Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Girme Suçu ve Cezası , Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçunu anlatmadan önce şu iki sorunun cevabını değerlendirmekte fayda görmekteyiz. “Reşit kime denir? ve “Cinsel İlişki nedir?”
“Reşit kime denir?” sorusunun cevabı Türk Medeni Kanunu’nun 11. Maddesinde düzenlenmiştir. Reşit (ergin) olmayı genel kural olarak 18 yaşın doldurulmasına bağlamıştır. Kanun 18 yaşından küçük bireyleri reşit kabul etmemektedir.
”Cinsel İlişki”, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun eylemini oluşturmaktadır. Peki, “Cinsel İlişki” nedir? Cinsel ilişki kavramı; iki karşı ya da aynı cinsin üreme organlarının “duhul” niteliğinde birbirleri ile birleşmesi ya da anal veya oral yoldan cinsel organın duhulü olarak kabul edilmektedir.
Türk Ceza Kanunu ile bu suçlar “kişilere karşı işlenen suçlar” içerisinde ve “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” başlığı altında 104.maddede düzenlenmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile korunan hukuki yarar çocuğun cinsel dokunulmazlığı ve gelişimidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunu’nun kişilere karşı suçlar başlığı içinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar adı altında 104. Maddede düzenlenmiştir.TCK m.104/1’e göre “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denmiştir ve reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek suç olarak düzenlenmiştir.
15 yaşını doldurmuş ancak henüz 18 yaşını doldurmamış kişilerin cinsel bütünlüğü kanunun hükmüne göre korunmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, reşit olan bir kimsenin, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, henüz reşit olmayan bir kimse ile cinsel ilişkide bulunması halinde gerçekleşmektedir. Kanun, bu şartlar altında gerçekleşen fiili suç saymış ve re’sen takibini öngörmüştür. Madde hükmünü değerlendirdiğimizde 15 yaşını bitirmiş çocukların, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, yani rıza ile sevişmeleri, karşılıklı birbirlerini şikâyet etmedikleri sürece, hukuk düzenimizde serbest kılınmıştır.

Bazı hallerde ise; 15-18 yaş aralığında fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabilecek durumda olan ve ailesinin izni ya da mahkeme kararı ile evlenmesine izin verilen çocuğun artık cinsel dokunulmazlığının değil cinsel özgürlüğünün olduğu kabul edildiğinden reşit olmayan çocukla cinsel ilişki suçu kapsamında değerlendirilmemektedir.

TCK’da Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçu:

Türk Ceza Kanununda Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme suçu TCK 104.maddede belirtilmiştir. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında işlenen bu suç tipi ile birlikte korunan hukuki değer çocuğun cinsel dokunulmazlığı ve gelişimidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçunun Faili Kimdir?

Reşit olmayan çocukla cinsel ilişki suçunun faili herkes olabilir.
Cinsel ilişkiye giren taraflardan birinin reşit olması halinde, reşit olan taraf suçun faili konumundadır. Ancak iki tarafın da 15 yaşını doldurmuş ama reşit olmadığı durumda ise şikâyet etmedikleri sürece suçun faili veya mağduru oluşmamaktadır. Şikâyetin varlığı halinde; reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda iki tarafında reşit olmaması durumunda suçun faili eylemin gerçekleşmesine ikna eden taraf olmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçunun Mağduru Kimdir?

Reşit olmayan çocukla cinsel ilişki suçu mağdur yönünden özgü bir suç niteliğindedir. Bu suç ancak 15-18 yaş aralığında olan çocuğun fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olan kız ya da erkek çocuğa karşı işlenebilir. Çocuğun cinsiyetinin bir önemi yoktur, burada özgü durumu yaratan unsur yaştır. Mağdurun yaşının tam ve gerçek olarak tespit edilmesi suç tipinin gerçekleşip gerçekleşmediğini veya fiilin hangi suç tipine ait olduğunun belirlenmesi bakımından son derece önemlidir.
Mağdurunun (Çocuğun) yaşının tam tespit edilmesindeki önem; mağdur eğer 15 yaşını doldurmamış ise söz konusu eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır. Aynı şekilde çocuğun (mağdurun) 18 yaşını doldurması halinde de herhangi bir şekilde bu suç oluşmayacaktır.
Evli ve 18 yaşından küçükler bakımından ise evlenmenin varlığında rıza varsayılacağından, evlenme hukuka uygunluk sebebi gibi sonuç doğurur. Yani cebir, şiddet ve hile gibi iradeyi etkileyen başka bir neden yoksa evliliğin varlığı halinde gerçekleştirilen cinsel ilişki herhangi bir suç oluşturmaz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçunun Özel Oluşum Biçimleri Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun özel oluşum biçimleri teşebbüs, iştirak ve içtimadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçunda Teşebbüs

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu teşebbüse uygun bir suçtur. Suç, eylem bakımından cinsel birleşmenin gerçekleşmesiyle tamamlanır. Cinsel ilişki hareket bakımından ayrılabilir nitelikte olmasından dolayı teşebbüs hükümleri bu suçta uygulama alanı bulur. Teşebbüs hükümleri TCK md. 35’te düzenlenmiş olup; fail bakımından suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde cezai sorumluluk bu hükme göre belirlenecektir.
Fail eğer cinsel ilişkiye girmekten gönüllü olarak vazgeçerse, bu durumda TCK md. 36 hükümlerine göre TCK md. 104 hükümlerine gidilmesi mümkün değildir. Ancak şartların var olması halinde failin hareketleri bakımından başka bir suç oluşuyorsa, failin oluşan suçtan dolayı cezai sorumluluğuna gidilebilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçunda İştirak

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bakımından iştirak hükümleri özellik göstermez. Suça azmettirme ve yardım etme durumlarında ise iştirak hükümlerinin uygulanması mümkündür. Suç bakımından birlikte failliğin ortaya çıkması teorik olarak mümkün olup; aynı mağdurla birden fazla kişinin cinsel ilişkide bulunulması halinde bunların her biri suçun tek başına failleridir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçunda İçtima

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda içtima bakımından zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkündür. Zincirleme suç; aynı fiilin, aynı kişiye karşı farklı zaman aralıkları ile birden fazla kez işlenmesi halidir. Cinsel ilişki eyleminin mağdura karşı değişik zamanlarda birden fazla kere işlenmesi halinde TCK.m.43/1 mümkün olabilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Unsurları Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun unsurları suçun maddi unsuru ve manevi unsurundan oluşmaktır. Suçun maddi unsurlarını yukarıda fail, mağdur ve eylem açısından açıklamıştık. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun manevi unsurunda incelememiz gereken eylemin nasıl işlendiğidir.
Reşit olmayanla cinsel ilişki ancak “kast” ile işlenebilecek bir suçtur. Kastın varlığı iki kriterde aranmaktadır. Kast hem cinsel ilişkiye hem de mağdurun yaşına yönelik olması gerekmektedir. Yani fail tarafından cinsel ilişki yaşadığı bireyin 18 yaşını doldurmamış olduğunu bilmesi gerekmektedir.
Eğer fail, mağdurun 18 yaşını doldurmadığını bilmiyor veya 18 yaşından büyük olduğu yanılgısı içindeyse; fail bakımından cezai sorumluluk hata hükümlerine göre (TCK md. 30/son) belirlemek gerekir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanununun 104.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri verilmiştir. Buna göre çocuğun, cinsel ilişki suçuna evlenme yasağı bulunan biri tarafından (annesi, babası, dedesi, amcası, halası vs.) maruz bırakılması halinde, reşit olmayanın veya bir başkasının şikayetine ihtiyaç duyulmaksızın bu suçu işleyen kişi hakkında 10 ila 15 yıl arasında bir cezaya hükmedilecektir.
Türk Ceza Kanununda reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hali olarak bir de, evlat edinme işlemleri gerçekleşmeden önce, çocuğa karşı bakım, koruma ve gözetim gibi sorumlulukları bulunan kişi tarafından cinsel ilişki suçunun yapılması halinde suçu işleyen kişiye karşı bir şikayet olmasa dahi 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verileceği TCK 104/3’te belirtilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma Var Mıdır?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit hali şikâyete tabi suçlardandır. Şikâyete tabi suçlarda kanun uzlaşma imkânı uygulama alanı bulmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu her ne kadar şikâyete tabi bir suç olsa da; uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün kılınmamıştır.
CMK md. 253/(3)’e göre;“Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 – 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.”

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçunun Cezası Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçu kandırma, şiddet veya tehdit gibi bir olay olmaksızın 15 yaşını tamamlayan çocukla ilişkide bulunana yönelik bir şikayet olması halinde açılacak dava ile birlikte 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçu çocukla, evlenme engeli olan kişi tarafından gerçekleştiyse (Anne, baba, dede, hala, dayı vb.) burada suça, şikayet gerekmeksizin 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir.
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde bu kişiye de herhangi bir şikayete bağlı olunmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

TCK md.104/1’e göre reşit olmayanla (çocukla) cinsel ilişki suçu şikâyete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Bu suçun nitelikleri halleri ise şikâyet şartına bağlı olmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır. Suçun basit hali için, şikâyet süresi 6 aydır (TCK md. 73) . Şikâyet süresi geçtikten sonra açılan davalar süresi içinde açılmadığından dolayı düşmektedir. Bu süre dava zamanaşımı süresi olup; müştekinin, fiili ve faili bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren başlar.

Şikâyet hakkı üzerinde durmamız gereken diğer önemli bir konudur. Şikâyet hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup; mirasçıya intikal eden haklardan kabul edilmemektedir. TCK md. 73’e göre şikâyet hakkı, fiilden zarar görmüş kişi olmalıdır. Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdur reşit olmadığından dolayı kanun yasal temsilcilerine de şikâyet hakkı tanımaktadır. Bu durumda fiilden zarar gören çocuk ve yasal temsilcileri de şikâyette bulunabilme hakkına sahiptir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise genel kural uyarınca suçun işlendiği yer mahkemesidir (CMK.m.12).
Aynı maddenin devamı fıkraları suçun nitelikli hallerinde, görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor