İhbar Tazminatı

İşçi bildirim şartına uymadan işi bırakıp giderse işverene; işveren bildirim şartına uymadan işçinin iş sözleşmesini sona erdirirse işçiye çalışma süresi dikkate alınarak ödenen tazminata ihbar tazminatı denmektedir.

 

İhbar Tazminatı Almaya Hakkı Olanlar


Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ihbar tazminatı alabilirler. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara ihbar tazminatı ödenmez. Çünkü ihbar tazminatı; iş sözleşmesinin sona ereceğinin işçiye bildirilmesidir. Süreli sözleşmelerde sona erme zamanı belli olduğu için sona erme sözleşme süresinde olmuş ise ihbar tazminatı alma hakkı oluşmayacaktır.

İşveren açısından ise işçi, işi haksız bir sebeple bildirim sürelerine uymadan bırakırsa işverene ihbar tazminatı ödeyecektir. Böylelikle işverenin de ihbar tazminatı almaya hakkı vardır.

 

İhbar Süreleri

İş sözleşmelerinin feshedilebilmesi için kanun belirli sürelere uyulmasını öngörmüştür. Bu sürelere uyulmaması ihbar tazminatı alma hakkına dayanak oluşturmaktadır. İş sözleşmeleri;

 • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra
 • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

feshedilmiş sayılır. Bildirim süreleri asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

İhbar tazminatını, haklı bir sebep olmadan ihbar süresi vermeden işçiyi işten çıkaran işveren işçiye öder. Haklı bir sebep olmadan ihbar süresi vermeyerek işten ayrılan işçi de işverene ihbar tazminatı öder.

 

İhbar Tazminatının Hesaplanması

İhbar tazminatının hesaplanışı işçinin işyerinde çalıştığı süre esasına göredir. Bu yüzden sürelere bağlı olarak birbirinden farklı ödemeler söz konusu olacaktır. İşverenin ve işçinin iş sözleşmesinin sonlandırılması için bildirim yapmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Bu bildirim sürelerine göre ihbar tazminatı miktarı belirlenecektir. İşçi veya işverene ödenecek ücretler;

 • İşi altı ay ve daha az sürmüş olan işçi için iki haftalık ücret
 • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört haftalık ücret
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için başlayarak altı haftalık ücret
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz haftalık ücret

şekillerinde ihbar tazminatı olarak ödenecektir.

 

İhbar Tazminatının Hesaplanmasında Dikkate Alınan Ödemeler

Çıplak ücret, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler ve ikramiye kıdem tazminatının hesaplanmasında göz önüne alınacak değerlerdir.

 

İhbar Tazminatı Talebi ve Ödenmesi

İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır. İhbar tazminatından sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmaz. İhbar tazminatı nakden ve peşin olarak ödenmelidir.

 

İhbar Tazminatı Hakkı Kazandırmayan Haller

İş sözleşmesi sona erdiğinde ihbar tazminatı almaya hak kazandırmayan haller mevcuttur. Bu haller:

 • Haklı fesih sebebinin varlığı halinde veyahut kanuni bildirim sürelerine uyularak iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde
 • Emeklilik hakkı elde edip emekli olarak iş sözleşmesini sonlandırılan işçiye
 • İşyerinden kendisi ayrılan işçiye
 • İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde işveren

ihbar tazminatı talep edemeyecektir. Çünkü sayılan bu haller iş sözleşmesinin sonlandırılması ve süre şartlarına uygunluk açısından ihbar tazminatı alma hakkı oluşturmamaktadır.

 

Deneme Süresi Konulmuş İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı

Kanuna göre yapılacak iş sözleşmesine deneme süresi konulabilmektedir. Konulacak deneme kaydı sonucunda deneme süresi 2 ayı geçememektedir, en fazla 2 aylık bir deneme süresi konulabilmektedir. Bu iki aylık sürenin içinde fesih veyahut 2 aylık sürenin bitmesinden sonra iş sözleşmesine devam etmeyip sonlandırma durumlarında ihbar tazminatı hakkı oluşmayacaktır.

 

İhbar Tazminatında Arabuluculuk

Arabulucuk; sistem olarak uyuşmazlıkların mahkeme önüne getirilmeden bir arabulucu sayesinde tarafların anlaşmasıdır. Yapılan son düzenlemelere göre iş davalarında mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Mahkemelerin yoğunluğu ve dava süreleri düşünüldüğünde daha hızlı ve az maliyetle sonuç alınacağı göz önüne alınarak arabuluculuk daha etkili bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İhbar Tazminatında Faiz

İhbar tazminatına faiz işletilmesi mümkündür. Yani tazminat olarak alınacak olan para alınamazsa faiz işletilebilecektir. Burada faizin hangi tarihten işleyeceği konusunu önümüze çıkmaktadır. İhbar tazminatına hükmedildikten sonra ödemeyi yapacak olan borçlu(işçi veya işveren) temerrüde düştükten sonra faiz işlemeye başlayacaktır. Sözleşmenin sonlanma tarihi değil ödememenin kesinleştiği tarih yani borçlunun temerrüde düştüğü tarih faiz için başlangıç kabul edilecektir.

 

İhbar Tazminatında Zamanaşımı
İhbar tazminatı için İş Kanunu kesin bir zamanaşımı belirlememiştir. Bu sebeple Borçlar Kanunu’nda belirtilen genel zamanaşımı olan 10 yıllık zamanaşımı kuralı ihbar tazminatı içinde geçerli olacaktır.

 

İhbar Tazminatı Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İhbar tazminatı davalarında görevli mahkemeler İş Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise işin yapıldığı yer mahkemesidir. Kısacası görevli ve yetkili  mahkeme işin yapıldığı yerdeki İş Mahkemesidir.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.