Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır, Şartları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır, Şartları Nelerdir? konusunu tanımlarla ve ayrıntılı bilgi vererek değerlendirelim.Öncelikle Çekişmeli Boşanma nedir konusunu aktaralım.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Boşanma davası söz konusu olduğunda anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarından söz edebilmekteyiz. Taraflar, boşanmanın her türlü sonucu konusunda anlaşarak boşanmaya karar verip velayet, nafaka, tazminat konularında aralarında bir anlaşmazlık ve çekişme bulunmamakta, taraflar arasında bir kusur yarışması söz konusu olmamakta ise anlaşmalı boşanma davası söz konusudur. Bu hususlarda bir anlaşma mevcut değil ise çekişmeli boşanma söz konusu olur.

Çekişmeli boşanmada ise, maddi ve manevi tazminat, velayet, nafaka, tarafların kusuru gibi problemler ortaya çıkmakta, bunların sonucunda bu meselelerin karara bağlanması gerekli olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur?

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak sınıflandırabiliriz.

Evlilik Birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedir. Eşler arasında şiddetli geçimsizlik, karakter zıtlığı, uyuşamama gibi sebepler evlilik birliğini sarsıp kişileri ortak hayat sürdüremeyecek konuma getirmekte ve bunlara dayanarak eşler boşanma talep edebilmektedir. Bu sebeplere genel boşanma sebepleri diyebiliriz.

Bu hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Özel boşanma sebepleri ise kanunda şu şekilde sayılmıştır:

  • Zina: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış: Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse boşanma davası açabilir.
  • Terk: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.
  • Akıl hastalığı:Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında genel boşanma sebebi söz konusuysa taraflardan biri diğerinin kusurunu ispat etmelidir. Çünkü boşanma davasını özel bir sebebe dayanarak açmamaktadır. Ancak özel bir sebebe dayanarak açması halinde kanunda bu sebepler özel olarak boşanma sebebi olarak sayıldığından sadece bu sebeplerin varlığının ispatlanması yeterli olmakta olup karşı tarafın kusurunun ispatlanması gerekmemektedir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerin mevcut olduğu halde anlaşmalı boşanma için gerekli şartlar da sağlanamamışsa boşanmak isteyen taraf bu sebeplere istinaden çekişmeli boşanma yoluna gidecektir.

Boşanma hakkında detaylı bilgi için Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davalarında İspat

Boşanma davasının açılmasından daha önemli olan husus davanın nasıl yürütüleceğidir. Bu noktada da profesyonel hukuki destek almanın önemi devreye girmektedir. Bahsettiğimiz üzere boşanma davası belirli sebeplere dayanarak açılmakta olup bu sebepleri ispat yükümlülüğü iddia eden kişiye ait olmaktadır. İspat edilemediği takdirde dava reddolunacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi

Yukarıda boşanmanın özel ve genel sebepleri sayılmış olup Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma davası bu sebeplere istinaden açılmalıdır. Eşlerin herhangi bir sebep olmaksızın açacakları boşanma davası hakim kanaati oluşturmayacak bu da çekişmeli boşanma davasının reddi ile sonuçlanacaktır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Tek taraflı boşanma, davayı açmak isteyen bireyin, yetkili mahkemeye bir çekişmeli boşanma dilekçesi ile başvuru yapmasıyla mümkün olmaktadır. Tek taraflı boşanma davası istenilen yerde açılamadığından yetkili ve görevli mahkemenin doğru belirlenmiş olması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın ne kadar süreceği ve kaç celsede sonuçlanacağı taraflar arasındaki çekişmeli hususlara bu hususlar karara bağlanırkenki sürecin nasıl işleyeceğine ve davanın görüleceği mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Kararın Temyiz Edilmesi Mümkün Müdür?

Temyiz talebi, mahkemede sonuçlanan kararın haksız olduğu iddiasıyla, daha yüksek yargı mercilerince incelenmesinin istenmesidir. Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaların temyizini talep edebilir. Diğer hukukî davalar gibi boşanma davaları da temyiz edilebilmektedir. Türk Hukukunda temyiz makamı Yargıtay’dır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Açıklamış olduğumuz gibi boşanmak isteyen tarafın yetkili ve görevli mahkemeye dilekçeyle başvurmak suretiyle dava açılmaktadır. Her ne kadar kural olarak avukat tutmak zorunlu değilse de süreç çekişmeli bir süreç olduğundan ilerleyen aşamalarda karşılaşılacak problemleri hak kaybına uğramadan çözmek adına avukat yardımı almak yararınıza olacaktır. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti için Farah Hukuk avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Velayet Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanmada, şayet çocuk varsa, onun velayeti çekişme oluşturan hususlardan biridir. Tarafların ikisi de velayetin kendisine verilmesini isteyebilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda çocuğun velayeti, taraflarca karara bağlanmakta iken çekişmeli boşanmalarda velayet konusunda problemler çıkmakta velayetin kime bırakılacağını belirlemekte mahkeme rol oynamaktadır.

Peki hakim neyi göz önünde bulundurarak son kararı verir? Önemli olan konu, çocuğun menfaatidir. Hakim çocuğun menfaatini düşünerek velayet konusunu karara bağlamaktadır.

Detaylı bilgi için Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Nafaka

Nafaka hususu da çekişmeli boşanma davalarında mahkemece karara bağlanan ve taraflar arasında çekişmeli olan bir konudur. Nafaka türleri genel hatlarıyla aşağıda açıklanmıştır.

Çekişmeli Boşanmada Tedbir Nafakası

Boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür.

Boşanma sürecinde yoksulluğa düşecek taraf, bu mağduriyetin engellenmesi dolayısıyla hakimden diğer tarafın tedbir nafakası ödemesini talep eder.

Çekişmeli Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır.

Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilmektedir.

Yoksulluk nafakası alacak taraf boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olmalıdır. Tekrar evlenmemeli veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışmamalıdır.

Ayrıca Yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Eşinden daha fazla kusura sahip olanlar yoksulluk nafakası alamaz.

Çekişmeli Boşanmada İştirak Nafakası  

Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir.İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür.

İştirak nafakası alacak taraf çocukların velayetine sahip olmalıdır. Halk arasında çocuk nafakası olarak da ifade edilen iştirak nafakasının, hakim tarafından çocuğun velayetine sahip olan kişiye ödenmesi takdir edilir.

Nafaka konusunda detaylı bilgi için Boşanmada Nafaka Hakkında Bilinmesi Gerekenler konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma durumunda malların nasıl paylaşılacağı taraflar arasında belirlenmiş mal rejimi usulünce yapılacaktır. Taraflar arasında başka bir mal rejimi uygulaması kararlaştırılmamış ise yasal olarak uygulanacak rejim edinilmiş mallara katılma rejimi olup bu rejim uyarınca mal paylaşımı yapılacaktır.

Taraflar, boşanmanın mali sonuçlarından olumsuz etkilenmemek adına mal kaçırma yoluna giderek mal paylaşımı konusunda haksızlığa yol açabilmektedirler. Bu hususta hakkınızı savunmak ve hak kaybına uğramamak için Farah Hukuk avukatlarından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Mahkemeye Katılım Zorunlu Mudur?

Çekişmeli boşanma davalarında eşlerin bizzat katılımı zorunlu değildir. Tarafların bizzat katılmaması durumu davaya bir engel oluşturmamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi Durum İncelemesi

Çekişmeli boşanma davalarında nafaka, velayet, şayet söz konusu ise tazminat hususları tarafların maddi durumları mahkemece incelenerek karara bağlanmaktadır. Bu hususların karara bağlanmasında tarafların sosyal ve ekonomik durumları önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Zamanaşımı Süresi

Özel sebeplerden zina söz konusu ise,

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış mevcut ise,

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme söz konusu ise,

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise eşlerin evliliklerinin son 6 ayında ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor