Tapu Kadastro Davaları ve Kadastro Tespitine İtiraz

Tapu:

Kişinin mülkiyet hakkının herkesçe bilinmesi, mülkiyet hakkının korunması bakımından çok önemlidir. Bu bilinirliğin sağlanması açısından kanunlarımız tapu sicili adı verilen bir sistem oluşturmuştur. Bu sistem sayesinde taşınmazın sahibi, özellikleri, taşınmaz üzerinde diğer kişilerin sahip olduğu haklar tapuda kayıt altında tutulur. Bu kayıtlar tapu senedi adındaki resmi belgede tutulmaktadır. Tapu, bir taşınmazın bütününün ya da üstünde bulunan yapının sahibini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce düzenlenen resmi bir belgedir.

 

Dava Çeşitleri

  Tapu Kayıtlarından Devletin Sorumluluğuna Karşı Açılacak Dava

Tapu kayıtlarının tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Zarar uğrayan kişi bu yüzden devlete karşı tazminat davası açabilir. Bu davanın açılabilmesi için aşağıdaki şartlar gerçekleşmelidir:

  1. Yanlış tutulan kayıttan dolayı kişi bir zarara uğramış olmalıdır. Örneğin: Tapu kaydının düzeltilmesi davası açan kişinin uğradığı zarar, yanlış kayıttan dolayı açtığı dava için yapılacak giderlerdir.
  2. Söz konusu zarar, tapu kaydının hukuka aykırı bir şekilde tutulmasından dolayı oluşmalıdır.
  3. Zararın doğumunda devletin kusurlu olmasına gerek yoktur.

 

Tapu Kayıtlarından Devletin Sorumluluğuna Karşı Açılacak Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tapu kayıtlarından devletin sorumluluğuna karşı açılacak davada, dava tapu kaydının tutulduğu yer asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

 

Tapu Memurunun Kusuru

Eğer zarar tapu kaydını tutan memurun kusurlu olmasından dolayı doğmuşsa, devlet ödediği tazminat için tapu memuruna rücu edebilir, yani ödediği tazminatı ondan isteyebilir. Devlet ödediği bu miktarı kendisinin ödeme yapmasından itibaren 2 yıl ve her halde zararın oluştuğu tarihten itibaren 10 yıl içinde istemelidir.

 

Tapu ve Kadastro Davaları Kime Açılır?

Tapu ve kadastro davaları, zarara uğrayan kişi memur kusurlu da olsa kusursuz da olsa memura değil, devlete dava açacaktır.

 

Zamanaşımı Hali

Kişi davayı zararın varlığının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde açmalıdır.

 

 

  • Tapu İptal ve Tescil Davası

 

Tapu iptal ve tescil davalarıyla kanuna aykırı şekilde tescili yapılmış olan kayıtların iptali ile düzeltilerek gerçek taşınmaz maliklerinin tapuya kaydı sağlanır.

 

 

  • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

 

Taşınmaz sahibini gösteren tapu senedi düzenlenirken bazı durumlarda birtakım hatalar yapılmış ve belge taşınmaz sahibi tarafından alınırken dikkatlerden kaçmış olabilir.Örneğin: Taşınmaz sahibinin adı, soyadı, kimlik bilgileri kayda eksik ya da hatalı girilebilir. Bu gibi taşınmazların kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında yapılan hatalardan dolayı oluşan sorunun çözülebilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılmalıdır.

 

Kadastro

Yukarıda bahsettiğimiz tapu kaydının yapılabilmesi için öncelikle taşınmazın sınırlarının ve sahibinin belirlenmesi gereklidir. Kadastro da bu işlerin yapılması anlamına gelir. Kadastro ile ülke içindeki taşınmazların sınırlarınının arazi ve haritalar üzerinde gösterilir, taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini tespit edilip, bu hak sahiplerine malik olduklarını gösteren belge verilir.

Kadastro Tespitine İtiraz

Tapulama teknisyenleri yaptıkları incelemeler sonunda her taşınmaz için bir tutanak düzenlerler. Bu düzenlenen tutanağa karşı itiraz edilebilir. İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Tutanak düzenlendikten sonra kadastro ekibi o çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar itiraz edilebilir.

İtirazla ilgili tutanak ve eklerin en geç 10 gün içerisinde kadastro komisyonuna intikal ettirilmesi gerekir.

Kadastro tespitini ilişkin itiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliğine ilişkin olarak yapılmalıdır çünkü belgeye dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Tutanaklara göre yapılan tespitler 30 gün süre ile ilan edilir.

Tespite İtiraz Davası Açılması

İtirazı olanlar ilan süresi olan 30 gün içerisinde  kadastro mahkemelerinde dava açabilirler. Bu davanın açılabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

  1. Yapılan ilandan önce kadastro komisyonuna itiraz edilmiş olmalıdır.
  2. Komisyon kendisini yetkisiz görerek, yetkisizlik kararına ilişkin belge ile kadastro tutanak aslını kadastro mahkemesine göndermelidir.

 

Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi

30 günlük ilan süresi içinde dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.

Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları, kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilerek 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.

 

İtiraz Süresinin Geçmesi

Zamanında itiraz edilmediği veya kadastro mahkemelerine başvurulmadığı için kesinleşen tutanaklar uyarınca yapılan tesciller, aksi hükmen tespit edilinceye kadar geçerlidir. Gerçek hak sahipleri ise bu duruma karşı tapu kaydının düzeltilmesi davası ve sicildeki hakkın doğru olmadığını anlamına gelebilecek davaları açabilirler. Ancak bu davanın açılması bir hak düşürücü süreye tabidir. Tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren  10 yıl içinde dava açılmalıdır aksi halde gerçek hak sahiplerinin dava hakkı düşer.

 

Tapu Kadastro Davalarının Açılması

Tapu ve kadastroya ilişkin davalar, kadastro mahkemelerinde görülür.

Bu mahkemelerde dava açmak için ilk olarak ilgili tapu kayıtları mahkemeye sunulur.

Davalarda delil sunmak ve tanık dinletmek mümkün olduğu gibi keşif ve bilirkişi raporuna da başvurulabilir.

 

Tapu Kadastro Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bu davalar taşınmazın bulunduğu yerdeki kadastro mahkemelerinde açılmaktadır.

Hak Düşürücü Süre

Tapu kadastro davalarında genel hak düşürücü süre vardır. Tutanak tespitinin ilan edilmesinden itibaren ilgililer 10 yıl içinde dava açmalıdır. Bu süreyi geçirirlerse dava açamazlar, dava hakları düşer.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.