İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin kaldırılması davasından önce ipotekle ilgili önemli birkaç noktaya değineceğiz.

 

İpotek

İpotek şu anda mevcut veya henüz doğmamış olmakla beraber, ileride doğması kesin ya da olası olan bir kişisel alacağı teminat altına almak için kurulur. Taşınmazın rehnedilmesinin yollarından biridir.

Miktarı belli ve mevcut alacakları teminat altına almak için anapara ipoteği, miktarı belli olmayan alacaklar için ise üst sınır ipoteği kurulur. Üst sınır ipoteğinde tapu kütüğünde ipoteğin hangi miktara kadar teminat oluşturacağı gösterilir.

 

İpoteğin Kurulması

İpotek, kişilerin karşılıklı anlaşarak, sözleşme yaparak kurulabileceği gibi kanundan da doğabilir.

 1. Sözleşme bağlı olan ipoteğin kurulması için tapu kütüğüne geçerli bir tescilin yapılması gerekir. Tescilin geçerli olabilmesi için aşağıdakilerin bulunması şarttır:
 • Taşınmaz malikinin yazılı tescil talebi
 • Geçerli bir kazanma sebebi(Rehin sözleşmesi, mahkeme kararı vs.)
 • Ana para ipoteğinde alacağı doğuran geçerli bir borç ilişkisinin olması gerekir.

 

Tapu memuru, rehinli alacaklının talebi üzerine ipoteği gösteren bir belge verir veya rehin sözleşmesine ipoteğin tescil edildiğini kaydeder.

 

 1. Genel olarak kanuni ipoteklerin kurulması için tescil talebine gerek yoktur. Kanunda sayılan belirli hallerde ise bazı kanuni ipoteklerin kurulabilmeleri için de tescil talebi gerekir ancak ayrıca bir kazanma sebebi sunulmasına gerek yoktur çünkü doğrudan kanundan doğarlar. Bunlar aşağıda sayılmıştır:
 • Satıcının satıştan doğan alacağını teminat altına almak için, sattığı ve mülkiyetini alıcıya geçirdiği taşınmaz üzerinde kurulan ipotek,
 • Elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda paylaşmadan doğan alacakları için birlikte mirasçı olanlar veya diğer elbirliği ortakları,
 • Yapı alacaklılarının alacaklarını güvence altına almak için inşaat yapılan taşınmaz üzerindeki ipotek(İnşaatçı ipoteği)
 • Kat mülkiyetinde mahkemece tespit edilen ortak gider payını ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerinde, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı talebiyle borç için ipotek kurulması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde taşınmazını kendine bakan kişiye devreden bakım alacaklısının devrettiği taşınmaz üzerinde ipotek kurması
 • Üst hakkı sahibine inşaat için arazi malikinin ödeyeceği bedelin teminat altına almak amacıyla taşınmaz üzerinde kurulan ipotek

Alacaklıların kanuni ipotek hakkından önceden feragat etmeleri geçerli değildir.

 

İpotekten Sorumluluk

Borçlu, borcunu ödemezse, rehinli alacaklı, taşınmazın paraya çevrilmesini talep edebilir.

Borçlu kişi ile taşınmazı ipoteklenen malik aynı kişi olmak zorunda değildir. Taşınmazın sahibi, tanıdığı bir kişinin borcu için taşınmazı üzerinde ipotek kurdurabilir.

Taşınmazın paraya çevrilmesinden elde edilen meblağ alacağı karşılamazsa, alacaklı borçlunun diğer malvarlığı değerlerine de başvurabilir. Eğer taşınmazın sahibi ile borçlu aynı kişi değilse, taşınmazın satımından elde edilen paranın borcu karşılamadığı durumda taşınmaz malikinden başka bir para talep edilemez, kalan kısım borçlunun malvarlığından talep edilebilir.

Malikin asıl borçlu ile aynı kişi olmadığı durumlarda taşınmazın maliki, borçluya ait olan borcu ödeyerek taşınmazının paraya çevrilmesini engelleyebilir. Bu durumda malik, yeni alacaklı kişi olur ve borçlu aynı şekilde borcu ona ödemelidir.

 

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin fekki, bir taşınmaz üzerine konulmuş olan tapudaki şerhin kaldırılması anlamına gelir. Söz konusu ipoteğin koyulma amacı borcu güvence altına almaktır ve bu borç ödendiğinde ipoteğin durmasının bir anlamı kalmaz, dolayısıyla borcun ödendiğine dair belgeleri tapuya verilmesi ve tapu sicil müdürlüğünce bu ipoteğin kaldırılması gerekir. Bazı hallerde borç ödendiği halde ipotek tapudan kaldırılmamış olabilir veya kişiler ipotek şerhini önemsemeyip ya da unutup tapuda taşınmazın ipotekli görünmesine yol açmış olabilir, sorun da burada ortaya çıkar. Çünkü gerçekte ipotek var olmadığı halde taşınmazın tapuda ipotekli gözükmesi mal sahibini bazı hallerde zor durumda bırakabilir. Örneğin satışa engel olmasa da malın değerini düşüreceğinden mal sahibi zarara uğrar. Bunun düzeltilmesi için ise ipoteğin kaldırılması davası açılmalıdır.


İpotekte Dava Süreci

Dava açıldıktan sonra mahkeme verilen belgeleri inceleyip, taşınmazla ilgili araştırmalarını yapacak ve davacının talebini haklı görürse de ipoteğin kaldırılmasına karar verecektir. İpoteğin kaldırılma kararının verilebilmesi için gecikme faizi de dahil olmak üzere tüm ödemelerin yapılmış olması ve bu ödemelerin yapıldığına dair kanıt niteliğinde belgelerin olması gerekir.

 

İpoteğin Kaldırılması Davasını Açabilecek Kişiler

İpoteğin kaldırılması davası kural olarak sadece ipoteğe konu olan taşınmazın maliki ya da paylı mülkiyet vs. söz konusuysa malikleri tarafından açılabilir.

Eğer ipotekli taşınmaz o haliyle satılmışsa ve alacaklının borcunu talep ettiği yeni malik borçtan şahsen sorumlu değilse ipoteğin kaldırılması davası açabilir.

 

İpoteğin Kaldırılmasında Dava Zamanaşımı

İpoteğin kaldırılması davasında herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre yoktur. Şartlar gerçekleştiği takdirde bu dava her zaman açılabilir.

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme

İpotek Davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.