer bir husus da soybağının düzeltilmesi hususudur. Peki soybağının düzeltilmesi nedir? Soybağının düzeltilmesi nasıl olmaktadır ve soybağının düzeltilmesi davasını kimler açabilmektedir?

TMK hükmüne göre:

“Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.”

İlgili kanun hükmünden de anlaşıldığı üzere evlilik birlikteliği içerisinde doğan çocuk ile koca arasında soybağı kurulur. Ancak bu şekilde kendisine soybağı ile bağlanan çocuğun kendisinden olmadığını iddia eden baba, soybağının reddi davası açabilmektedir. Evlilik birlikteliği içinde doğan çocuğun biyolojik babasının üçüncü bir kişi çıkması dolayısıyla soybağının reddi halinde de mutlak ve özel boşanma sebeplerinden zina gerçekleştiğinden dolayı bu sebebe dayanarak boşanma hakkı doğar.

Yargıtay kararında belirtildiği gibi: Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca ”Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.” Ayrıca kısaca af kanunları olarak nitelendirilen “Bir evlenme aktine dayanmayan birleşmelerden doğan çocukların neseplerinin düzeltilmesine” ilişkin kanunlara göre de soybağı düzeltilebilir.

Soybağının nasıl kurulduğu hakkında bilgi almak için Soybağı Nasıl Kurulur? makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının düzeltilmesi davasını kimler açabilmektedir? Kimler soybağının düzeltilmesi talebiyle mahkemeye başvurabilmektedir? Soybağının düzeltilme davasını ana veye baba, ana veya babanın yasal mirasçıları açabilirken çocuğun ve çocuk ölmüşse çocuğun çocuklarının açması mümkündür.

Soybağının Düzeltilmesi ve Babalık Davası

Aralarında soybağı bulunan koca ile çocuk arasında biyolojik babalık bulunmaması durumunda soybağının düzeltilmesi davası açmak suretiyle soybağının düzeltilmesi talebinde bulunulacağını belirtmiştik. Peki çocuğun biyolojik babasıyla soybağının kurulması için ne yapılmalıdır? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki aynı anda iki soybağı kurulamayacağından bir soybağının kurulması için diğer soybağının devam etmemesi gerekmektedir. Soybağının düzeltilmesi davası, bu soybağının kesilmesine yönelik olmakta ve bu soybağının kesilmesiyle çocuk ile biyolojik baba arasında soybağı kurulması mümkün olmaktadır. Peki bunun için ne yapmak gerekmektedir? Babalık davasının gündeme geldiği yer burasıdır. Babalık davası sonucu varılacak hakim hükmüyle soybağı kurulmasını inceleyelim. Soybağının kuruluş yolları ana ile evlenme, tanıma ve hakim hükmüyle soybağı kurulabilmekte idi. Ana ile evlilik ve babanın çocuğu tanımasıyla soybağı kurulmasında davalık bir durum söz konusu olmazken hakim hükmüyle soybağı kurulması için babalık davası açılması gerekmektedir. Ana ile evlilik ve tanıma, babanın iradesiyle çocuk ile arasında soybağının kurulması olarak ifade edilebilir. Peki babalık davası nedir? Babalık davasında süreç nasıl işler? Babalık davasını kimler açabilir? Babalık davası baba ile çocuk arasında hakim hükmü ile soybağı kurulmasına yönelik olan davadır. Babalık davası sonucunda hakimin baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına hükmetmiş olması halinde soybağı kurulmuş olur.

Babalık davası hakkında detaylı bilgi için Babalık Davası ve Şartları makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı

Soybağının düzeltilmesi davası hakkında bir bilgilendirmede bulunduk. Peki soybağının düzeltilmesi davasında zamanaşımı süresi var mıdır? Soybağının düzeltilmesi davası herhangi bir süreye tabi midir? Hangi süreler içerisinde soybağının düzeltilmesi davası açılmalıdır? Soybağının düzeltilmesi davalarını, nüfus kaydının düzeltilmesi işlemleri içerisinde incelemek mümkündür. Soybağının düzeltilmesi, kamu düzenine ilişkin bir işlem olduğundan dolayı bir zamanaşımı süresine tabi bulunmamaktadır. Ancak bu hususta hakkaniyete ve hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olmamasına dikkat edilmelidir. Önemle vurgulanmalıdır ki; zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalarda, her türlü kanıta başvurulabilir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Görevli Mahkeme

Soybağının düzeltilmesi davaları hakkında, soybağının düzeltilmesi davalarının nerede açılacağı da diğer bir merak edilen hususu oluşturmaktadır. Soybağının düzeltilmesi davasının görülmesinde görevli mahkeme Aile Mahkemeleri iken soybağının düzeltilmesi davalarında yetkili mahkeme ise taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

 

Soybağının Kurulması Ve Şartları

Soybağının Kurulması Ve Şartları kanunda açıkça belirlenmiştir.Soybağının Kurulması Ve Şartlarını incelemeden evvel Soybağı Nedir? sorusunu cevaplamakta fayda var.

Soybağı nedir ?

Babalık davası, çocuğun babasıyla arasında soybağı kurulmasına ilişkin olmaktadır. Peki babalık davasında çocukla baba arasında soybağı nasıl kurulur? Soybağı çocuk ile ebeveyn arasında kurulan bir bağ olup sonuçları itibariyle ebeveyne çocuğa bakım yükümlülüğü yükleyip, miras ve nafaka konularında çocuğun hak sahibi olmasını sağlar. Soybağı bu ve soybağının kurulması hususu bu sebeple önem arz etmektedir.

Soybağının Kurulması

Soybağını ve soybağının ne olduğunu açıkladık. Şimdi ise soybağının nasıl kurulacağına değinelim. Anne ile çocuk arasında soybağının kurulması doğumla olduğundan bu durumun çekişmeli bir husus olmadığını söyleyebiliriz. Peki çocuk ile baba arasında soybağı nasıl kurulmaktadır. yazımızda açıklayacağımız babalık davası, baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına ilişkindir. Çocuk ile baba arasında ise soybağı kurulması üç farklı şekilde olmaktadır. Bunlar ise:

 • Ana ile evlilik
 • Tanıma
 • Hâkim hükmüdür . (Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur.)

Soybağı (Babalık) Davası ve Şartları

Babalık davası sonucu varılacak hakim hükmüyle soybağı kurulmasını inceleyelim. Soybağının kuruluş yollarını yukarıda açıkladık. Ana ile evlenme, tanıma ve hakim hükmüyle soybağı kurulabilmekte idi. Ana ile evlilik ve babanın çocuğu tanımasıyla soybağı kurulmasında davalık bir durum söz konusu olmazken hakim hükmüyle soybağı kurulması için babalık davası açılması gerekmektedir. Ana ile evlilik ve tanıma, babanın iradesiyle çocuk ile arasında soybağının kurulması olarak ifade edilebilir. Peki babalık davası nedir? Babalık davasında süreç nasıl işler? Babalık davasını kimler açabilir? Babalık davası baba ile çocuk arasında hakim hükmü ile soybağı kurulmasına yönelik olan davadır. Babalık davası sonucunda hakimin baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına hükmetmiş olması halinde soybağı kurulmuş olur.

Babalık davası hakkında detaylı bilgi için Babalık Davası ve Şartları makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Çocuğun biyolojik babasıyla arasında soybağı kurulması, babayı hukuki olarak birtakım yükümlülükler altına sokar. Bu sebeple yukarıda değindiğimiz babalık davası yoluyla ana ve çocuk, soybağının tespiti talebiyle mahkemeye başvurabilirler. Soybağının tespiti hususunda dikkat edilmesi gereken noktalar davalı erkeğin ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olup olmadığı ve çocuğun bu ilişki sonucunda dünyaya gelip gelmediğidir. Medeni Kanunumuz bunun ispatı için bir babalık karinesi öngörmüştür:

“Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.”

Ancak bu karinenin de davalı tarafından çürütülmesi mümkündür:

“Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.”

Babalık davasında ispata ilişkin olarak belirteceğimiz diğer bir husus ise teknolojinin gelişmesiyle çocuğun babası kesine yakın bir ihtimalle saptanabilmektedir. Soybağına ilişkin davalarda taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere (örneğin DNA testine) rıza göstermekle yükümlü kılınmışlardır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına gelince kişisel durumlardaki değişikliklerin nüfus kaydında belirtilmesi ve doğru olmayan kayıtların düzeltilmesi, “nüfus kayıtlarının düzeltilmesi’’ davalarının konusunu oluşturur. “Kayıt düzeltilmesi”, aile kütüğüne düşürülmüş nüfus kaydının bir kısmının “düzeltilmesi” veya “değiştirilmesi” dir.

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddî hata söz konusu değil ise aile kütüğünün herhangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik ancak mahkeme kararı ile yapılabilecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesinde “kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez.” ibaresi yer aldığından, herhangi bir sınırlama olmaksızın nüfus kütüğünde mevcut her kaydın düzeltilmesinin istenebileceği kuşkusuzdur.

Soybağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi konularında detaylı bilgi için Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Reddi Davası

Soybağının reddi davası hakkında bilinmesi gerekenleri genel olarak ele alalım soybağının reddi davası ne zaman açılır? soybağının reddi davasını kimler açabilir? soybağınının reddi davası kime karşı açılır? Dava nerede açılır? Soybağının reddi davasında zamanaşımı süresi mevcut mudur? Soybağının reddi davasında ispat yükü, Soybağının reddinin sonuçları nelerdir?
Soybağının reddi davası baba ile çocuk arasında mevcut olan soy ilişkisini ortadan kaldırmaya yönelik yenilik doğurucu bir davadır. Çocuk ile baba arasında gerçek anlamda soybağı yoksa aradaki bu ilişki soybağının reddi davası açılması ile ortadan kaldırılır.

Soybağının reddi hakkında detaylı bilgi için Soybağının Reddi Davası ve Manevi Tazminat konulu makalemizi inceleyebilirsiniz

Soybağının Düzeltilmesi Davası

“Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.” TMK uyarınca babalık karinesi bu şekildedir. Ancak bu şekilde kendisine soybağı ile bağlanan çocuğun kendisinden olmadığını iddia eden baba, soybağının reddi davası açabilmektedir. Evlilik birlikteliği içinde doğan çocuğun biyolojik babasının üçüncü bir kişi çıkması dolayısıyla soybağının reddi halinde de mutlak ve özel boşanma sebeplerinden zina gerçekleştiğinden dolayı bu sebebe dayanarak boşanma hakkı doğar.

Soybağının düzeltilmesi hakkında detaylı bilgi için Soybağının Düzeltilmesi Davası makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Reddi Davası Ve Şartları

Soybağının Reddi Davası Ve Şartları konulu makalemizin ayrıntılarına değinmeden önce Soybağı nedir? ve Soybağı Nasıl Kurulur? sorularını cevaplamakta fayda var.

Soybağı Nedir?

Babalık davası, çocuğun babasıyla arasında soybağı kurulmasına ilişkin olmaktadır. Peki babalık davasında çocukla baba arasında soybağı nasıl kurulur? Soybağı çocuk ile ebeveyn arasında kurulan bir bağ olup sonuçları itibariyle ebeveyne çocuğa bakım yükümlülüğü yükleyip, miras ve nafaka konularında çocuğun hak sahibi olmasını sağlar. Soybağı bu ve soybağının kurulması hususu bu sebeple önem arz etmektedir.

Soybağı Nasıl Kurulur?

Soybağını ve soybağının ne olduğunu açıkladık. Şimdi ise soybağının nasıl kurulacağına değinelim. Anne ile çocuk arasında soybağının kurulması doğumla olduğundan bu durumun çekişmeli bir husus olmadığını söyleyebiliriz. Peki çocuk ile baba arasında soybağı nasıl kurulmaktadır. yazımızda açıklayacağımız babalık davası, baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına ilişkindir. Çocuk ile baba arasında ise soybağı kurulması üç farklı şekilde olmaktadır. Bunlar ise:

 • Ana ile evlilik
 • Tanıma
 • Hâkim hükmüdür

Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur.

Soybağının nasıl kurulduğu hakkında bilgi almak için Soybağı Nasıl Kurulur? makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Babalık Karinesi Nedir?

“Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.”

Kanunumuz, babalık karinesi olarak adlandırdığımız bu ifadeyle evlilik birliği içerisinde yahut evlilik sona erdikten sonra 300 gün içerisinde doğan çocuğun babasının koca olacağını karara bağlamıştır. Bu hüküm babalık karinesidir. Bu hükümden sonra soybağının reddi davası yoluyla koca, çocuğun kocadan olmadığı ispat edilerek soybağı reddedilebilir. Babalık karinesi çürütülmüş olur.

Soybağının Reddi Nedir?

Soybağının reddi davası hakkında bilinmesi gerekenleri genel olarak ele alalım soybağının reddi davası ne zaman açılır? soybağının reddi davasını kimler açabilir? soybağınının reddi davası kime karşı açılır? Dava nerede açılır? Soybağının reddi davasında zamanaşımı süresi mevcut mudur? Soybağının reddi davasında ispat yükü, Soybağının reddinin sonuçları nelerdir?
Soybağının reddi davası baba ile çocuk arasında mevcut olan soy ilişkisini ortadan kaldırmaya yönelik yenilik doğurucu bir davadır. Çocuk ile baba arasında gerçek anlamda soybağı yoksa aradaki bu ilişki soybağının reddi davası açılması ile ortadan kaldırılır.

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının reddi davasını kimlerin açabileceği hususuna gelince esas olarak soybağının reddi davasının koca tarafından açılabileceğini söyleyebilmekle beraber çocuk da soybağının reddi davası açabilmektedir.

Soybağının Reddi Davası Kime Karşı Açılır?

Soybağının reddi davasının kimler tarafından açılabileceğini belirttik. Peki soybağının reddi davası kime karşı açılmaktadır?

Soybağının reddi davası:

 • Kocanın açması halinde ana ve çocuğa karşı açılır.
 • Çocuğun açması halinde ise ana ve kocaya karşı açılır.

Soybağının Reddi Davasında İspat

Soybağının reddi davasını, bu davayı kimlerin, kimlere karşı açabileceğini açıkladık. Şimdi ise soybağının reddi davasında ispat yükünün kimin üzerinde olduğunu açıklayalım.

Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır.

Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez. Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.

Soybağının Reddi Davası Manevi Tazminat

Soybağının reddi davası ve manevi tazminat arasındaki ilişkiye gelecek olursak manevi tazminatın hangi durumlarda talep edilebileceğini açıklamak gerekmektedir. Manevi tazminat, kişinin manevi dünyasında acı, elem ve ızdıraba sebep olması durumunda uğranılan bu manevi zararın tazminine yönelik bir davadır. Soybağının reddi talebinde bulunan koca, çocuğun üçüncü bir kişiden meydana geldiğini düşünmektedir ve bunun ispatlanması suretiyle soybağının reddi mutlak ve özel boşanma sebeplerinden olan zinayı ispatlamak demek olup davacı koca, aynı zamanda zina sebebiyle boşanma davası açabilecektir.

Boşanma sonrası istenecek manevi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf, boşanma sonucunda, kişilik hakkının saldırıya uğramış olmasıyla uğramış olduğu zarar dolayısıyla manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilecektir.

İlgili kanun hükmünden anlaşıldığı üzere zina davasında manevi tazminat talep edebilmenin şartları şu şekilde açıklanabilir:

 • Talep eden tarafın boşanmaya sebep olan olaylar dolayısıyla kişilik hakları saldırıya uğramış olmalıdır.
 • Talep edilen taraf kusurlu olmalıdır.

Eşinin zina etmesi, taraflarda manevi zararlar meydana getirebileceğinden ve zina eden eş kusurlu olduğundan zina davasında manevi tazminat talep etmek mümkündür.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir? makalemizi inceleyebilirsiniz.

Soybağının Reddi Davasında DNA Testi

Soybağının reddi hususunda ispata ilişkin olarak belirteceğimiz diğer bir husus ise teknolojinin gelişmesiyle çocuğun babası kesine yakın bir ihtimalle saptanabilmektedir. Soybağına ilişkin davalarda taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere (örneğin DNA testine) rıza göstermekle yükümlü kılınmışlardır. DNA testiyle soybağına ilişkin kesin sonuçlara varılabildiğinden dolayı soybağı hususunda başvurulan güvenilir bir ispat yöntemidir.

Soybağının Reddi ve Babalık Davası

Soybağının reddi davası açıkladığımız üzere evlilik içerisinde doğduğu sebebiyle babalık karinesi yoluyla koca ile arasında soybağı kurulmuş çocuk ile kocanın arasındaki soybağının reddine yönelik bir davadır. Peki soybağının reddi davası sonuçlandıktan sonra çocuk ile biyolojik babası arasında soybağı kurulması nasıl olacaktır. Bu durumda ise babalık davası açılması ve çocuğun, biyolojik babasıyla hakim hükmüyle soybağı kurulmasının talep edilmesi söz konusu olacaktır.

Babalık davası hakkında detaylı bilgi için Babalık Davası ve Şartları makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Babalık Davası ve Şartları

Babalık Davası ve Şartları kanunda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.öncelikle Babalık Davası nedir ile ilgili açıklamada bulunmak gerekir

Babalık Davası Nedir?

Soybağına ilişkin olarak babalık davası ve babalık davasıyla soybağının kurulmasını inceleyelim. Çocuğun baba ile soybağının kurulmasının ana ile evlilik, tanıma yahut hakim hükmü ile kurulacağını belirttik. Ana ile evlilik ve tanıma, babanın iradesiyle çocuk ile arasında soybağının kurulması olarak ifade edilebilir. Peki babalık davası nedir? Babalık davasında süreç nasıl işler? Babalık davasını kimler açabilir? Babalık davası baba ile çocuk arasında hakim hükmü ile soybağı kurulmasına yönelik olan davadır. Babalık davası sonucunda hakimin baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına hükmetmiş olması halinde soybağı kurulmuş olur.

Soybağının nasıl kurulduğu hakkında bilgi almak için Soybağı Nasıl Kurulur? makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Soybağını ve babalık davasını inceledik. Peki babalık davası açma hakkına kimler sahiptir. Kimler babalık davası açabilmektedir?

Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Babalık Davası ve Nafaka

Babalık davasının açılması ve çocuk ile baba arasında soybağına hükmedilmesi halinde babanın çocuğa karşı bazı sorumluluklarının tesis edileceğini belirtmiştik. Baba ile çocuk arasında babalık davası sonucu soybağı kurulmasıyla nafaka hususunda da babanın yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Babalık davası açılırken, davacı taraf nafaka talebinde bulunabilmekte ve bunun karara bağlanmasını talep edebilmektedir. Babalığa hükmeden mahkeme, şayet davacının nafaka talebi mevcut ise bunu da karara bağlamakla yükümlüdür. Ancak burada nafaka tabirinden anlaşılması gereken nafaka çeşidi iştirak nafakasıdır. Çünkü babalık davası çocuğa ilişkin bir dava olduğundan bu dava ile talep edilecek nafaka türü de çocuğa ilişkin olan iştirak nafakasıdır. Anlaşıldığı üzere anne kendisi adına yoksulluk nafakası talep edemeyecektir. Çünkü yoksulluk nafakası boşanma davasının eki niteliğinde olup babalık davasında konu edilemez. Ayrıca boşanmaya bağlı olan maddi ve manevi tazminat talepleri de babalık davasına konu edilememektedir. Bu hususlara ilişkin hukuki süreç başlatılması ancak açılacak ayrı bir dava ile mümkün olabilmektedir.

Babalık Davası ve Tazminat

Babalık davasında nafakanın yanında merak edilen bir diğer husus da babalık davasında tazminattır. Babalık davasında manevi tazminata talep edebilmek mümkündür. Manevi tazminat ise kişinin manevi olarak zarara uğraması sonucu talep edilen tazminat türüdür. Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu bir karara göre babalık davasında manevi tazminat talebinde bulunabilmek için evlenme vaadi şartı aranmıştır. Baba, evlenme vaadi ile anneyle birlikte olmuş ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya gelmiş ise annenin manevi açıdan zarar gördüğü ve manevi tazminat hakkının olduğu kabul edilmiştir.

Babalık Davasında İspat

Babalık davasında babalığın hakim hükmü ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Baba olduğu iddia edilen kişinin babalığının ispatı için iki hususu araştırmak gerekmektedir. Babalık davasında ispat bu hususlara ilişkindir. Bu hususlar

Davalı erkeğin ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olup olmadığı ve

Çocuğun bu ilişki sonucunda dünyaya gelip gelmediğidir.

Babalık davasında ispat yükü davacının üzerindedir. Davacının, çocuğun iddia olunan kimseden olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Bu durumun ispatının zor olması nedeniyle davacının ispat yükünü kolaylaştırmak için kanun koyucu babalık karinesi belirlemiştir. TMK 302:

“Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.”

Davacı babalık davasında, babalık iddiasını babalık karinesine dayandırarak ispat edebilir. Davacı yukarıdaki maddenin ilk fıkrasında belirtilen 121 günlük özel devrede ananın davalı ile cinsel ilişkide bulunduğunu her türlü delille ispat edebilecektir. Örneğin karşılıklı gönderilen mektuplar (baba ile ana arasında) ya da suçüstü tanıkları gibi deliller kullanılabilir. Davalının ikrarı da delil olarak kullanılabilir. Bu karineden sonra ispat yükü davalı olan kişiye geçer. TMK 302/3:

“Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.”

Babalık davasında ispata ilişkin olarak belirteceğimiz diğer bir husus ise teknolojinin gelişmesiyle çocuğun babası kesine yakın bir ihtimalle saptanabilmektedir. Soybağına ilişkin davalarda taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere (örneğin DNA testine) rıza göstermekle yükümlü kılınmışlardır.

Davalının İspat Yolları

MK 302’de getirilen karine aksi ispat edilirse çürütülebilir. Davalı yani baba olduğu iddia edilen kişi burada

 • Çocuğun babası olmasının imkansızlığını ya da bir
 • Üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisinden daha  fazla olduğunu

ispat etmek suretiyle babalık karinesini çürütebilir.

Davalı, kendisinin çocuğu olmasının imkansızlığını, örneğin kısır olduğunu yahut bir başkasının baba olma olasılığının daha fazla olduğu gibi babalığı hakkında büyük ve ciddi şüpheler uyandıracak hallerin bulunduğunu ispat ettiği takdirde babalık karinesi çürütülmüş olur. Bu durum her türlü kanıtla ispat edilebilir.

Babalık Davası Sonuçları

Babalık davası sonunda çocuğun babası hukuken belli olur. Bu durumda evlilik dışında doğmuş olan çocuk ile davalı biyolojik baba arasında hakim hükmü soybağı ilişkisi kurulmuş olur

Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun velayeti ve bakımı kural olarak anaya aittir. Ancak çocuğa fiilen bakmakta olan ana, babalık davası neticesinde çocuk ile baba arasında soybağı kurulduğunda, babanın çocuğa bakım yükümlülüğü olacağından çocuk için babadan nafaka isteminde bulunabilir. Ayrıca hakim davalı erkeğin baba olma ihtimalini kuvvetli bulursa dava neticelenmeden önce de çocuğun ihtiyaçları için bir miktar nafakaya hükmedebilir. Ananın bir de dava neticesinde mali hakları bulunmaktadır:

Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

 • Doğum giderleri,
 • Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.
 • Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Babalık Davasında Zamanaşımı Süresi

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Babalık Davası Nerede Açılır?

Babalık davalarında, görevli mahkeme Aile Mahkemeleri iken Aile Mahkemelerinin olmadığı adli birimlerde Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Babalık Davasında yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Buna göre babalık davası, davalı babanın yerleşim yeri mahkemesinde görülecektir.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor