Kat Maliklerinin Mahkemeye Başvurabileceği Haller

Kanun bazı hallerde kat maliklerine haklarını korumak amacıyla mahkemeye başvurabilme imkanı sağlamıştır. Genel olarak aşağıdaki hallerde malikler mahkemeye başvurabilir:

 

 1. Ortak Giderlerin Ödenmemesi
 2. Kat Mülkiyetinin Zorunlu Devri
 3. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali
 4. Kat Maliklerinin Borç ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi

 

 

 • Ortak Giderlerin Ödenmemesi

 

Ortak giderlere katılma payının ödenmesini sağlayacak tebdirler olarak cebri icra, gecikme tazminatı, kiracıya başvurma, kanuni ipotek kurulması yollarına başvurulabilir. (Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için Kat Maliklerinin Hak ve Borçları adlı makalemize bakabilirsiniz.)

 

 

 • Kat Mülkiyetinin Zorunlu Devri

 

Borç ve yükümlülüklerine aykırı davranan kat maliklerine karşı uygulanabilecek bir yaptırımdır.

 

Zorunlu Devrin Şartları

 1. Kat maliklerinden birinin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekir.
 2. Bu durum diğer kat malikleri için çekilmez dereceye gelecek şekilde hak ihlali oluşturmalıdır.
 3. Davanın açılmasına kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluyla karar vermeleri gerekir. Böyle bir karar alınamazsa dava açılamaz. Bu karar alınmasına rağmen kat maliklerinden bir kısmı(olumsuz oy verenler) davanın açılmasını istemezse, davayı sadece olumlu oy kullanan malikler açar.

 

Bu şartların sağlanması durumunda, kat malikleri, yükümlülüklerine aykırı davranan malikin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının devredilmesini mahkemeden talep edebilirler.  Yani apartmandaki insanları huzuru ve birliğinin devamlılığı için, borcunu yerine getirmeyen daire sahibinin dairesini devretmesi mahkemeden istenir.

 

Kat Malikleri İçin Çekilmez Olması

Genel olarak kat malikleri için durumun çekilmez hale gelip gelmediğine hakim karar verir. Ancak aşağıdaki hallerde kesinlikle, kat malikleri için çekilmez derece hak ihlali oluşmuştur:

 1. Ortak giderlerden ve avanstan kendisine düşen borçları ödemeyen kat maliklerinden birine, borcunu ödemediği için hakkında 2 takvim yılı içinde 3 defa icra veya dava takibi yapılması.
 2. Daha önce borç ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için hakkında hakimin müdahalesine başvurulan kat maliklerinden birinin, hakimin kararına rağmen 1 yıl boyunca yine borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmeye devam etmesi
 3. Maliklerden birinin kendi bağımsız bölümünü randevuevi veya kumarhane ve benzeri yer olarak kullanarak ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

 

Davalı Malikin Bağımsız Bölümünü Devretmesi

Dava sonucunda bağımsız bölümün kat malikleri dışında başka bir kişiye satışı istenemez. Mahkeme orca aykırı davranan kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının, kat maliklerine arsa payları oranlarında ve  hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında geçirilmesine karar verir.

 

Devir Bedeli

Hakim hüküm vermeden önce, devir bedelini ileride hak sahibine ödenmek üzere bir bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara süre verir. Davacılar süresi içinde makbuzu mahkemeye ibraz etmelidir.

Hakim eğer dairenin devredilmesine karar verirse, dairenin mülkiyeti, davayı açan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlenmiş faizi ile birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

 

Süre

Bağımsız bölümün cebren devrini talep hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde düşer. Yani 6 ay içinde davanın açılması lazım.

Her halde de maliklere dava açma hakkının doğmasından itibaren 5 yıl içinde dava açılmalıdır.

Eğer dava sebebi, yani kat malikleri için oluşan çekilmez hali, ortadan kalkarsa dava hakkı düşer.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır.

 

 

 • Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali

 

Kat malikleri kurulunun ana taşınmazın yönetimiyle ilgili kararlarının iptalini kurul toplantısına katılan ancak iptal konusu kararla ilgili olumsuz, çekimser oy kullanan veya toplantıya katılmayan kat malikleri isteyebilir.( Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için Kat Mülkiyetinde Yönetim adlı makalemize bakabilirsiniz.)

 

 

 • Kat Maliklerinin Borç ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi

 

Kat maliklerinden birinin borca aykırı davranışlarından dolayı bazı durumlarda diğer kat malikleri dava açılabilir. Örneğin: Ortak giderlere katılma borcunu yerine getirmemek, dairesinde gürültü yaparak diğer kat maliklerini rahatsız etmek, çekme kata camekan ilave etmek, konut olarak kayıtlı dairesini diğer kat maliklerinin rızası olmadan sendika merkezi veya noter dairesi olarak kullanmak, ortak yerlere haksız müdahalede bulunmak.

 

Davayı Açabilecek Kişiler

Davayı borca aykırı davranış yüzünden zarara uğrayan her kat maliki açabilir.

Yönetici de dava açabilir.

Davayı açma hakkı sadece kat malikine verilmemiştir, daireden devamlı olarak yararlanan kiracı, intifa hakkı sahibi, kapıcı dairesinde oturan kapıcı da zarar uğradığı takdirde dava açabilir.

 

Davalı

Eğer dairesinden kat maliki yararlanıyorsa dava, borç ve yükümlülüklere aykırı davranan kat malikine karşı açılır.

Dairede kiracı, oturma hakkı sahibi varsa dava kat maliki ile birlikte bu kişilere karşı açılır. Ancak sigorta primleri borcunun yerine getirilmemesi halinde dava sadece kat malikine karşı açılmalıdır çünkü kiracının bu borcu ödeme yükümlülüğü yoktur.

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.