Babalık Davası

Babalık davası; kanun öngördüğü üç çeşit soybağı kurulmasına ilişkin yoldan hakim hükmüyle soybağının kurulması yoludur. Babalık davası sayesinde çocuğun biyolojik babası ile soybağının kurulması amaçlanmaktadır. Dava sonucunda çocuk ve baba arasında biyolojik bağ bulunursa hakim kararıyla baba ile çocuk arasında soybağı kurulacaktır.

 

Babalık Davasında Dava Hakları

Babalık davası açmaya hakkı olanları, kime karşı ve nasıl dava açılacağını kanunumuz düzenlemiştir. Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini anne ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası açıldığında ihbar etme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava anne tarafından açılmışsa kayyuma; kayyum tarafından açılmışsa anneye ihbar edilmelidir.

 

Babalık Davasında İspat ve Babalık Karinesinin Çürütülmesi

Davalının, çocuğun doğumundan önceki 300’üncü gün ile 180’inci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayıldığını kanunumuz açıkça belirtmiştir. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının anne ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse babalık karinesi geçerli olmaktadır.

Davalının babalık karinesini çürütmek için izleyebileceği yollar kanunla belirlenmiştir. Davalının;

  • Çocuğun babası olmasının olanaksız olduğunu
  • Bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu

ispatlaması hallerinde babalık karinesi geçerliliğini kaybedecektir. Böylelikle babalık karinesine dayanılamaycağından açılan babalık davası reddedilecektir.

 

Babalık Davasında Tıbbi Müdahaleler

Kanunumuz gerekli ve zorunlu olması durumunda, kişilerin beden sağlıklarını etkilemeyecek şekilde tıbbi müdahalelere izin vermelerini zorunlu kılmıştır. Bu konuda babalık davasını ilgilendiren husus ise gelişen günümüz teknolojisi sayesinde DNA testi ile anne ve baba ile çocuğun genetik olarak uyumu bulunabilmektedir. Yani yapılacak DNA testi sonucunda babalık davasına ilişkin kesin sonuçlar alınabilecektir. Sağlık açısından bir engel bulunmaması koşuluyla yapılacak DNA testi sonucunda çocuğun babasıyla soybağı ilişkisinin durumuna karar verilebilecektir.

 

Babalık Davasında Nafaka

Soybağı, ebeveynlere çocuk ile ilgili bazı haklar ve yükümlülükler getirmektedir. Bunlardan biri de nafaka yükümlülüğüdür. Eğer dava sonucunda baba ile çocuk arasında soybağı tahsis edilirse baba çocuğun bakım ve eğitim giderlerine destek olmak zorunda kalacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus nafakanın çocukla alakalı olmasıdır yani iştirak nafakası bağlanmasıdır. Annenin boşanma sonucunda verilen yoksulluk nafakası imkanından çocuk sebebiyle yararlanması mümkün değildir. Baba ile çocuk arasında kurulan soybağı, babaya sadece çocuk açısından hak ve yükümlülükler getirmektedir.

 

Babalık Davasında Tazminat

Babalık davası sonucunda tazminat talebi mümkün olabilmektedir. Yargıtay kararına göre evlenme vaadi ile yaşanan birliktelik sonucunda çocuk olması anne açısından manevi zarar olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple baba anneyi evlenme vaadinde bulunarak kandırmış ise manevi tazminat söz konusu olabilmektedir.

 

Babalık Davası Sonucu Annenin İsteyebileceği Giderler

Anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından bazı giderlerin karşılanmasını isteme hakkına sahiptir. Bunlar:

  • Doğum giderleri
  • Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri
  • Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler

olmak üzere annenin hakimin kararıyla verilecek babalık hükmü sonucunda talep edebileceği masraflardır.

Ayrıca çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Yani anne hamile kalsa ve hamilelik sonucunda çocuk ölü doğmuş olsa dahi, hakkaniyet ölçüsünde anne doğum ile ilgili masrafları baba veya mirasçılarından talep edebilecektir.

 

Babalık Davasında Zamanaşımı Süresi

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Annenin dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

 

Çocuğun Başka Bir Erkekle Soybağının Bulunması

Çocuk evlilik içinde veya evlilik dışında doğmuş olsada soybağı kurulan erkek biyolojik babası olmayabilmektedir. Bu sebeple eğer çocuk biyolojik babasıyla soybağı kurmak isterse öncelikle kurulmuş olan soybağını ortadan kaldırması gerekmektedir. Kanuna göre eğer çocuğun başka bir erkekle soybağı mevcut ise bu soybağı mahkeme tarafından kaldırılmadan biyolojik babası ile soybağı kurması mümkün değildir. Çocuk önce nüfus kaydında gözüken babasına soybağının reddi davası açarak nüfustaki babası ile aralarındaki soybağını sonlandırmalıdır. Ardından babalık davasını biyolojik babasına açarak yeni soybağının mahkeme kararıyla tahsis edilmesini talep edebilecektir. Soybağının kaldırılması ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için SOYBAĞININ REDDİ DAVASI konulu makalemizi okuyabilirsiniz.

 

Babalık Davasında Avukat Tutma

Babalık davası sonucunda baba, çocuk ile ilgili bakım ve eğitim giderleri gibi birçok yükümlülük altına girmektedir. Ayrıca kurulan soybağı sonucunda çocuk babanın yasal mirasçısı olmaktadır. Şartların gerçekleşmesi halinde ise anneye manevi tazminat ve soybağının kurulması sonucu doğum masrafları ödemeleri yapılması da gündeme gelecek bir husustur.

Çocuk açısından ise yaşamını devam ettirmesi için maddi kaynaklarının artması ve duygusal anlamda babasını tanıması hususları gündeme gelmektedir. Ayrıca babaya mirasçı olma durumu da ortaya çıkmaktadır.

Baba ve çocuk açısından da babalık davası, önemli yükümlülükler altına girme ve soybağı sebebiyle kazanılan haklar nedeniyle önem arz eden bir davadır. Bu sebeple bir avukattan hukuki yardım talep edilmesi isabetli olacaktır.

 

Babalık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Eğer bulunulan yerleşim yerinde Aile Mahkemesi yoksa görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Yani davalı babanın yerleşim yeri mahkemesi babalık davasında yetkildir.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.