Soybağının Kurulması Ve Şartları

Soybağının Kurulması Ve Şartları kanunda açıkça belirlenmiştir.Soybağının Kurulması Ve Şartlarını incelemeden evvel Soybağı Nedir? sorusunu cevaplamakta fayda var.

Soybağı nedir ?

Babalık davası, çocuğun babasıyla arasında soybağı kurulmasına ilişkin olmaktadır. Peki babalık davasında çocukla baba arasında soybağı nasıl kurulur? Soybağı çocuk ile ebeveyn arasında kurulan bir bağ olup sonuçları itibariyle ebeveyne çocuğa bakım yükümlülüğü yükleyip, miras ve nafaka konularında çocuğun hak sahibi olmasını sağlar. Soybağı bu ve soybağının kurulması hususu bu sebeple önem arz etmektedir.

Soybağının Kurulması

Soybağını ve soybağının ne olduğunu açıkladık. Şimdi ise soybağının nasıl kurulacağına değinelim. Anne ile çocuk arasında soybağının kurulması doğumla olduğundan bu durumun çekişmeli bir husus olmadığını söyleyebiliriz. Peki çocuk ile baba arasında soybağı nasıl kurulmaktadır. yazımızda açıklayacağımız babalık davası, baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına ilişkindir. Çocuk ile baba arasında ise soybağı kurulması üç farklı şekilde olmaktadır. Bunlar ise:

  • Ana ile evlilik
  • Tanıma
  • Hâkim hükmüdür . (Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur.)

Soybağı (Babalık) Davası ve Şartları

Babalık davası sonucu varılacak hakim hükmüyle soybağı kurulmasını inceleyelim. Soybağının kuruluş yollarını yukarıda açıkladık. Ana ile evlenme, tanıma ve hakim hükmüyle soybağı kurulabilmekte idi. Ana ile evlilik ve babanın çocuğu tanımasıyla soybağı kurulmasında davalık bir durum söz konusu olmazken hakim hükmüyle soybağı kurulması için babalık davası açılması gerekmektedir. Ana ile evlilik ve tanıma, babanın iradesiyle çocuk ile arasında soybağının kurulması olarak ifade edilebilir. Peki babalık davası nedir? Babalık davasında süreç nasıl işler? Babalık davasını kimler açabilir? Babalık davası baba ile çocuk arasında hakim hükmü ile soybağı kurulmasına yönelik olan davadır. Babalık davası sonucunda hakimin baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına hükmetmiş olması halinde soybağı kurulmuş olur.

Babalık davası hakkında detaylı bilgi için Babalık Davası ve Şartları makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Çocuğun biyolojik babasıyla arasında soybağı kurulması, babayı hukuki olarak birtakım yükümlülükler altına sokar. Bu sebeple yukarıda değindiğimiz babalık davası yoluyla ana ve çocuk, soybağının tespiti talebiyle mahkemeye başvurabilirler. Soybağının tespiti hususunda dikkat edilmesi gereken noktalar davalı erkeğin ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olup olmadığı ve çocuğun bu ilişki sonucunda dünyaya gelip gelmediğidir. Medeni Kanunumuz bunun ispatı için bir babalık karinesi öngörmüştür:

“Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.”

Ancak bu karinenin de davalı tarafından çürütülmesi mümkündür:

“Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.”

Babalık davasında ispata ilişkin olarak belirteceğimiz diğer bir husus ise teknolojinin gelişmesiyle çocuğun babası kesine yakın bir ihtimalle saptanabilmektedir. Soybağına ilişkin davalarda taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere (örneğin DNA testine) rıza göstermekle yükümlü kılınmışlardır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına gelince kişisel durumlardaki değişikliklerin nüfus kaydında belirtilmesi ve doğru olmayan kayıtların düzeltilmesi, “nüfus kayıtlarının düzeltilmesi’’ davalarının konusunu oluşturur. “Kayıt düzeltilmesi”, aile kütüğüne düşürülmüş nüfus kaydının bir kısmının “düzeltilmesi” veya “değiştirilmesi” dir.

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddî hata söz konusu değil ise aile kütüğünün herhangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik ancak mahkeme kararı ile yapılabilecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesinde “kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez.” ibaresi yer aldığından, herhangi bir sınırlama olmaksızın nüfus kütüğünde mevcut her kaydın düzeltilmesinin istenebileceği kuşkusuzdur.

Soybağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi konularında detaylı bilgi için Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Reddi Davası

Soybağının reddi davası hakkında bilinmesi gerekenleri genel olarak ele alalım soybağının reddi davası ne zaman açılır? soybağının reddi davasını kimler açabilir? soybağınının reddi davası kime karşı açılır? Dava nerede açılır? Soybağının reddi davasında zamanaşımı süresi mevcut mudur? Soybağının reddi davasında ispat yükü, Soybağının reddinin sonuçları nelerdir?
Soybağının reddi davası baba ile çocuk arasında mevcut olan soy ilişkisini ortadan kaldırmaya yönelik yenilik doğurucu bir davadır. Çocuk ile baba arasında gerçek anlamda soybağı yoksa aradaki bu ilişki soybağının reddi davası açılması ile ortadan kaldırılır.

Soybağının reddi hakkında detaylı bilgi için Soybağının Reddi Davası ve Manevi Tazminat konulu makalemizi inceleyebilirsiniz

Soybağının Düzeltilmesi Davası

“Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.” TMK uyarınca babalık karinesi bu şekildedir. Ancak bu şekilde kendisine soybağı ile bağlanan çocuğun kendisinden olmadığını iddia eden baba, soybağının reddi davası açabilmektedir. Evlilik birlikteliği içinde doğan çocuğun biyolojik babasının üçüncü bir kişi çıkması dolayısıyla soybağının reddi halinde de mutlak ve özel boşanma sebeplerinden zina gerçekleştiğinden dolayı bu sebebe dayanarak boşanma hakkı doğar.

Soybağının düzeltilmesi hakkında detaylı bilgi için Soybağının Düzeltilmesi Davası makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor