Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmeleri günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız sözleşme türüdür. Kiralar çok çeşitlidir; ev kiralanması, iş yeri kiralanması, otomobil kiralanması gibi.

Kira sözleşmesi, bir bedel karşılığında bir hakkı veya malı kullanma hakkını sağlayan sözleşme çeşididir. Kullanma veya işletme hakkını devretmeyi borçlanana kiralayan; kullanma karşılığı bedel ödemeyi borçlanana kiracı; kullanma konusu olan mal veya hakka kiralanan denir.

Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda da düzenlendiği üzere kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kira sözleşmesi geniş kapsamlı bir konudur. Kira sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda sorunun profesyonelce çözümlenebilmesi ve hak kaybına uğramamak adına hukuki destek almak, kira ve kira sözleşmeleri ile ilgili dava açılması halinde alanında uzman bir avukatla çalışmak olumlu sonuçlar almanızı ve davanızın daha kısa sürede çözümlenmesini imkanı sağlar.

Kira Sözleşmesinin Unsurları

Kira sözleşmesinin tamamlanabilmesi için bazı unsurların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu unsurlar genel olarak;

  • Mal veya hakkın bulunması: Kira sözleşmesine konusu  bir mal veya hak olabilir. Sözleşmenin konusu mal ise bu mal taşınır veya taşınmaz mal; sözleşmenin konusu bir hak ise bu hak başkası tarafından kullanılmaya veya kazanç elde etmeye elverişli bir hak olmalıdır.
  • Tarafların anlaşması: Kira sözleşmesi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan rızai bir sözleşme türüdür.
  • Bir şeyin kullanılmasının devri: Kira sözleşmesi ile sözleşmenin konusu olan mal veya hak geçici bir süreyle karşı tarafa kullanma hakkını devir borcu doğar. Kiraya veren kişi kiracıya kiralananın zilyetliğini geçici süreliğine devreder.
  • Kira bedeli: Kira bedeli kiracının ödemesi gereken bedeldir. Kira bedeli para ile ödenebileceği gibi para dışında bir şey de olabilir. Mesela kira bedeli olarak altın olarak ödenebilir.

Kira sözleşmesi ile kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Kiracı da bunun karşılığı olarak kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

Kira Sözleşmesi Çeşitleri

Kira sözleşmesinin çeşitleri mevcuttur. Kira sözleşmesinin başlıca çeşitleri şunlardır;

  • Adi Kira Sözleşmesi

Adi kira sözleşmesi ile kiralayan belli bir malın kullanılmasını bedel karşılığında kiracıya bırakmayı borçlanır. Adi kira sözleşmesiyle kiracıya sadece kiralananı kullanma hakkı verir. Adi kira sözleşmesi sözlü ya da yazılı biçimde yapılabilir. Ancak sözleşmenin kanıtlanması bakımından sözleşmeyi yazılı biçimde yapmak uygun olur. Adi kira sözleşmesine örnek olarak bir otomobilin kiralanması bu kapsama girer.

  • Hasılat Kirası Sözleşmesi

Hasılat kirası ile kiralayan, işletilerek ürün veya kazanç elde edilmesine elverişli bir malın, bir hakkın kullanımı ile işletimini ve işletme sonucunda elde edilecek ürünü veya kazancı hasılat kiracısına bırakmayı karşılığında da hasılat kiracısının bedel ödemeyi borçlandığı sözleşmedir. Hasılat kirası sözleşmesi şekle bağlı değildir. Sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir.

Hasılat kirasına örnek olarak 5 dönümlük zeytin ağaçlarının bulunduğu araziyi kiraya verip, kiracının karşılığında bedel olarak yıllık belirli miktarda kiralayana zeytin vermesi, bir otelin işletilmek için kiralanması gibi.

  • Konut ve Çatılı İşyeri Kirası

Konut ve çatılı işyeri kirası günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir kira türüdür. Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eşya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz.

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Konut ve çatılı işyerine ait kira sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlık halinde gerekli şartlar sağlandığında taraflar dava açabilirler.

Kira Süresi

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kira sözleşmesi hukuki nitelikli bir işlemdir ki taraflar için sözleşmenin devamına gerek bulunmadığı veya olağanüstü haller gerçekleştiği takdirde kira sözleşmesi son bulur. Kira sözleşmesi belirli bir süre için düzenlenmiş ise bu sürenin bitimiyle kira sözleşmesi de sona erer.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.

Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir.

Kira sözleşmesinin tarafları kiralayan veya kiracı farketmeksizin kira ilişkisinin kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı halinde, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Kira sözleşmesi devam ederken kiracının ölmesi halinde mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.