Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma; eşlerden birinin kanunda sayılan sebeplere dayanarak evlilik süreleri 1 gün olsa bile boşanmak istemesi veya eşlerin ikisininde boşanmak istemesine rağmen nafaka, tazminat ve varsa çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlayamamaları sonucunda görülen bir dava türüdür.

 

Çekişmeli Boşanmanın Sebepleri

 

Kanunumuz boşanma sebebi olarak 6 tane durum öngörmüştür. Aşağıda yazdığımız ilk 5 durum özel boşanma sebepleri, son durum ise genel boşanma sebebidir. Boşanmak istemeyen eşin;

 • Eşini aldatması
 • Eşinin hayatına kast etmesi veya küfür etmek dövmek gibi kötü muamele ya da onur kırıcı davranışlarda bulunması
 • Suç işlemiş veya işliyor olması ya da haysiyetsiz bir hayat sürüyor olması
 • Eşini terk etmesi ve evine dönmemesi
 • Akıl hastalığı olması ve eşinin hayatını çekilmez hale getirmesi
 • Şiddetli geçimsizlik

sebepleriyle çekişmeli boşanma davası açılabilecektir. Boşanma sebepleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için sayılan sebeplere özel makalelerimizi okuyabilirsiniz.

 

Çekişmeli Boşanmada Velayetin Sınırları

Çekişmeli boşanma sonucunda hakim çocuk veya çocukların velayetinin kime verileceğini takdir edecektir. Burada hakim takdir yetkisini kullanırken çocuğun üstün menfaatleri doğrultusunda karar verecektir. Çocuğun yaşam standartları, eğitimi ve ahlaki gelişimi açısından en doğru ebeveyni ile kalması çocuğun yararına olacaktır. Ayrıca hakim velayeti alamayan eş içinde çocuğun psikolojik durumu göz önüne alınarak çocuk ve velayeti kullanamayan eşin kişisel ilişkilerini de düzenleyecektir.

Bir diğer husus ise ortak velayet kavramıdır. Anne ve babanın çocuğun velayetini kullanma konusunda eşit haklara sahip olması üzerine kurulmuş ve kararları beraber aldıkları bir durumdur. Hakim şartları uygun görürse ortak velayete de hükmedebilir. 

 

Çekişmeli Boşanmada Tazminat

Çekişmeli boşanma davası sonucunda boşanmaya sebep olan olaylarda kusuru olmayan veyahut eşine göre daha az kusurlu olan eş maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunabilir.

Çekişmeli boşanma davası açılmadan önce ve açıldığında yani mevcut durumda ve boşanma olmasaydı sağlayacağı yani beklenen menfaatler için maddi tazminat söz konusu olmaktadır. Manevi tazminat ise boşanma sonucu kişinin duyduğu üzüntü ve toplum önünde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle talep edilebilecektir. 

Çekişmeli Boşanmada Nafaka

 

Çekişmeli boşanma davası devam ederken tedbir nafakası, sonuçlandığında ise yoksulluk ve iştirak nafakaları ödenmesine karar verilebilir.

 • Tedbir nafakası eşlerin barınması, geçinmesi ve çocuklar için hakim tarafından re’sen alınan bir geçici önlemdir.
 • Yoksulluk nafakası ise boşanma yüzünden maddi olarak yoksulluğa düşecek eşe diğer tarafın maddi gücü oranında süresiz olarak ödenecek paradır. Yoksulluk nafakası bağlanabilmesi için boşanma sonucu eşin maddi anlamda yoksulluğa düşecek olması ve diğer eşin boşanmada nafaka verecek olan eşten daha fazla kusuru olmamalıdır, eşit olabilir.
 • İştirak nafakası ise eşlerin varsa ortak çocuk veya çocuklarının eğitim ve bakım giderlerine katılması için velayeti kendinde olmayan eşten talep edilen bir nafaka türüdür.

 

 

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma davasının sonucunda boşanma kararı verildiğinde mahkeme kendiliğinden mal paylaşımı kararı verememektedir. Boşanma davasından ayrı olarak mal paylaşımı davası da açılması gerekmektedir. Mal paylaşımı davası boşanma davasından sonra açılabileceği gibi boşanma davasıyla beraber de açılabilir. Boşanma davasıyla beraber açılacak mal paylaşımı davası, boşanma davası sonuçlanıncaya kadar bekletilir ve boşanma tamamlanınca paylaştırma yapılabilir.

Eşlerin evli oldukları süre boyunca edindikleri mallar olmaktadır ve boşanma sonucunda bu mallarında eşler arasında eşitliği bozmadan paylaştırılması gerekmektedir. Burada bahsedilen eşitlik eşit paylaşma değildir, her eşin malın edinilmesine verdiği katkı oranında bu paylaştırmanın yapılmasıdır. Yani verilen katkı kadar pay almak anlamına gelmektedir. Eşler arasında malların paylaşımına ilişkin evlilik sözleşmesi yoksa yasal mal rejimi mal paylaşımı sırasında uygulanacaktır. 1 Ocak 2002 tarihinden sonrası için yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinden önce geçerli olan mal rejimi ise mal ayrılığı rejimidir. Eğer evlenme tarihi 1 Ocak 2002’den önce boşanma tarihi ise bu tarihten sonra ise; tarihlere göre edinilen mallara iki mal rejimi de uygulanacaktır.

 

 

Çekişmeli Boşanma Feragat ve Vazgeçme

Öncelikle feragat ve vazgeçme birbirinden farklı şeylerdir. Feragat açılmış bir davada karar verilmeden önce davacının davasını geri çekerek davayı sonlandırmasıdır. Davalının buna karşı çıkmaya hakkı yoktur çünkü feragat ile davacı açtığı dava ile ilgili tüm haklarından vazgeçmiş olmaktadır. Fakat boşanma davalarında feragat boşanma hakkından vazgeçme anlamına gelmemektedir çünkü hayatın olağan akışına aykırı bir durum söz konusu olmaktadır. Yargıtay’a göre feragat edilen süreye kadar evlilikteki boşanma sebeplerini feragat eden eş affetmiş sayılmaktadır. Vazgeçme ise davacının davasından vazgeçmesi fakat haklarından feragat etmemesidir. Burada davacının vazgeçme talebini davalı kabul etmezse dava görülmeye devam edecektir. Davalı kabul ederse dava görülmeye devam edilmeyecektir. Feragatten farklı olarak aynı boşanma sebebiyle tekrar dava açılabilir çünkü ortada affetmeye yönelik yorumda bulunulacak bir durum oluşmamış olacaktır.  

 

Çekişmeli Boşanmanın Kesinleşmesi

Mahkeme tarafından verilen boşanma kararından sonra mahkeme gerekçeli kararını taraflara tebliğ edecektir. 15 gün içerisinde eğer eşlerden biri üst derece mahkemelerine kararla ilgili itirazda bulunmazlarsa karar kesinleşecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Sonucu Doğan Dava Haklarının Süresi

Boşanan eşlerden maddi ve manevi tazminat alma veya yoksulluk nafakası almaya hakkı olan eş boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra 1 yıl içinde de açılabilir. Bu istekler boşanma esnasında talep edilebileceği gibi boşanma kesinleştikten sonra da talep edilebilir. Eğer boşanma davası sırasında talep edilmemişse ve kararın kesinleşmesinden itibaren 1 sene içinde talep edilmemişse bu dava hakları zamanaşımına uğrar ve hakkı olan eş dava açarak talepte bulunamayacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutma

Çekişmeli boşanma davaları tarafların boşanma ile ilgili mal paylaşımı, nafaka ve tazminat istemi, varsa çocukların velayeti gibi konuları içeren bir süreçtir. Ödenecek tazminatın miktarı, nafaka bağlanması gerekliliği, çocuğun velayeti, mal paylaşımı gibi konularda hukuki bir yardım alınmaması çok ciddi hak kayıplarına ve hukuki yardım almayan tarafın ciddi maddi zarara uğramasına sebebiyet verebilir. Çekişmeli boşanma davası, eşlerin anlaşamamasından kaynaklı olarak birkaç celse sürecek dava çeşididir bu sebeple kişilerin hukuki bilgilerinin yetersizliği dava süresinin uzamasına ve ciddi hak kayıplarına yol açabileceğinden bir avukat ile işbirliği halinde olmaları kendi menfaatleri açısından daha iyi olacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davasının Açılacağı Mahkeme

Boşanma davası; eşlerden birinin yaşadığı yer mahkemesi veya eşlerin boşanma başvurusu yapmadan önce son 6 ay içinde beraber yaşadıkları yer mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca boşanma davası için başvuru yapılacak mahkemeler belirlidir. Boşanma davası kural olarak Aile Mahkemesinde açılması gereken bir dava türüdür. Fakat her il ve ilçede Aile mahkemesi bulunmayabilmektedir. Eğer bulunulan yerde Aile mahkemesi mevcut değil ise boşanma davası bulunulan yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.