Taşınmaz Üzerindeki Sınırlayıcı Haklar

Taşınmaz üzerindeki hakların sınırlanması, sınırlı ayni hakların kurulması yoluyla gerçekleşir. Taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulması, taşınmazın sahibinin yetkilerinden bir kısmını sınırlarken, bir başka kişiye de aynı taşınmaz üzerinde birtakım haklar verilmesi demektir.

Taşınmazın sahibi başka birine sınırlayıcı hak tanıdığında, o taşınmazı üçüncü bir kişiye satsa da hak sahibinin durumu değişmez.

 

Taşınmaz Üzerindeki Sınırlayıcı Hakların Çeşitleri

Bu sınırlı ayni haklar kanunda tek tek sayılmıştır, yani taşınmazın sahibi her ne kadar tüm yetkilere sahip olsa da taşınmazı sadece belirli şekillerde sınırlayabilir.  Bunlar aşağıda sayılmıştır:

 1. Yararlanma Hakları(İrtifak Hakları)
 2. Rehin Hakları(Teminat Hakları)
 3. Taşınmaz Yükü

 

 

 • Yararlanma (İrtifak) Hakları

 

Yararlanma, diğer adıyla irtifak hakları, kişiye taşınmazdan yararlanma yetkisini verir. Bu hak kapsamında yalnızca taşınmazdan ve taşınmazdan elde edilebilecek menfaatlerden yararlanılabilir.

 

İrtifak Haklarının Çeşitleri

İrtifak hakları aşağıda sayılmıştır:

 1. İntifa Hakkı
 2. Oturma Hakkı
 3. Üst(İnşaat) Hakkı
 4. Kaynak Hakkı
 5. Diğer İrtifaklar

 

 

 • İntifa Hakkı: İntifa hakkı, hak sahibine maldan ve maldan elde edilecek ürünlerden yararlanma hakkı verirken, malın mülkiyeti malikte kalır. ( Detaylı bilgi almak için intifa hakkı isimli makalemize bakabilirsiniz.)

 • Oturma Hakkı: Oturma hakkı, belirli bir kişiye bir binadan veya daireden konut olarak yararlanma, orada oturma yetkisi veren bir haktır.

 • Üst (İnşaat) Hakkı: Üst hakkı bir kişiye başkasına ait arazinin üstünde veya altında bulunan bir yapının(inşaatın) maliki olma yetkisi veren bir haktır. Söz konusu yapı sadece taşınmaz olabilir.

 • Kaynak Hakkı: Kaynak hakkı, hak sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak yetkisini sağlar.

 • Diğer İrtifaklar: Bir taşınmaz üzerinde bir kişi veya topluluk lehine kurulan ve hak sahibine taşınmazdan sınırlı yararlanma yetkisi veren haklardır. Örneğin:Atış eğitimi, spor alanı, geçit olarak kullanma yetkisi(Geçit irtifakı)

 

 

 

 • Rehin Hakları(Teminat Hakları)

 

Taşınmaz rehni sahibine bir taşınmazın değerinden alacağını elde etme yetkisi verir. Hak sahibi şartların gerçekleşmesi ile rehin konusu taşınmazı icra organlarınca paraya çevirterek alacağını öncelikli olarak elde edebilir.

 

      Rehin Haklarının Çeşitleri

Taşınmaz rehninin çeşitleri aşağıda sayılmıştır:

 1. İpotek
 2. İrat Senedi
 3. İpotekli Borç Senedi

 

 

 • İpotek: İpotek şu anda mevcut veya henüz doğmamış olmakla beraber, ileride doğması kesin ya da olası olan bir kişisel alacağı teminat altına almak için kurulur.(Ayrıntılı bilgi almak için İpoteğin Kaldırılması Davası isimli makalemize bakabilirsiniz.)

 • İrat Senedi: Taşınmaz değerini tedavül ettirmek için irat senedi denilen senet düzenlenir. İrat senedi, taşınmazın alacak için rehin altına alındığını gösterir. Taşınmazın ve borçlunun bireysel sorumluluklarını da kapsar.

 • İpotekli Borç Senedi: Vadesi belirlenmiş kişisel alacağın güvence altına alınması amacıyla taşınmazın rehnedilmesidir.Rehnedilen taşınmazı değeri senette gösterilir.

 

 

 

 • Taşınmaz Yükü

 

Taşınmaz yükü, bir taşınmaz malikinin malı dolayısıyla o taşınmaz karşılık olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye mecbur olmasıdır.

Taşınmaz yükü tapu siciline tescil ile kurulur.

Hak sahibi olarak bir başka taşınmazın maliki de gösterilebilir.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.